Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 1. 2017

Datum konání: 
18. 1. 2017

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, prof. Kvapil, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, A. Haluza, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, A. Olšerová, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: dr. Fišárková, dr. Kočárek, doc. Maxová, prof. Rygl, prof. Zámečník, F. Merkle, K. Kučerová

Hosté: dr. Mudrová, dr. Andreas, nově zvolení senátoři ze studentské komory AS


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 14. 12. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 1. 2017
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Žádost o souhlas se zřízením „věcného břemene“ – Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Změny vnitřních předpisů
   
 10. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 11. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zasedání zahájil prof. Kvapil.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: V. Heřman, D. Kolenčík. Program byl schválen (15-0-0).

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 14. 12. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Hlasování per rollam v mezidobí neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 1. 2017

Informoval prof. Kvapil.

 

6) Zprávy vedení fakulty

(dr. Mudrová)

 

7) Žádost o souhlas se zřízením „věcného břemene“ – Smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti

Tajemnice fakulty dr. Mudrová seznámila přítomné s návrhem smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě (věcného břemene) ve prospěch 2. LF UK na pozemku parc. č. 57/1 v k. ú. Motol ve vlastnictví Dopravního podniku hl. m. Prahy, a. s. Již byla dokončena 1. a 2. etapa výstavby výukových pavilonů v areálu Plzeňská a na pozemku je umístěno kabelové vedení NN. AS 2. LF UK s uzavřením smlouvy o zřízení pozemkové služebnosti inženýrské sítě souhlasí; pro schválení hlasovalo 17 senátorů ze 17 přítomných.

 

8) Zprávy ze senátu UK

Dne 17. 1. 2017 se uskutečnila schůzka ekonomické komise, doc. Hrušák prezentoval údaje o financování jednotlivých fakult (hodnoticí parametry atd.).

20. 1. se bude konat zasedání AS UK, kterého se zúčastní i noví senátoři prof. Kachlík, D. Kolenčík a J. Štorm.

 

9) Změny vnitřních předpisů

Návrhy úprav, jimiž se dlouhodobě zabývá legislativní komise, prezentoval J. Štorm (hlavní změna – rozdělení Volebního a jednacího řádu na dva dokumenty, problematika hlasování per rollam – v budoucnu bez nutnosti zasílání vyplněného hlasovacího formuláře). Následovala diskuse ohledně hlasování (nadpoloviční většina vs. 2/3).
Jednání budou nadále pokračovat a senátoři budou zasílat podněty, definitivní podoba textů bude postoupena k posouzení právníkům a k vyjádření děkanovi fakulty.
Doc. Zuna přislíbil zaslat legislativní komisi své připomínky.

 

10) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Ekonomická komise
legislativní komise
pedagogická komise
sociální komise
komise pro mediální propagaci

 

11) Různé

Na základě příspěvku doc. Hrušáka pokračovala diskuse o rozpočtu a byli zvoleni zástupci AS do komisí k výběrovým řízením dne 26. 1. (pro VŠ učitele na úvazek 0,100 pro KARIM, Dětské kardiocentrum a Farmakologický ústav 2. LF UK a FN v Motole – prof. Kvapil) a 31. 1. (VŘ na přednostu Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN v Motole – zvolen doc. Hrušák, pro 14, proti 0, zdržel se 1).

Reflexe uplynulého volebního období – předseda AS 2. LF prof. Kvapil a tajemnice fakulty dr. Mudrová poděkovali členům všech komisí, zejména legislativní za práci na úpravách vnitřních předpisů a komisi pro mediální propagaci. Za přípravu Noci fakulty byla oceněna zejména Eva Fürstová, rovněž za dlouhodobou aktivní snahu o změnu názvu fakulty.

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 23. 2. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká