Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 10. 2017

Datum konání: 
18. 10. 2017

Přítomni: doc. Bronský, dr. Čakrt, prof. Dřevínek, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Rygl, dr. Smíšková, doc. Zuna, V. Heřman, M. Hronová, O. Hubálek, dr. Hudák, dr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, B. Schrammová, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: prof. Zámečník, prof. Kvapil, prof. Hort

Hosté: prof. Komárek, prof. Černý (PřF UK), M. Mudrová, prof. Trka, J. Štorm, P. Andreas, T. Kůstková


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 7. 6. 2017
   
 4. Zpráva vedení fakulty
   
 5. Vystoupení kandidáta na rektora UK – prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D.
   
 6. Otevření nových poslucháren 2. LF a s tím související otázky technické podpory
   
 7. Hodnocení výuky – anketní otázky
   
 8. Termíny zkoušek a odhlašování se z termínu – zpřísnění pravidel
   
 9. Zprávy z komisí
   
 10. Zprávy ze senátu UK
   
 11. Volba nového člena předsednictva AS
   
 12. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen. Skrutátory byli určeni V. Heřman a doc. Maxová.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 7. 6. 2017

Bez připomínek.

 

4) Zpráva vedení fakulty

Pan děkan prof. Komárek informoval AS o přijímacím řízení pro školní rok 2017/2018, výuce, vědeckých projektech, rozvojových projektech (rekonstrukce FNM poslucháren, stávající a budoucí plány pro areál na Plzeňské ulici). Děkan nastínil technické zázemí v nových posluchárnách. Fakulta se připravuje na oslavy 65 let fakulty v roce 2018. Děkan pozval členy AS na fakultní koncert v Karolinu 25. 10. 2017.

 

5) Vystoupení kandidáta na rektora UK – prof. RNDr. Jan Černý, Ph.D. (PřF UK)

Představení prof. Černého. Pan profesor zdůraznil svoje zapojení v rámci PřF UK, vědecké zapojení a svůj profesní přesah do oblasti zájmu jiných fakult UK. Mezi základní body svého programu zahrnuje:

 • reflexi UK navenek,
 • platy akademických pracovníků vysokých škol,
 • vytvoření podmínek pro sdílení akademického prostoru,
 • doktorské studium,
 • mezinárodní výměnu studentů,
 • snížení byrokracie rektorátu.

Dotazy položili D. Kolenčík, prof. Komárek, prof. Trka, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Zuna.

 

6) Otevření nových poslucháren 2. LF a s tím související otázky technické podpory

Vedení fakulty jedná s vedením FN Motol ohledně prioritního a bezplatného využití poslucháren pro fakultní účely. V posluchárnách bude zajištěna technická podpora. Děkanát zajistí školení pro přednášející o AV technice a určí osobu, která poskytne v každé posluchárně technickou pomoc.

 

7) Hodnocení výuky – anketní otázky (projedná pedagogická komise)
 • Reakce pracovišť na poslední studentskou anketu – urgence a vymahatelnost
 • Identifikace vyučujících

Vedení fakulty sice reflektovalo přání AS, aby každé pracoviště zveřejnilo reakci na ankety na svých stránkách, nicméně příslušné Opatření děkana naprostá většina pracovišť nerespektovala. Návrh Pedagogické komise vyplácet odměny za segment hodnocení výuky jen těm ústavům  a klinikám, které se do určitého termínu vyjádří k anketě hodnocení kvality výuky. Vedení fakulty bylo vyzváno k silnějšímu vymáhání vyjádření k anketě. Zároveň byl děkanát požádán o zveřejnění fotek jednotlivých vyučujících na internet pro potřeby studentů při identifikaci učitelů v hodnocení výuky.

Děkanát slíbil včasné řešení těchto problémů.

 

8) Termíny zkoušek a odhlašování se z termínu – zpřísnění pravidel (D. Kolenčík)

Podnět pro Legislativní komisi ohledně definice řádné omluvy studenta a umístění podmínek omluvy absence u zkoušky na webové stránky kliniky nebo ústavu.

Podnět pro Pedagogickou komisi ke schůzi s Mgr. Procházkovou ohledně technických záležitostí SIS u přihlašování ke zkoušce a zapisování zápočtu a následné umožnění zapsání se ke zkoušce. Dále pak informovat studenty, že při neodhlášení a neuznání omluvy jim pokus zkoušky propadá a je hodnocen jako nedostatečný.

Podnět pro SKAS, Pedagogickou komisi a Studijní oddělení ohledně doby přihlašování ke zkoušce a odhlašování od ní. Nutnost včas informovat studenty.

 

9) Zprávy z komisí

Sociální komise nedostala podnět, kterým by se zabývala.
Pedagogická komise řešila anketu a výuku v 1. ročníku, prozatím bez výstupů.
Legislativní komise se nesešla.
Ekonomická komise se nesešla.

 

10) Zprávy ze senátu UK

Žádné zprávy nebyly podány.

 

11) Volba nového člena předsednictva AS místo odstupujícího D. Kolenčíka

Proběhla volba druhého člena představenstva Studentské komory AS, kterým se stal Ondřej Hubálek s 8 hlasy. Jeden hlas získal Viktor Veselý.

 

12) Různé

Doc. Hrušák podal informace o zavedení výuky oboru „tradiční čínská medicína“. Akademický senát 2. LF se vyjádřil pro podporu textu LF MU vyjadřujícímu se k této problematice. Tento text byl rozeslán doc. Hrušákem před dnešním zasedáním.
Pro: 17, zdržel se: 1, proti: 0.
Závěr: AS 2. LF UK souhlasí s textem LF MU vyjadřující se k tradiční čínské medicíně.

Volby děkana probíhají dle harmonogramu. Setkání navržených proběhne 8. 11. ve Velké posluchárně od 14 hod., volba na řádném zasedání AS 15. 11. 2017.

Disciplinární komisi bude podán podnět na prošetření vyjádření jednoho ze studentů naší fakulty na sociálních sítích.

Zapsal: 
O. Hubálek
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 31. 10. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová