Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 6. 2014

Datum konání: 
18. 6. 2014

Zápis ze zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 18. 6. 2014

Přítomni: O. Cinek, P. Dřevínek, H. Maxová, T. Seeman, J. Zámečník, J. Zuna, E. Furstová, D. Humlová, M. Kohutiar, L. Mastíková, D. Suk, L. Svoboda
Nepřítomni: J. Bronský, J. Djakow
Omluveni: J. Fialová, J. Hort, M. Rygl, R. Škába, Z. Šumník, J. Medal
Hosté: B. Beňová, R. Hudák, A. Jaroš, J. Vítek
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 5. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 4. 6. 2014
   
 5. Zprávy vedení fakulty
  Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016
   
 6. Prof. Trka – publikační činnost – omluva, přesunuto na podzim
   
 7. Zprávy z komisí AS (ekonomická komise, legislativní komise, pedagogická komise, sociální komise)
  Stanovisko Legislativní komise – končící členové SK AS – přechodné období do voleb
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Předseda AS doc. Zuna přivítal členy AS, tajemnici fakulty Ing. Mudrovou, proděkana prof. Kodeta, redaktora P. Andrease.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátorkami byly určeny doc. Maxová a L. Mastíková.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 5. 2014

 
Bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 4. 6. 2014

 
Doc. Zuna přednesl na Kolegiu děkana názor AS na zařazení nového povinného předmětu Kardiovaskulární medicína do 5. r. AS není přesvědčen, že tato změna rozvrhu je dostatečně odůvodněná a podložená dlouhodobější ucelenější koncepcí.

 

5) Zprávy vedení fakulty – děkan prof. Komárek omluven

 
Proděkan prof. Kodet přednesl Podmínky pro přijímací řízení na akademický rok 2015/2016

 • změny: přihlášku je letos možno podat i elektronicky, je zrušen 2. náhradní termín,
 • AS se vyjádří per-rollam, nyní není usnášeníschopný.

 

7) Zprávy z komisí AS (ekonomická komise, legislativní komise, pedagogická komise, sociální komise)

 

 • Projednávala výroční zprávu, návrh rozpočtu a znovu se sejde s děkanem na další schůzce ohledně rozdělování financí v rámci fakulty.
   

Legislativní komise

 • Legislativní komise
  stanovisko – končící členové SK AS pokračující v navazujícím studiu – přechodné období do voleb:
   
  ti, kteří v nedávné době ukončili nebo v blízké době ukončí studium na 2. LF a plánují pokračovat ve studiu na 2. LF v navazujícím magisterském či doktorském studiu a zároveň mají zájem setrvat v akademickém senátu do konce volebního období (leden 2015), oznámí do 7 dnů od ukončení studia svůj úmysl předsedovi AS 2. LF na adresu:
  doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
  Klinika dětské hematologie a onkologie
  V Úvalu 84, 150 06 Praha 5 – Motol
   
  Čl. 9 odst. 4 VaJŘ AS UK
  (4. Člen senátu, který byl zvolen jako student a řádně ukončil bakalářský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do navazujícího magisterského studijního programu nebo řádně ukončil magisterský studijní program a přihlásil se na téže fakultě do doktorského studijního programu, může písemně prohlásit, že hodlá nadále zůstat náhradníkem. Prohlášení musí být do sedmi dnů ode dne ukončení studia doručeno předsednictvu senátu. V takovém případě bude první náhradník v pořadí povolán do senátu až po zápisu do studia tohoto uchazeče, nebo bude další náhradník v pořadí povolán do senátu po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu, nejdéle však po čtyřech měsících ode dne doručení prohlášení; není-li uchazeč v této lhůtě ke studiu přijat, přestává být náhradníkem.)
   
  Dle čl. 48 odst. 2 VaJŘ AS UK
  (2. Ustanovení čl. 9 odst. 4 platí obdobně, pokud jde o člena akademického senátu fakulty z řad studentů a náhradníka akademického senátu fakulty z řad studentů (§ 26 odst. 3 zákona), nestanoví-li vnitřní předpis fakulty z důvodu zachování předepsaného složení akademického senátu fakulty jinak.) by těmto studentům mělo být členství v AS 2. LF pozastaveno a znovu obnoveno jejich zápisem do studia za uvedených podmínek.
   
  Z: stanovisko Legislativní komise vzali přítomní členové AS na vědomí, hlasování není potřeba, neboť předpis je jednoznačný.
   
  Bylo by vhodné sjednotit VaJŘ AS UK a VaJŘ AS 2. LF (a Statut 2. LF) a doplnit do VaJŘ AS 2. LF bod o studentech v přechodném období po ukončení řádného studia.
   
 • Pedagogická komise pokračovala v jednání o anketě.
   
 • Ekonomická komise
  • diskuse o přerozdělování rozpočtu, návrh rozdělení financí za výuku českých a zahraničních studentů
  • info o schůzce předsedů studentských spolků u děkana fakulty (R. Hudák)
    
 • Sociální komise
  • výjezdy studentů – proběhla schůzka s prof. Starým, bude následovat schůzka s dr. Černým, koordinátorem Erasmu
    

R. Hudák – schůzka ohledně výzdoby Žížaly (fotografie MotolArt, historické lékařské nástroje).

 

8) Zprávy ze Senátu UK – D. Humlová

 

 • V květnu se konalo výběrové řízení na pozici kvestora UK. Ing. Josef Kubíček rezignoval na konci minulého měsíce a výběrová komise ve složení prof. Hindls, prof. Zima, doc. Zahálka, prof. Hála a prof. Kovář vybrala Ing. Miroslavu Oliveriusovou. AS UK vyjádřil souhlas se jmenováním Ing. Oliveriusové.
 • JM rektor přinesl na senát hodnocení bilančních zpráv PRVOUKu.
 • AS UK vzalo na vědomí návrh věcného záměru Statutu Mezinárodní rady UK, která by měla být na univerzitě nově zřízena.
 • AS UK schválil výroční zprávu o činnosti UK za rok 2013, představenou prof. Hamplem, a výroční zprávu o hospodaření UK za rok 2013, představenou Ing. Kubíčkem.
 • AS UK schválil změnu tří vnitřních předpisů Univerzity, které se týkají Grantové agentury UK a Řádu pro hodnocení výuky studenty.
 • Z obecných informací: projekty VaVPI jsou ve fázi přípravy podepsání smluv, UK získala 11 projektů z 12 podaných.
 • Univerzita Karlova v Praze se bude pravděpodobně jmenovat pouze Univerzita Karlova.
 • Petr Matějů, předseda GAČRu, rezignoval.

 

9) Různé

 
Diskuse o novém povinném předmětu 5. r., studenti nejsou spokojeni, příliš mnoho výuky kardiologie.
Po jednání společně s kolegiem děkana by bylo možná vhodné opět se pokusit prosadit na AS UK změnu názvu naší fakulty.

 

Zapsala: H. Ulovcová
Zápis schválil: doc. J. Zuna
Vydáno: 1. 7. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK