Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 2. 2016

Datum konání: 
17. 2. 2016

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, dr. Fišárková, prof. Hort, doc. Keil, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, doc. Zuna, B. Bížová, E. Fürstová, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, D. Randák, J. Štorm

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Hrušák, dr. Kočárek, prof. Zámečník, dr. Abdel, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, B. Vakrmanová

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová, dr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 1. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 2. 2016
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Schválení akreditace doktorského studijního programu Zobrazovací metody v lékařství
   
 10. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zahájil předseda AS 2. LF prof. Kvapil.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: M. Mikeš, D. Randák.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 1. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Žádné hlasování per rollam v období mezi lednovým a únorovým zasedáním neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 2. 2016

Informoval předseda AS 2. LF prof. Kvapil.

 

6) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty prof. Komárek informoval o rozvojových projektech fakulty a přestavbě poslucháren, která bude zahájena již v polovině března 2016. V souvislosti s tím upozornil na možné změny v harmonogramu výuky (v jednání náhradní prostory: kinosál FNM, velký sál Nemocnice Na Homolce, Rektorát UK, Plzeňská, ČVUT).
Proběhne schůzka s partnery z vídeňské univerzity a doc. Marusičem ohledně změny curricula a schůzka s doc. Keilem ohledně rozpočtu fakulty, jenž bude připravován v součinnosti s ekonomickou komisí AS 2. LF UK.
12. 4. 2016 vyhlášen Děkanský sportovní den (místo původně plánovaného 25. 3.).
Personální změny na děkanátu: programy Erasmus – Mgr. Macounová, zástup pro vědeckou činnost – pí Tinková
Tajemnice fakulty dr. Mudrová informovala o 3. etapě výstavby na Plzeňské.
B. Bížová vznesla dotaz ohledně spolupráce mediků a středního zdravotního personálu – zodpověděl děkan (proběhla jednání s dr. Jirkovským a Ing. Feldmanovou, náměstkyně pro ošetřovatelskou péči Mgr. Nováková informovala vrchní sestry).

 

7) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Komise pro mediální propagaci – oslovila děkany 1. a 3. LF UK ohledně stanoviska k přejmenování 2. LF; rozeslala absolventům 2. LF pozvánky na ples fakulty, který se bude konat 19. 3. 2016.
Ekonomická komise – 15. 2. se uskutečnila schůze s vedením fakulty ohledně rozpočtu, další bude následovat dne 23. 2. (tématem jednání – financování vědy a výuky atd.).
Legislativní komise (J. Štorm) – pokračuje v práci na úpravě vnitřních předpisů.
Sociální komise – probíhají jednání o zahraničních stážích i pro studenty fyzioterapie.
Pedagogická komise – sešla se 16. 2., témata k diskusi: zachování všech kruhů 2. ročníku, kolidování termínů zkoušek vypsaných v SISu a lhůta před spuštěním přihlašování, pravidla pro odhlašování studentů.

 • plán: sestavit pracovní skupinu, jež by vytvořila soubor doporučení pro přednosty jednotlivých ústavů a klinik
 • uskuteční se schůze s dr. Pelíškem ohledně studentské ankety
   

Vedení fakulty iniciativu ped. komise vítá, s výsledky ankety pracuje (řeší s přednosty příslušných klinik – úroveň výuky v AJ, celková koncepce výuky apod.), nabízí se možnost uspořádat ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UK kurz vysokoškolské pedagogiky.

 

8) Zprávy ze senátu UK
 • informovala dr. Fišárková
   

 

9) (Re)akreditace studijního programu Zobrazovací metody v lékařství
 • schváleno (16 pro, proti 0, zdržel se 0)
   

 

10) Různé

Bez dotazů a připomínek.

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 26. 2. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká