Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 6. 2015

Datum konání: 
17. 6. 2015

Přítomni: PhDr. Čakrt, doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, RNDr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, prof. Zámečník, doc. Zuna, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, MUDr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, D. Randák, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni: MUDr. Abdel

Omluveni: MUDr. Fišárková, doc. Rygl

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, doc. Bláhová


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
 1. Volba skrutátorů a schválení programu
 1. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 5. 2015
 1. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 3. 6. 2015
 1. Zprávy vedení fakulty
  Děkan fakulty předkládá AS ke schválení Výroční zprávu o činnosti 2. LF UK a Výroční zprávu o hospodaření 2. LF UK za rok 2014
 1. Komise AS
  (zprávy o činnosti komisí)
 1. Zprávy ze senátu UK
 1. Návrh postupu při určování zástupců AS do výběrových řízení 2. LF
  (doc. Hrušák)
 1. Zahraniční studenti – návrh pozvat zástupce 1. LF UK k předání / porovnání zkušeností s přijímáním zahraničních studentů
 1. Různé
   

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli určeni prof. Zámečník a M. Mikeš.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 5. 2015

Na minulém zasedání proběhlo hlasování, které bylo nedostatečně zapsáno do zápisu. Od příště je nutné, aby skrutátoři vždy uvedli počet hlasujících (aktuálně přítomných).

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 3. 6. 2015

Doc. Maxová informovala o setkání předsednictva.

 

5) Zprávy vedení fakulty
 • Děkan informoval o návrhu přednosty I. infekční kliniky 2. LF UK a NNB, doc. MUDr. Dušana Píchy, CSc., na změnu názvu pracoviště na:
  Klinika infekčních nemocí 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Nemocnice Na Bulovce.
  Návrh byl 9. 6. 2015 schválen kolegiem děkana 2. LF.

  Vyjádření AS: hlasování o novém názvu kliniky – hlasovalo 20 přítomných členů AS, pro 20, proti 0, zdržel se 0
   
 • Děkan fakulty předkládá AS ke schválení Výroční zprávu o činnosti 2. LF UK a Výroční zprávu o hospodaření 2. LF UK za rok 2014 (senátoři obdrželi předem mailem).

  Výroční zpráva o činnosti 2. LF UK za rok 2014

  Hlasování: hlasovalo 21 přítomných členů AS, pro 21, proti 0, zdržel se 0

  Výroční zpráva o hospodaření 2. LF UK za rok 2014

  Hlasování: hlasovalo 21 přítomných členů AS, pro 21, proti 0, zdržel se 0

   
 • Děkan dále informoval o setkání lékařských fakult ČR a SR
  30.–31. 10. 2015 Parkhotel, Plzeň

  Za AS se zúčastní prof. Kvapil, E. Fürstová, D. Kolenčík a 2 zástupci z řad studentů.
   
 • Pozvání na slavnostní shromáždění při příležitosti 600. výročí upálení Mistra Jana Husa – 2. 7. 2015 od 14 hod. ve Velké aule Karolina.

   
 • RUK vyhlásil Mimořádnou cenu rektora UK pro studenty – mimořádné sportovce, kteří dosáhli vynikajících výsledků v oblasti vědy, výzkumu, umění, projevili mimořádnou občanskou statečnost a zvlášť záslužnou osobní angažovanost.
  Termín nominací: do 31. 10. 2015

 

 • Děkan informoval o přijímacím řízení pro ak. rok 2016/17 a vyzval senátory, aby předložili své připomínky, názory, podněty.
   

 

6) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Ekon. komise

 • doc. Keil informoval o plánované schůzi s vedením LF.
   

Legisl. komise

 • návrh na změnu hlasovacího řádu a vnitřních předpisů.
   

Komise pro mediální propagaci

 • jedná o zástupcích na Týden vědy.
   

Ped. komise

 • návrh na změnu podmínek v přihlašování a odhlašování volitelných předmětů, spolupráce s Ústavem jazyků při výuce zahraničních studentů
 • návrh studentské komory – změna harmonogramu výuky histologie a biologie
  (doc. Bláhová poukázala na proběhlá jednání s prof. Kodetem)

 

7) Zprávy ze senátu UK – doc. Hrušák
 • nová podoba dlouhodobého záměru
   

Doc. Maxová upozornila na rozpor v zájmu univerzity o zahraniční pedagogy a doktorandy při nedostatečném množství finančních prostředků k tomuto účelu vyhrazených.

 

8) Návrh postupu při určování zástupců AS do výběrových řízení 2. LF (doc. Hrušák)
 • diskuse členů AS – je třeba eliminovat střet zájmů při účasti na výběrových řízeních

  Hlasování o návrhu vrátit stávající návrh komisi k přepracování:
  hlasovalo 20 přítomných členů AS, pro 20, proti 0, zdržel se 0
   

 

9) Zahraniční studenti – návrh pozvat zástupce 1. LF UK k předání / porovnání zkušeností s přijímáním zahraničních studentů

doc. Bláhová – nárůst zájmu arabských studentů, úspěchy studentů z Německa

prof. Kvapil – nejprve zhodnotit situaci na 2. LF, poté jednat s 1. LF (téma na další zasedání AS)

 

10) Různé
Zapsal: 
H. Ulovcová / J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 21. 7. 2015 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová