Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 12. 2014

Datum konání: 
17. 12. 2014

Přítomni: doc. Bronský, doc. Dřevínek, doc. Hort, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Seeman, prof. Škába, doc. Zámečník, doc. Zuna, MUDR. Beňová, D. Humlová, L. Mastíková, J. Medal, L. Svoboda, J. Vítek, P. Zůna
Nepřítomni: doc. Šumník, MUDr. Djakow
Omluveni: MUDr. Fialová, doc. Cínek, MUDr. Hudák, E. Furstová, MUDr. Kohutiar, G. Mlčochová
Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, Mgr. Andreas
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 11. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 9. 12. 2014
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zpráva volební komise (M. Svatoň)
   
 7. Zprávy ze senátu UK (D. Humlová)
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátorkami byly určeny doc. Maxová a L. Mastíková.

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 10. 2014

Bez připomínek.

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 12. 2014

5) Zprávy vedení fakulty

Děkan informoval o investičních záměrech fakulty

 • výstavba na Plzeňské
 • rekonstrukce všech poslucháren – začátek naplánován na červenec 2015, předpokládané dokončení v září 2016
 • výstavba budovy fakulty (děkanát, knihovna) – uvažuje se o prostoru na pozemku mezi dětskou a dospělou částí; jedná se s ČVUT o možnosti využití prostor v jejich budově na přechodnou dobu
 • Ústav neurověd dostal od FN Motol výpověď, jedná se o náhradních prostorách
 • připravuje se fakultní ples, který pořádá Motolák
 • v lednu 2015 bude děkan jednat o novém rozpočtu s rektorem UK
 • připravuje se dlouhodobý záměr fakulty, děkan předloží AS v příštím roce

Tajemnice informovala o úpravách v SIS – nyní jsou tam také rozvrhy pro 1.–3. roč. – vítána zpětná vazba od pracovišť

6) Zpráva volební komise (M. Svatoň)

volby do obou komor AS pro období únor 2015 – leden 2017 proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS 2. LF UK

1. kolo:
PK AS: účast 208 z 461 oprávněných voličů (45,1%)
z 208 návrhových lístků byly 4 neplatné
SK AS: účast 329 z 1692 oprávněných voličů (19,4%)
z 329 návrhových lístků bylo 82 neplatných

2. kolo
PK AS: účast 101 z 461 oprávněných voličů (21,9%)
bylo odevzdáno 101 platných volebních lístků
SK AS: účast 404 z 1692 oprávněných voličů (23,9%)
ze 404 návrhových lístků bylo 22 neplatných

 • připravit „návod“ na příští volby, postup jednotlivých úkonů
 • elektronické hlasování i pro pedagogy?
 • ponechat nebo zrušit pravidlo volit nejméně 2 kandidáty do SKAS?

7) Zprávy ze senátu UK (D. Humlová)
 • stipendijní fondy fakult – čerpání, přehled výplat stipendií za 2009–2013
 • počty studentů na fakultách
 • návrh na prodloužení smlouvy o nájmu prostor a pozemků v areálu Motol, Praha 5, uzavřené s nájemcem auto MOTOL BENI, a. s.
 • jednotný vizuální styl UK v Praze, loga fakult
 • nové webové stránky UK: http://www.cuni.cz/

A. Kalina za studijní komisi AS UK – studentské hodnocení výuky – web univerzity

8) Různé

Děkan poděkoval za práci na novém webu fakulty – především P. Andreasovi. Připomínky k fungování nového webu vítány.

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. J. Zuna
Vydáno: 29. 12. 2014 / Poslední aktualizace: 29. 12. 2014 / Odpovědná osoba: Mgr. Petr Andreas, Ph.D.