Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 16. 5. 2018

Datum konání: 
16. 5. 2018

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Hrušák, doc. Maxová, dr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, prof. Kvapil, prof. Dřevínek, dr. Kočárek, O. Hubálek, dr. Kalina, A. Láznička, J. Novák, B. Vyhnánková, dr. Hudák, B. Schrammová, D. Kolenčík, V. Veselý, M. Hronová

Nepřítomni: V. Heřman, D. Slovák

Omluveni: doc. Bronský, prof. Hort, doc. Keil

Hosté: prof. Komárek, Mgr. Šmejcká, Mgr. Andreas, prof. Kachlík, prof. Kodet


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 4. 2018
   
 4. Zprávy vedení fakulty
   
 5. Podmínky příjímacího řízení pro ak. r. 2019–20
   
 6. Zprávy z komisí
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Přehled účasti senátorů na zasedáních a přehled zasedání jednotlivých komisí AS 2. LF UK (za období od února 2017)
   
 9. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program schválen, skrutátoři: O. Hubálek, dr. Smíšková

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 4. 2018

Bez připomínek

 

4) Zprávy vedení fakulty
 • Dne 20. 4. se děkan sešel s vedením FNM, řešili zejména personální záležitosti.
 • Dne 23. 4. se děkan, tajemnice, prof. Kolář, architekti a právnička sešli s vedením FNM, řešili technické záležitosti a pozemky pro MFB. Budou pokračovat v jednání na ministerstvu financí a na magistrátu, do konce roku by měla být MFB schválena.
 • Děkan poděkoval organizátorům za Vědeckou konferenci a Noc fakulty.
 • Dne 2. 5. se děkan setkal s prof. L. Lagae, jednali o spolupráci s Katolickou univerzitou v Lovani.
 • Děkan se zúčastnil konference v Rabatu v Maroku ve dnech 10.–11. 5., bylo uzavřeno Memorandum s Lékařskou univerzitou v Rabatu.
 • Dne 15. 5. proběhlo jednání Asociace děkanů LF s premiérem, ministrem zdravotnictví a ministrem školství. Vláda požaduje, aby lékařské fakulty ročně přijímaly o 15 % více uchazečů kvůli nedostatku lékařů. Za 10 let by mělo jít lékařským fakultám o 6,5 miliardy korun navíc. Diskuse: Děkan: finance, které v této souvislosti mají přijít, mají nejdříve zaplatit rozdíl mezi náklady na jednoho studenta a příspěvkem, který dostáváme na studenta ze státního rozpočtu. Příslib vyšších financí se týká již roku 2019, ale vláda je schopna ho zaručit jen na 3 roky. Senátoři: Vedení fakulty musí přijmout opatření, aby se nesnížila kvalita výuky. Opatření vlády musí provázet i zlepšení pracovních podmínek začínajících lékařů, jinak jen „vyprodukujeme“ více lékařů do ciziny. Vedení fakulty souhlasí.
 • Děkan informoval, že v multifunkční budově (MFB) bude umístěna administrativní část, simulační centrum, výukové prostory. V současnosti se pracuje na upřesnění, co vše přesně bude v MFB umístěno.

   

  5) Podmínky příjímacího řízení pro ak. r. 2019–20

   

Prof. Kodet předložil ke schválení pozměněné znění podmínek přijímacího řízení pro ak. r. 2019–20.

Hlasování o návrhu změn:
Pro 16, proti 0, zdržel se 0

Z: AS schválil návrh znění podmínek přijímacího řízení pro ak. r. 2019–20.

 

6) Zprávy z komisí
 • Pedagogická komise

  Předložený návrh na usnesení:
  AS 2. LF UK na doporučení své Pedagogické komise žádá pana děkana, aby připomenul, že v jedné studijní skupině (kruhu) má studovat nejvýše 20 studentů. Dále, že časová dotace předmětů a její rozdělení na přednášky a jiné formy výuky (semináře/cvičení) je závazně uvedena v akreditačním spisu a bez dalších schválení se nedá měnit. Dále žádá o pracovně právní pokyn (např. opatření děkana), který definuje výše zmíněné a kapacitu semináře na nejvýše dva studijní kruhy.

  Hlasování o návrhu změn:
  Pro 12, proti 1, zdržel se 1

  Z: AS schválil návrh
   
 • Sociální komise se v mezidobí nesešla.
 • Legislativní komise se v mezidobí nesešla.

Ekonomická komise se v mezidobí nesešla.

 

7) Zprávy ze senátu UK (doc. Hrušák, prof. Kachlík)
 • Ekonomická komise ASUK:
  • zásady pro dělení dotací mezi jednotlivé fakulty;
  • kolik platí jednotlivé fakulty rektorátu – pokračuje pro LF méně výhodný systém;
  • publikace společných pracovišť 2. LF a FN: pro účely výpočtu parametru K (výkonový parametr výuky) budou lékařským fakultám propláceny i publikace příslušné FN, ovšem jen do 1,5násobku publikací LF (tzn. 50 % navíc) a do 12 mil. Kč za všechny LF;
  • fond „Mikuláš“ (rezerva pro investiční akce) by se měl doplnit o 10 miliónů;
  • váha několika parametrů se změnila pro nás příznivě, lze očekávat lehce vyšší % dotací pro naši fakultu;
  • činnost AS UK vyjde ročně na 3 milióny.
    

8) Přehled účasti senátorů na zasedáních a přehled zasedání jednotlivých komisí AS 2. LF UK (za období od února 2017)
 • Diskuse o zveřejňování přehledu účasti senátorů na zasedáních (za období od února 2017) při vyhlášení následujících voleb.

  Hlasování o návrhu zveřejnění přehledu účasti:
  Pro 12, proti 1, zdržel se 1

  Z: AS schválil návrh zveřejnit přehled účasti senátorů na zasedáních.

 

9) Různé

 

Zapsal: 
Bc. Marie Hejlová
Vidi: 
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
Vydáno: 28. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová