Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 3. 2015

Datum konání: 
18. 3. 2015

Přítomni: PhDr. Čakrt, doc. Dřevínek, doc. Hrušák, RNDr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, MUDr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, D. Randák, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: prof. Hort, MUDr. Fišárková, doc. Keil, MUDr. Abdel

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, Mgr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
 1. Volba skrutátorů a schválení programu
 1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 2. 2015
 1. Volba člena předsednictva – doplňující volby
 1. Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty žádá AS o vyjádření k opakovaně navrženému členovi VR 2. LF

 1. Komise AS

(úvodní diskuse, schválení jednotlivých komisí a jejich nových členů)

 1. Zprávy ze senátu UK
 1. Informace o Agentuře pro zdravotnický výzkum po aktuálním zasedání VR

                 (granty pro 2. LF a FN Motol) – doc. O. Hrušák

 1. Kvalita a hodnocení vyučujících – MUDr. R. Hudák
 1. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Předseda AS přivítal přítomné členy a hosty.

AS se od března 2015 bude scházet v zasedací místnosti Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen bez připomínek.

Skrutátory byli určeni: D. Randák, M. Mikeš a prof. Zámečník

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 2. 2015

Bez připomínek.

4) Volba člena předsednictva – doplňující volby

Vzhledem k odstoupení doc. Hrušáka z předsednictva AS byly vyhlášeny doplňující volby člena předsednictva za pedagogickou komoru AS.

Z důvodu nepřítomnosti 3 členů pedagogické komory bylo rozhodnuto, že doplňující volby člena předsednictva se uskuteční na příštím zasedání AS 15. 4. 2015.

(O odložení volby hlasovalo 20 přítomných senátorů, 19 bylo pro, 1 se zdržel hlasování).

5) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty informoval o:

 • excelentních výsledcích UK a 2. LF UK ve II. pilíři metodiky 2013
 • hodnocení pedagogů studenty
 • ESIF – projekty fakulty. Rozvojové priority Univerzity Karlovy pro oblast Evropských Strukturálních a Investičních Fondů (ESIF) v programovacím období 2014–2020
 • 667. výročí UK – pozvánka na slavnostní shromáždění v Karolinu
 • možnosti zřízení Kliniky spondylochirurgie  2. LF UK
  • diskuse o výuce, zaměstnancích

Závěr: děkan předloží finanční rozvahu ke zřízení nové kliniky / centra

 • Navrhovaný člen VR

Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., přednosta Kardiologické kliniky 2. LF UK a FNM, 298 článků, 680 citací, H-Index 15

 

Hlasování: hlasovalo 20 přítomných členů AS, z toho 13 pro, 3 proti, 4 se zdrželi hlasování

Závěr: AS souhlasí s tím, aby se prof. Veselka stal členem VR 2. LF UK

6) Komise AS

(úvodní diskuse, schválení jednotlivých komisí a jejich nových členů)

AS schválil nové složení komisí (v příloze).

Jednotlivé komise zvolí na svém prvním setkání předsedu, který vystoupí na příštím zasedání AS (20. 4. 2015) s krátkou zprávou o činnosti komise.

Zpráva o činnosti komisí bude pravidelným bodem programu každého zasedání AS. První setkání každé komise svolá její člen, který je abecedně první v pořadí.

Disciplinární komise – současné složení komise je potřeba doplnit – kandidáta navrhne děkan fakulty na základě doporučení AS.

7) Zprávy ze senátu UK
 • další zasedání AS UK ještě neproběhlo, zpráva příště


8) Informace o Agentuře pro zdravotnický výzkum po aktuálním zasedání VR

(granty pro 2. LF a FN Motol) – doc. O. Hrušák

 • došlo k časovému posunu, projekty ještě nebyly potvrzeny, doc. Hrušák podá zprávu na některém dalším zasedání AS

9) Kvalita a hodnocení vyučujících – MUDr. R. Hudák

Dr. Hudák představil následující okruhy:

 • Hodnocení vyučujících

Jak děkanát nakládá s výsledky hodnocení vyučujících ze studentské ankety?

Jaké je využití číselného hodnocení? Hodnotí se rozepsané komentáře?

Dají se vysledovat dlouhodobě dobře a špatně hodnocení vyučující?

Jak se hodnotí anketa zahraničních studentů a bc+mgr fyzioterapeutů?

 • Finanční podmínky

Jak se fakulta snaží zlepšit kvality vyučujících? (finančně, kurzy, jiná motivace?)

Jak jsou bonifikování dlouhodobě dobře hodnocení vyučující?
Odvíjí se plat pedagoga od kvality a množství výuky, od tvorby studijních materiálů?

Jak to je s učitelským úvazkem u lékařů FN Motol?

Jasné platové třídy a transparentní podmínky kariérního postupu.
 

 • Vzdělávací kurzy (pro ty pedagogy, kteří to potřebují)

Motivuje fakulta vyučující, aby absolvovali kurzy prezentačních a komunikačních dovedností?

Motivuje fakulta vyučující, aby absolvovali kurzy akademické angličtiny?
 

 • Stáže a školení

Jak fakulta podporuje pedagogické stáže svých zaměstnanců?

Za 5 let nevyužil ani jeden pedagog z 2. LF program Erasmus+.

 

Vyjádření děkana:

 1. Děkan pověřil dr. Pelíška, aby mu dodal seznam 30 nejlépe hodnocených a 30 nejhůře hodnocených vyučujících. Děkan již má téměř kompletní seznam k dispozici, ale zatím neuvedl, jak s výsledky naloží.
 2. Děkan pověřil prof. Starého, dr. Černého a paní Patrovskou, aby se více zaměřili na stáže pedagogů.
 3. Děkan pošle přednostům dopis, ve kterém je požádá o popsání způsobu, jakým vyhodnocují výsledky ankety.
 4. Kolegium děkana zveřejnilo Opatření děkana č. 1/2015, které jasně popisuje zařazování akademických a vědeckých pracovníků do mzdových tříd. Dále zveřejnilo Opatření děkana 2/2015, kterým stanovuje pravidla pro tvorbu a použití sociálního fondu 2. LF, který může přispět pedagogům na životní pojištění nebo například na vzdělávací kurzy.

 

Závěry senátu:

Okruhů a otázek bylo příliš mnoho na diskusi v rámci zasedání AS, proto předseda senátu prof. Kvapil navrhl, aby jednotlivé body projednali členové Pedagogické komise AS 2. LF v následujícím období a připravili zprávu pro vedení fakulty a AS.

Členové senátu tento postup odsouhlasili.

10) Různé

Prof. Kvapil informoval o setkání předsednictva AS.

Zapsal: 
Helena Ulovcová
Vidi: 
prof. Milan Kvapil
Vydáno: 31. 3. 2015 / Poslední aktualizace: 31. 3. 2015 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová