Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 5. 2016

Datum konání: 
18. 5. 2016

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, dr. Fišárková, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, prof. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: A. Haluza, prof. Hort

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová, doc. Marusič, dr. Šimůnková, dr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 27. 4. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 5. 2016
   
 6. Návrh usnesení o pravidlech hlasování
   
 7. Zprávy vedení fakulty
   
 8. Schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2015
   
 9. Informace o přípravě inovace curricula fakulty (doc. Marusič)
   
 10. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 11. Jednání o rozpočtu fakulty
   
 12. Usnesení o Manuálu k volbám
   
 13. Zprávy ze senátu UK
   
 14. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zahájil předseda AS 2. LF prof. Kvapil.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: M. Mikeš, B. Vakrmanová.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 27. 4. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Žádné hlasování per rollam v mezidobí neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 5. 2016

Informoval prof. Kvapil, na setkání předsednictva byl prezentován návrh na změnu pravidel hlasování – viz bod 6.

 

6) Návrh usnesení o pravidlech hlasování

Předložila doc. Maxová v následujícím znění:
Akademický senát 2. lékařské fakulty se zavazuje řídit pravidly pro přijetí usnesení dle čl. 20 Statutu 2. lékařské fakulty do doby, než budou sjednoceny vnitřní předpisy fakulty.
Odůvodnění: Pravidla pro přijetí usnesení jsou v současné době odlišná ve vnitřních předpisech fakulty – Statutu 2. LF a Volebním a jednacím řádu AS 2. LF.

Návrh nebyl přijat (pro 10, proti 7, zdrželi se 3). Další hlasování se proto budou řídit pravidly uvedenými ve Volebním a jednacím řádu AS 2. LF, neboť je novější než Statut 2. LF.

 

7) Zprávy vedení fakulty

Děkan 2. LF prof. Komárek informoval o zasedání děkanů všech LF (téma – finanční ohodnocení VŠ učitelů), představil kritéria financování; zodpověděl dotazy ohledně přijímání zahraničních uchazečů ke studiu.

 

8) Schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2015

Pro hlasovalo 21 z 21 přítomných, proti 0, zdržel se 0 – Výroční zpráva byla AS 2. LF schválena.

 

9) Informace o přípravě inovace curricula fakulty

Doc. Marusič informoval AS 2. LF o záměru provést analýzu koncepce výuky 2. LF. Současně zdůraznil, že v žádném případě není o eventuálních úpravách či o rozsahu změn nebo termínech ještě rozhodnuto. Toto stanovisko potvrdil i přítomný pan děkan.

 

10) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Komise pro mediální propagaci – spolupracuje se zahraničními studenty; E. Fürstová informovala o dalším průběhu jednání stran přejmenování fakulty;
ekonomická komise – probíhaly schůzky ohledně rozpočtu – viz bod 11;
legislativní komise – dokončila Manuál k volbám – viz bod 12;
sociální komise;
pedagogická komise – setkala se s doc. Marusičem ohledně možných inovací koncepce výuky.

 

11) Jednání o rozpočtu fakulty

Pro přijetí předloženého rozpočtu na rok 2016 hlasovalo 21 z 21 přítomných, proti 0, zdržel se 0 – rozpočet byl AS 2. LF schválen.

 

12) Usnesení o Manuálu k volbám

– představil D. Kolenčík v následujícím znění:
Akademický senát 2. lékařské fakulty se zavazuje řídit při volbách do Akademického senátu 2. lékařské fakulty vypracovaným dokumentem Manuál k volbám, který podléhá Volebnímu a jednacímu řádu 2. lékařské fakulty.
Odůvodnění: Manuál k volbám upravuje a specifikuje procesní kroky voleb a snaží se konkretizovat povinnosti jednotlivých subjektů. Jeho hlavním cílem je zvýšit přehlednost procesu, a tím umožnit členům akademické obce se do voleb zapojit, ať už aktivně, či pasivně.

Usnesení bylo přijato (pro 18 z 20 přítomných, proti 0, zdrželi se 2).

 

13) Zprávy ze senátu UK

Zasedání AS UK se v mezidobí nekonalo.

 

14) Různé

Prof. Kvapil přečetl výzvu týkající se uctění památky studenta Jana Opletala, kterou formuloval AS LF UP v Olomouci.
Přítomní se shodli na návrhu, aby téma bylo předloženo k diskusi na setkání zástupců lékařských fakult, prohlášení sepíše předseda AS 2. LF.
F. Merkle vznesl požadavek na vedení promocí zahraničních studentů v anglickém jazyce (zodpověděl doc. Hrušák).

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 8. 6. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká