Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 2. 2015

Datum konání: 
18. 2. 2015

Přítomni: PhDr. Čakrt, doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, RNDr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, doc. Zuna, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, MUDr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, D. Randák, J. Štorm

Nepřítomni: MUDr. Fišárková, MUDr. Abdel

Omluveni: prof. Zámečník, B. Vakrmanová

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, Mgr. Andreas

program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 1. 2015
 4. Volba předsednictva
 5. Zprávy vedení fakulty
 6. Zprávy ze senátu UK
 7. Různé

1) Zahájení a uvítání hostů

Prof. Kvapil zahájil zasedání nově zvoleného senátu 2. LF UK, přivítal hosty.

Členové obou komor se představili.

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli zvoleni doc. Maxová a M. Mikeš.

Program zasedání byl schválen.

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 1. 2015

Bez připomínek.

4) Volba předsednictva

kandidáti do PK: prof. Kvapil, doc. Zuna, doc. Hrušák

kandidáti do SK: E. Fürstová, D. Kolenčík

krátká diskuse v jednotlivých komorách před volbou

přítomno 20 členů AS, 10 z PK a 10 ze SK, rozdáno 10 volebních lístků do PK a 10 do SK

1. kolo volby předsednictva:

Z 10 přítomných členů PK AS hlasovalo 10, odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků.

 

Členy předsednictva za PK AS byli zvoleni:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. (získal 8 hlasů)

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (získal 5 hlasů)

 

Z 10 přítomných členů SK AS hlasovalo 10, odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků.

 

Členy předsednictva za SK AS byli zvoleni:

Eva Fürstová (získala 10 hlasů)

Drahomír Kolenčík (získal 10 hlasů)

 

Postupující členové se představili.

 

2. kolo volby předsednictva:

Z 20 přítomných členů AS hlasovalo 20, odevzdáno 20 platných hlasovacích lístků.

 

Předsedou AS byl zvolen:

prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc. (získal 14 hlasů)

Místopředsedou pro PK byl zvolen:

doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D. (získal 6 hlasů)

Místopředsedkyní AS byla zvolena:

Eva Fürstová (získala 16 hlasů)

Místopředsedou pro AS byl zvolen:

Drahomír Kolenčík (získal 4 hlasy)

5) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty blahopřál nově zvolenému předsednictvu.

Děkan informoval o KD, kterého se předseda AS účastní (pravidelná a mimořádná setkání KD), předseda AS dochází na setkání „velkého“ KD 1x za 14 dní.

Spolupráce s vedením fakulty a komisemi AS bude upřesněna.

Děkan dále informoval o:

 • pozvojových programech – přestavba poslucháren,
 • Vědecké konferenci 2. LF, která se uskuteční 22.–23. 4. 2015,
 • programu PRVOUK – bude rozesláno ke schválení per rollam,
 • specializačním vzdělávání – proděkan doc. Havlas bude pozván na některé nejbližší zasedání AS, aby informoval o SV.

6) Zprávy ze senátu UK – doc. Hrušák

7) Různé
 • Diskuse o komisích AS, bude potřeba určit členy všech komisí.

 

E. Fürstová: studentská komora AS už o komisích jednala, navrhují jmenovat další komisi – pro PR fakulty (komise pro mediální propagaci 2. LF).

Hlasování o návrhu na novou komisi: hlasovalo 20 přítomných členů AS, 16 pro, 4 se zdrželi.

Prof. Kvapil navrhuje měsíc na promyšlenou a na březnovém zasedání AS projednat, připravit popis práce komisí, rozeslat členům AS s výzvou, aby se přihlásili do komisí – každý člen AS je členem alespoň 1 komise). Může se stát, že některá komise zanikne.

Studentská komora zašle předsedovi AS jejich soupis činnosti komisí.

Schváleno: 19 členů AS pro, 1 se zdržel hlasování

 

 • MUDr. Hudák – archivace dokumentů AS, úložiště na webu přístupné pouze pro členy AS po přihlášení

 

 • MUDr. Hudák (+ MUDr. Kohutiar) – hodnocení výuky a vyučujících – bod k projednání na březnovém zasedání AS

 

 • Termíny dalších zasedání AS (vždy 3. středa v měsíci, od 14.30):

18. února

18. března

15. dubna            (22.–23. 4. je Vědecká konference)

20. května

17. června

21. října

18. listopadu

16. prosince

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
prof. M. Kvapil
Vydáno: 31. 3. 2015 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová