Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 11. 2015

Datum konání: 
18. 11. 2015

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, D. Randák, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: dr. Fišárková

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová, doc. Marusič, dr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 10. 2015
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 4. 11. 2015
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Projednání návrhu smlouvy o připojení napěťové sítě na Plzeňské
   
 8. Nový člen VR 2. LF UK – hlasování
   
 9. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 10. Zprávy ze senátu UK
   
 11. Návrh na změnu názvu fakulty
   
 12. Informace k přijímacímu řízení
   
 13. Různé
   
 14. Termíny zasedání AS 2. LF UK v roce 2016
   

1) Zahájení a uvítání hostů

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli zvoleni dr. Čakrt a M. Mikeš.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 10. 2015

Zápis byl doplněn o informaci o proběhlých hlasováních per rollam.

 

4) Informace o per rollam hlasování

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 4. 11. 2015

- informovala E. Fürstová

 

6) Zprávy vedení fakulty

Děkan 2. LF prof. Komárek informoval o výstavbě na Plzeňské a přestavbě poslucháren (probíhají jednání s nám. Budinským a JUDr. Elišákovou), vyzval k účasti na DOD (workshopy s absolventy, prezentace AS).

Náměty: vzhledem k nedostatku středního zdravotnického personálu otázka spoluúčasti mediků – v jednání s dr. Jirkovským (doc. Keil – nutnost spolupráce s nám. pro ošetřovatelskou péči FNM), kurzy první pomoci, traumatologický plán v případě katastrofy (nedávné pařížské události apod.) – téma i pro výjezdní zasedání vedení FNM.

Tajemnice fakulty Ing. Mudrová informovala o vyplácení prospěchových stipendií, na základě předložených podkladů proběhlo hlasování o smlouvě (viz bod 7).

Doc. Marusič představil Dlouhodobý záměr 2. LF, vychází z dlouhodobého záměru UK, stručnější, věcný, význam do budoucna – získávání finančních prostředků apod.

Nejednotnost přítomných v názoru na konkretizaci jednotlivých spolupracujících zahraničních fakult a univerzit – veškeré připomínky a podněty lze zapracovávat do termínu konání prosincového zasedání AS, kde by se o DZ 2. LF mělo hlasovat. Na návrh dr. Kočárka zajistí Mgr. Andreas jazykovou korekturu dokumentu.

 

7) Projednání návrhu smlouvy o připojení napěťové sítě na Plzeňské

Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o připojení na napěťové hladině VN mezi Univerzitou Karlovou v Praze a společností PREdistribuce, a. s., který předložila tajemnice fakulty, byl schválen (pro hlasovalo 21 z 21 přítomných).

 

8) Nový člen VR 2. LF UK – hlasování

Na návrh kolegia děkana byla do VR 2. LF UK nominována doc. RNDr. Běla Bendlová, CSc. Tento návrh podpořilo 20 členů z 21 přítomných (proti 0, 1 se zdržel).

 

9) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

legislativní komise – chystá schůzi

sociální komise – uskutečnily se semináře o zahraničním studiu

komise pro mediální propagaci – 1 schůze, na zasedání byly prezentovány propagační předměty, distribuce bude probíhat formou prodeje; příprava programu Dne otevřených dveří; B. Vakrmanová – rozdělení informačních prezentací dle zaměření studia (všeobecné lékařství, sesterské obory, fyzioterapie), aby se předešlo dlouhým diskusím na stále se opakující témata

pedagogická komise – úkoly v řešení: absence ve výuce, zápis předmětů na jiných fakultách, výsledky studentských anket částečně anonymizovány (např. v případě negativního hodnocení) – spolupráce s dr. Pelíškem; proběhla schůzka s doc. Bláhovou ohledně státnicových předmětů

ekonomická komise – připravuje podklady k projednávání na prosincovém zasedání

 

10) Zprávy ze senátu UK

Doc. Hrušák informoval o personálních změnách na MŠMT a o snížení rozpočtu pro UK; v roce 2016 bude ukončen systém rozvoje vědních oblastí PRVOUK; byli delegováni zástupci AS do etické komise.

Diskutovalo se o poplatcích za studium, byly schváleny principy rozdělování dotací; změna v řádu imatrikulací a promocí (smí se slučovat v případě obsahově příbuzných oborů).

Do VR jmenován rektor MU doc. Bek.

 

11) Návrh na změnu názvu fakulty (předložila E. Fürstová)

Znovuotevřeno téma změny názvu fakulty z 2. LF na LF Motol.

 • vhodné období pro změnu v souvislosti s plánovanou změnou názvu UK – nemělo by mít vliv na dohledávání publikační činnosti zaměstnanců apod., změny spíše jen administrativního charakteru
 • doc. Hrušák na základě nejasností ze strany uchazečů o studium či zkušeností ze zahraničí návrh dlouhodobě podporuje
 • dr. Kočárek – měly by se vyjádřit další spolupracující složky
 • FNM je společným pracovištěm pro 1. i 2. LF UK – možné nesrovnalosti v pojmenování, je třeba stanovit jasná pravidla
 • usnesení v níže uvedeném znění podpořeno 17 hlasy z 21 přít. (proti 3, zdržel se 1)
   

Akademický senát 2. lékařské fakulty UK podporuje přejmenování 2. lékařské fakulty na „Lékařská fakulta Motol“ a pověřuje zástupce 2. LF v Akademickém senátu Univerzity Karlovy k otevření hlasování o změně názvu na zasedání univerzitního senátu.

 

12) Informace k přijímacímu řízení

Prezentován text o přijímacím řízení, jenž je uveřejněn na webu fakulty, AS 2. LF bere jeho upravené znění na vědomí.

 

13) Různé
 • projednána žádost o akreditaci studijního programu Mikrobiologie, AS 2. LF bere na vědomí
 • zástupce AS 2. LF na VŘ 30. 11. – doc. Zuna
   

 

14) Termíny zasedání AS 2. LF UK v roce 2016
navržené termíny: 20. ledna 2016
17. února 2016
16. března 2016
27. dubna 2016
18. května 2016
15. června 2016

Návrh byl schválen.

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 27. 11. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká