Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 17. 1. 2018

Datum konání: 
17. 1. 2018

Přítomni: doc. Bronský, dr. Čakrt, prof. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, prof. Kvapil, doc. Maxová, dr. Smíšková, prof. Zámečník, V. Heřman, O. Hubálek, dr. Hudák, dr. Kalina, A. Láznička, B. Schrammová, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Zuna, prof. Rygl, D. Slovák, M. Hronová, D. Kolenčík, J. Novák

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, Mgr. Šmejcká, J. Štorm, prof. Babjuk, prof. Marusič, dr. Feberová, studenti 3. LF – D. Lauer, M. Renza


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 12. 2017
   
 4. Zprávy vedení fakulty
  Děkan žádá AS o vyjádření k následujícím změnám ve složení kolegia od 1. 2. 2018.

  Děkan žádá AS o vyjádření ke jmenování  Mgr. Jany Šmejcké do funkce tajemnice fakulty.
  Děkan dále žádá AS o vyjádření k přiloženému materiálu Dlouhodobý – strategický záměr 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2016–2020 Aktualizace pro rok 2018.
   

 5. Zpráva ze zasedání disciplinární komise (prof. Zámečník, prof. Komárek)
   
 6. Zprávy z komisí
  představení výukového portálu – zástupci 3. LF UK
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: prof. Zámečník a O. Hubálek
Program byl schválen

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 11. 2017

Doc. Hrušák rozešle členům AS materiály ke svému bodu Diskuse o financování fakult z minulého zasedání AS.

 

4) Zprávy vedení fakulty

Děkan informoval o dalších jednáních s FN Motol ohledně prostor, které bude fakulta využívat, dále jednal s ředitelem FNM a se zástupci právního odd. o multifunkční budově. Čeká se na schválení provozního řádu nám. Budinským, FNM naléhá na vytvoření nové nájemní smlouvy na všechny prostory, 2. LF chce smlouvu na dobu neurčitou, musí se dohodnout, jakých prostor se to bude týkat a jaká bude cena pronájmu. FNM slíbila další místnosti pro děkanát – bude ošetřeno krátkou smlouvou s platností do konce roku 2018.

Děkan dále jednal s rektorem UK – rektorát s výstavbou multifunkční budovy počítá.
Pokračují jednání o dostavbě na Plzeňské, připravuje se poklepání na zákl. kámen, stavební povolení snad do konce ledna 2018.

Děkan s rektorem projednával také otázku doktorského studia, bude se jednat také o složení oborových rad a o garantech.

Doc. Hrušák i prof. Komárek poděkovali odstupující tajemnici Ing. Mudrové za práci, kterou vykonala během svého působení na fakultě.

 • Děkan žádá AS o vyjádření ke jmenování  Mgr. Jany Šmejcké do funkce tajemnice fakulty, a to na základě  výsledku výběrového řízení 15. 1. 2018.

  15. 1. 2018 proběhlo výběrové řízení na pozici tajemnice fakulty, děkan představil novou tajemnici Mgr. Janu Šmejckou. Výběrového řízení se zúčastnila jakožto jediná uchazečka.

  Studentská komora navrhuje odročit hlasování o vyjádření ke jmenování nové tajemnice, informace o jmenování nové tajemnice byla AS předložena až v den konání zasedání, členové AS neměli možnost se seznámit s životopisem nové tajemnice.

  Hlasování o odročení hlasování (pro 6, proti 7, zdrželi se 2)
  Z: AS neodhlasoval odročení

  Hlasování o jmenování nové tajemnice (pro 11, proti 2, zdrželi se 2)
  Z: AS souhlasí se jmenováním nové tajemnice

  Prof. Komárek a Mgr. Šmejcká přijdou na únorové zasedání AS.
   
 • Děkan žádá AS o vyjádření k následujícím změnám ve složení kolegia od 1. 2. 2018:
  Funkci proděkana pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti bude zastávat profesor MUDr. Petr Marusič, Ph.D.
  Členem kolegia pro nelékařské studijní programy bude PhDr. RNDr. Daniel Jirkovský, Ph.D., MBA.
  V kolegiu nebude nadále působit doc. MUDr. A. Kobesová, Ph.D., a MUDr. M. Pelíšek.

  Hlasování
  Z: AS souhlasí s tím, aby se prof. Marusič stal proděkanem pro koncepci a kvalitu vzdělávací činnosti (pro 17, proti 0, zdržel se 1)

  Z: AS souhlasí s tím, aby se členem KD stal PhDr. Jirkovský (pro 16, proti 1, zdržel se 1)

  Z: AS souhlasí se stávajícím složením KD
  (prof. Babjuk – pro 18, proti 0, zdržel se 0
  doc. Bláhová – pro 16, proti 0, zdržel se 2
  doc. Havlas – pro 18, proti 0, zdržel se 0
  prof. Kodet – pro 17, proti 0, zdržel se 1
  prof. Kolář – pro 18, proti 0, zdržel se 0
  prof. Trka – pro 18, proti 0, zdržel se 0)
   
 • Děkan dále žádá AS o vyjádření k přiloženému materiálu Dlouhodobý – strategický záměr 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 2016–2020 Aktualizace pro rok 2018.

  Z: AS souhlasí s aktualizací Dlouhodobého záměru 2. LF UK pro rok 2018 (pro 15, proti 0, zdržel se 0)

 

5) Zpráva ze zasedání disciplinární komise (prof. Zámečník, prof. Komárek)

Prof. Zámečník informoval o přestupku, který disciplinární komise projednávala – student 2. r. 2. LF UK hrubě urážel a neeticky vyhrožoval diskutujícím na Facebooku. Komise studenta vyslechla, student se od celé věci distancoval, tvrdil, že někdo zneužil jeho profil na Facebooku, necítí potřebu situaci jakkoliv napravovat. Záležitost byla konzultována s právníkem, provinění nelze prokázat (tvrzení proti tvrzení), disciplinární řízení studenta bylo zastaveno.

 

6) Zprávy z komisí

Pedagogická komise:
představení výukového portálu – zástupci 3. LF UK

Studenti 3. LF UK představili výukový portál, který používá 3. LF UK, mj. sjednocuje výukové materiály ze všech předmětů a umožňuje evaluaci.

Diskuse o možnostech vylepšení situace na 2. LF UK. Výukové materiály jsou nyní na několika různých portálech, je potřeba sjednotit – určit místo, kde budou sbírány a ukládány. Komise se předběžně přiklání k serveru Moodle, vhodné by bylo doplnění odkazů na studijní materiály do SISu u každého předmětu.

Dr. Feberová nabízí pomoc při přípravě a zavedení nového systému + zaškolování použití, tvorba testů apod. Komise se sejde s dr. Feberovou a prof. Marusičem.

Z: AS vyzývá vedení 2. LF aby zajistilo jednotné prostředí pro umístění online výukových materiálů pro studenty

 

7) Zprávy ze senátu UK

Senát UK se nesešel.

 

8) Různé
Zapsal: 
Helena Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 1. 2. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová