Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 10. 2018

Datum konání: 
17. 10. 2018

Přítomni: dr. Čakrt, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, doc. Maxová, dr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, C. Horčička, O. Hubálek, dr. Hudák, dr. Kalina, A. Láznička, M. Pribiš, B. Schrammová, D. Slovák, V. Veselý

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Bronský, prof. Dřevínek, prof. Kvapil, M. Hronová, J. Novák, B. Vyhnánková

Hosté: děkan prof. Komárek, tajemnice Mgr. Šmejcká, Ing. Mgr. Kůstková, Mgr. Andreas, dr. Blechová, dr. Holá, dr. Charvátová, T. Mikyška, R. Šedivá, A. Lukš


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Představa vedení fakulty o nakládání s vyššími financemi ve světle vyššího počtu mediků(jak a kdy bude rozhodnuto)
   
 4. Zprávy vedení fakulty
   
 5. Dostavba areálu TPU 2. LF UK – 4. etapa (tajemnice fakulty předkládá zadávací dokumentaci k projektu a žádá o schválení, přílohy)
   
 6. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 6. 2018 (výsledky hlasování per rollam)
   
 7. Vyhlášení voleb do AS 2. LF UK pro funkční období únor 2019 – leden 2021
   
 8. Zprávy z komisí
   
 9. Zprávy ze senátu UK
   
 10. Aktualizace e-mailových adres členů AS
   
 11. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Doc. Hrušák přivítal senátory a hosty.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli zvoleni O. Hubálek a doc. O. Čakrt. Program schválen.

 

3) Zprávy vedení fakulty

Děkan Komárek seznámil AS s tím, co se dělo od minulého zasedání – přijímací řízení, Motolský parník, Prvácké Dobronice, návštěva 4. etapy na Plzeňské, oslavy 65. výročí fakulty.

 

4) Představa vedení fakulty o nakládání s vyššími financemi ve světle vyššího počtu mediků (jak a kdy bude rozhodnuto)

Pan děkan seznámil AS s dlouhodobým plánem k navýšení kapacit lékařských fakult. Plánuje se navýšení o 15 % (k referenční hodnotě za roky 2015–2017). Dne 4. 9. 2018 schváleno usnesení vlády č. 563. Na 2. LF by každý rok mělo přijít 50 712 tisíc Kč. Vysvětlení kritérií, která fakulta kolik dostane. Vysvětlení kam hlavně by měly peníze jít. V první vlně hlavně do mezd pedagogických pracovníků. Návrh závazku, co by měly fakulty dodržet. Ministerstvo požaduje: Zlepšení kvality výuky, modernizace metod, individuálnější přístup, vyšší efektivita přijímacího řízení (míněno kvalita, „nevynesenost“ a zpracování výsledků), opatření v oblasti personální politiky atd.

MUDr. Hudák se ptal na mzdy ostatních lékařských fakult a prezentoval tabulku z televizního pořadu, kde jsou mzdy z roku 2017, a poukazoval na skutečnost, že tarifní části mzdy jsou jinde zjevně vyšší. Diskuse, potřeba zvýšit tarifní příjmy. Pan děkan uvedl, že v roce 2018 se zvýšily mzdy na 2. LF o 16 %, slíbil, že na příští AS s paní tajemnicí a paní Klobkovou připraví aktuální tabulku.

Diskuse: Prof. Komárek, doc. Hrušák, doc. Keil, MUDr. Smíšková, MUDr. Hudák, tajemnice Mgr. Šmejcká, MUC. Hubálek

 

5) Dostavba areálu TPU 2. LF UK – 4. etapa (tajemnice fakulty předkládá zadávací dokumentaci k projektu a žádá o schválení, přílohy)

Tajemnice Mgr. Šmejcká podává návrh na schválení zadávací dokumentace k projektu 4. etapy výstavby TPU. Dokument je připraven právníkem administrátora, který vše připravil podle standardního postupu.

Hlasování o schválení zadávací dokumentace na stavební práce k projektu „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“:
pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0

Závěr: AS schválil zadávací dokumentaci na stavební práce k projektu „Dostavba areálu TPU UK 2. LF – 4. etapa“.

 

6) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 6. 2018 (výsledky hlasování per rollam)

Proděkan prof. Kodet požádal AS o schválení podmínek pro přijímací řízení pro nově akreditovaná a reakreditovaná Bc. studia pro ak. r. 2019/2020

Hlasování proběhlo per rollam:
pro: 21, proti: 0, zdržel se: 0

Proděkan prof. Kodet dále požádal AS o schválení navýšení max. počtu přijatých uchazečů oboru Všeobecné lékařství na 207.

Hlasování proběhlo per rollam:
pro: 15, proti: 0, zdržel se: 6

Závěr: AS bere na vědomí výsledky hlasování per rollam.
AS souhlasí se zněním Podmínek pro přijímací řízení nově akreditovaných a reakreditovaných Bc studií pro ak. r. 2019/2020.
AS souhlasí s navýšením počtu přijatých uchazečů oboru Všeob. lékařství na 207.

 

7) Vyhlášení voleb do AS 2. LF UK pro funkční období únor 2019 – leden 2021

Místopředseda A. Láznička informoval AS o tom, co je potřeba k volbám projednat a schválit, a představil volební manuál.
Doc. Keil se zeptal, zda by mohl být volební systém prvního kola (elektronického) technicky jednodušší než posledně – poukazuje na to, že většina pedagogů nepoužívá běžně přihlášení do SISu a nepamatují si heslo → nemohou se pak přihlásit do volební aplikace, A. Láznička navrhuje řešení v podobě článku, který vyzývá všechny, kteří heslo zapomněli, aby se v předstihu přihlásili, případně rozeslat v dostatečném předstihu všem zaměstnancům e-maily s tímto obsahem.

Návrh složení volební komise: dr. Charvátová, dr. Holá, dr. Blechová, T. Mikyška, M. Slavíková, R. Šedivá.

Hlasování o vyhlášení voleb v podobě, která byla prezentována:
pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0

Závěr: AS vyhlašuje volby dle dokumentu Vyhlášení voleb.

A. Láznička představil volební manuál, kterým se bude řídit volební komise.
Hlasování: pro: 17, proti: 0, zdržel se: 0.

Závěr: AS bere na vědomí Manuál k volbám a určuje jej jako závazný pro volební komisi.


8) Zprávy z komisí

Pedagogická komise – sejde se příští pondělí s děkanem a proděkany. Pedagogická komise připomíná vedení fakulty povinnost dle OD 9/2017 zveřejnit do konce října výsledky ankety a do konce listopadu komentáře přednostům k anketě.

Sociální komise – pracuje na sjednocení fakultních týmů, pro potřeby společného rozpočtu

Legislativní komise – příprava voleb

Ekonomická komise – nesešla se

Disciplinární – plánuje se sejít

 

9) Zprávy ze senátu UK

UK se bude snažit získat mezinárodní titul HR Award. Ještě se bude jednat, co by to obnášelo.

 

10) Aktualizace e-mailových adres členů AS

Adresy zkontrolovány a aktualizovány.

 

11) Různé

Doc. Hrušák informoval AS o výsledcích přijímacího řízení studentů do programu Všeobecného lékařství, podrobný přehled doc. Hrušák promítne příště.

 

Zapsal: 
V. Veselý
Vidi: 
doc. O. Hrušák
Vydáno: 6. 11. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová