Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 19. 10. 2016

Datum konání: 
19. 10. 2016

Přítomni: doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, dr. Kočárek, doc. Maxová, prof. Rygl, prof. Zámečník, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, A. Haluza, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, A. Olšerová, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: dr. Čakrt, dr. Fišárková, doc. Keil, prof. Kvapil, doc. Zuna, F. Merkle

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová, dr. Charvátová, Ing. Rašková, dr. Trojánek, dr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 6. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva 5. 9. a 10. 10. 2016
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Návrh na jmenování nové disciplinární komise 2. LF UK
   
 8. Projednání Žádosti o svěření majetku do správy 2. LF (pozemek a stavba)
   
 9. Zprávy ze senátu UK
   
 10. Informace k volbám do AS 2. LF; volební komise
   
 11. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 12. Subweby fakultních pracovišť – prezentace výhod na stránkách Anatomického ústavu 2. LF (dr. Hudák)
   
 13. Podnět k tématu účasti na přednáškách
   
 14. Různé

 

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zasedání zahájila místopředsedkyně AS 2. LF Eva Fürstová.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: prof. Zámečník, A. Olšerová.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 6. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

V mezidobí proběhla tři hlasování per rollam.

 1. návrh prof. Roithové na členství ve vědecké radě 2. LF UK (pro 14, proti 1, zdržel se 1 – schváleno);
 2. návrh na jmenování nové disciplinární komise (pro 11, proti 5, zdržel se 1 – neschváleno);
 3. text o přijímacím řízení v ak. roce 2017/18 (po úpravě schváleno 19-0-0).

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva 5. 9. a 10. 10. 2016

Informoval D. Kolenčík. Předsednictvo se zabývalo zejména přípravou voleb.
Byly stanoveny termíny zasedání do konce kalendářního roku: 19. října, 16. listopadu a 14. prosince 2016.

 

6) Zprávy vedení fakulty

Děkan 2. LF prof. Komárek prezentoval data ohledně počtu přijatých studentů a absolventů, nadále se zabývá podněty k výuce v anglickém jazyce. Informoval o schůzce se zástupci MZ a MŠMT. Otázky hospodaření a financí budou projednávány s ekonomickou komisí.
Dne 14. 1. 2017 se bude na 2. LF konat Den otevřených dveří.
Tajemnice fakulty doplnila informace o rekonstrukci posluchárenského bloku.
Doc. Hrušák se v souvislosti s financováním dotázal na počty přijatých studentů, dle doc. Maxové je třeba zohlednit v rozpočtu letošní navýšení počtu zahraničních studentů, a tedy vyšší počet odučených hodin (děkan potvrdil, že tomu tak bude).
Prof. Hort a prof. Zámečník – dotazy ohledně postgraduálního vzdělávání (předpisy týkající se specializačního vzdělávání se v současnosti projednávají).
Dr. Hudák poukázal na to, že chybí oficiální výstup ze schůzky vedení fakulty se zástupci vídeňské univerzity.

 

7) Návrh na jmenování nové disciplinární komise 2. LF UK

K náhradníkům za studenty doplněna D. Ivanecká, hlasovalo se tedy o disciplinární komisi ve složení:
prof. Zámečník, prof. Vízek, doc. Dřevínek, K. Kučerová, A. Olšerová, D. Slovák + náhradníci (komise vždy musí rozhodovat v počtu 6 členů): doc. Maxová, dr. Čakrt, B. Bížová, D. Ivanecká.
Návrh byl schválen (z 18 přítomných 17 hlasovalo pro, 0 proti, 1 se zdržel).

 

8) Projednání Žádosti o svěření majetku do správy 2. LF (pozemek a stavba)

Tajemnicí fakulty předložená Žádost o svěření majetku do správy 2. LF UK týkající se pozemku 405/21 v obci Praha, katastrální území Motol, a stavby bez č. p. na uvedeném pozemku byla schválena 18 hlasy 18 přítomných.

 

9) Zprávy ze senátu UK

Doc. Hrušák informoval, že 18. 10. se sešla ekonomická komise (změna podmínek financování UK – rozdíly mezi fakultami). Zasedání AS UK je naplánováno na 21. 10. 2016.
Na základě dotazu doc. Maxové na změny vnitřních předpisů vyplývajících ze změny zákona o VŠ vyzvala tajemnice fakulty dr. Mudrová k zasílání podnětů k této problematice (v období 10/2016 – 1/2017). V dubnu či květnu 2017 by měl návrhy schválit AS 2. LF, v červnu 2017 AS UK. Závazný termín pro dokončení (včetně schválení Akademickým senátem UK) je 31. 8. 2017.
Za legislativní komisi byli pověřeni E. Fürstová a V. Heřman.

 

10) Informace k volbám do AS 2. LF; volební komise

Dne 18. 10. fakultní zaměstnanci s volebním právem obdrželi z děkanátu e-mail s instrukcemi. Výtky k obsahu; je třeba zlepšit komunikaci mezi volební komisí a vedením fakulty.

 

11) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

V mezidobí neproběhla žádná jednání.

 

12) Subweby fakultních pracovišť – prezentace výhod na stránkách Anatomického ústavu 2. LF (dr. Hudák)

Dr. Hudák ve spolupráci s dr. Andreasem prezentoval možnosti jak lze informovat o činnosti pracoviště (propojení s hlavním webem 2. LF – přehledné řazení, informace o organizaci výuky atd.).

 • k úvaze pro ostatní pracoviště

 

 

13) Podnět k tématu účasti na přednáškách

Na základě neověřených informací na některých pracovištích vyžadována účast na přednáškách; bude se dále řešit, a případně bude zjednána náprava.

 

14) Různé

V mezidobí proběhlo na 2. LF několik výběrových řízení:
Dne 18. 7. se za AS 2. LF zúčastnila doc. Maxová, 19. 9. prof. Kvapil a 17. 10. doc. Maxová. 

Zapsal: 
J. Palacká
Vydáno: 18. 11. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká