Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 16. 4. 2014

Datum konání: 
16. 4. 2014

Zápis ze zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 16. 4. 2014

Přítomni: J. Bronský, O. Cinek, P. Dřevínek, J. Fialová, J. Hort, H. Maxová, M. Rygl, T. Seeman, R. Škába, Z. Šumník, J. Zuna, B. Beňová, E. Furstová, R. Hudák, D. Humlová, A. Jaroš, L. Mastíková, D. Suk, L. Svoboda, J. Vítek
Nepřítomni:
Omluveni:
J. Djakow, M. Kohutiar, H. Maxová, T. Seeman, J. Zámečník
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 3. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 3. 4. 2014
   
 5. Zprávy vedení fakulty (prof. MUDr. V. Komárek, CSc.)
   
 6. Výběrová řízení 2. LF UK
   
 7. Zprávy ze senátu UK
   
 8. Úloha AS
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Předseda AS doc. Zuna přivítal členy AS, děkana 2. LF prof. Komárka, tajemnici Ing. Mudrovou, redaktora P. Andrease. Představil rovněž doc. Jiřího Bronského, který se stal členem AS namísto doc. Kabelky.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátorkami byly určeny MUDr. J. Fialová a L. Mastíková.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 3. 2014

 
Bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 3. 4. 2014

 

5) Zprávy vedení fakulty

 

 • Děkan informoval o schůzce s rektorem prof. Zimou stran plánovaných investic fakulty, probrána 3. a 4. etapa dostavby na Plzeňské a možnosti přestavby poslucháren i případné výstavby budovy děkanátu s knihovnou a posluchárnou v areálu FN Motol.
   
 • Vyjádření KD k počtu studentů v kruzích (více než 20 studentů):
  Studijní oddělení bude dodržovat počet studentů v kruhu tak, aby nebyl vyšší než 20. Jmenné seznamy studentů pro jednotlivé kruhy budou zaslány elektronicky na začátku akademického roku přednostům všech klinik a ústavů. Pokud bude chtít přednosta vyhovět žádosti studenta s individuálním studijním plánem přestoupit do jiného kruhu, bude to zcela v jeho kompetenci. Je pouze na něm, aby na navýšení počtu studentů v kruhu reflektoval případnou úpravou výuky.
   
 • Vyjádření KD k výuce českých studentů v anglickém jazyce:
  Děkan fakulty doporučí všem vedoucím jednotlivých ústavů a klinik, aby výuka českých studentů v anglickém jazyce probíhala jen v případech hodných zvláštního zřetele a byla oznámena vždy před zahájením příslušného semestru.
   
 • Vyjádření KD k situaci na Ústavu histologie a embryologie ve smyslu problematiky hodnocení písemných testů a otázky ústního zkoušení:
  Doc. Vajner spolu s dr. Uhlíkem byli kontaktováni dne 9. dubna a byl vysloven názor členů AS i Kolegia děkana, že všechny zkoušky z předmětů zabezpečovaných Ústavem histologie by měly mít ústní část. Je možná kombinace písemného testu, ale následovat musí ústní zkoušení. Stanovení podmínek zápočtu, a tedy podmínek pro připuštění k ústní zkoušce, je v dikci pracoviště. Nahlížení do testu je možné formou diskuse nesprávně odpovězených otázek, případně lze postupovat probráním výsledků hned po skončení testu a zhodnocení otázek v celém ročníku najednou (v posluchárně) či v jednotlivých kruzích. Ošetření této otázky je rovněž v dikci pracoviště, bude to však prodiskutováno se studijním proděkanem (RK). Pravidla budou stanovena na začátku zimího semestru ak. roku 2014/2015. V tomto akademickém roce bude výuka a zkoušení postupovat podle stávajícího schématu.
   
 • Aktualizace seznamu pre- a ko-rekvizit na webových stránkách
  KD: pre- a ko-rekvizity byly aktualizovány (viz příloha)
  Prerekvizity, korekvizity a neslučitelnosti povinných předmětů:
  Prerekvizity jsou předměty, bez jejichž splnění nelze daný předmět zapsat.
  Korekvizity jsou předměty, které musí být zapsány ve stejném ročníku jako daný předmět.
   
 • Pozvánka na koncert 2. LF v úterý 20. 5. 2014 od 19.30 v Karolinu
  Kateřina Englichová /harfa/ & Vilém Veverka /hoboj/: „Britten versus Britten“.
   
 • Shrnutí Vědecké konference 2. LF UK 9.–10. 4. 2014
  • Celkový počet účastníků cca 200–250.
  • Ranní sekce větší účast.
  • Odpolední sekce méně úspěšné.
  • Tradiční doprovodné akce Motolská míle a večírek v klubu Dr. Voják.
  VK jako jeden z volitelných předmětů?
 • Tajemnice fakulty Ing. Mudrová informovala o přípravě rozpočtu fakulty.
   
 • Bude naplánována schůzka ekonomické komise AS s tajemnicí a Ing. Zdrubeckou.
   
 • Pokud se na schůzi předsednictva AS objeví nějaké dotazy týkající se vedení fakulty, je možné je předat děkanovi pro rychlé zpracování do následujícího zasedání AS.

 

6) Výběrová řízení 2. LF UK

 
Budou vyhlášena výběrová řízení na místa akademických pracovníků fakulty:
 

 • 1 akademického pracovníka – učitele vysoké školy s pracovním úvazkem 0.500 pro Ústav jazyků 2. LF UK
  dne 23. 4. 2014 (středa) ve 13.30
  Za AS se zúčastní doc. Cinek

   
 • 1 akademického pracovníka – učitele vysoké školy s pracovním úvazkem 0.100 pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol
  dne 6. 5. 2014 (úterý) ve 12.30
  Za AS se zúčastní J. Vítek

   
 • 1 akademického pracovníka – učitele vysoké školy s pracovním úvazkem 0.300 pro Interní kliniku 2. LF UK a FN Motol
  dne 13. 5. 2014 (úterý) ve 12.30
  Za AS se zúčastní doc. Šumník

   

Zasedání komisí se bude konat v konkursní místnosti děkanátu 2. LF UK.
Materiály účastníků výběrových řízení budou k dispozici na Personálním oddělení děkanátu 2. LF UK.

 

7) Zprávy ze senátu UK (D. Humlová)

 

 • byla jmenována VR UK, seznam členů na webu UK
 • na březnovém zasedání byl schválen rozpočet UK a rozpis státních neinvestičních dotací a příspěvků na provoz fakult a dalších součástí UK pro rok 2014
 • GAČR – UK spolu s AV vydala prohlášení k pravidlům vyhlášených veřejných soutěží GAČR. Česká konference rektorů vydala usnesení k netransparentní změně pořadí center excelence (oba dokumenty na webu UK)
 • AS UK podpořil prohlášení UK a AV a připojil se k usnesení konference rektorů s důrazem na vyvození osobní odpovědnosti ve vedení GAČR
 • kvestor UK Ing. Kubíček rezignoval na svoji funkci, byl vyhlášen konkurs na nového kvestora

 

8) Úloha AS – diskuse

 
Doc. Hort – otevřená a uzavřená zasedání AS – pomohlo by to k otevřenější diskusi?
 
Doc. Zuna, prof. Škába – podle statutu jsou všechna zasedání AS veřejná, teoreticky lze svolat uzavřené „setkání“ mimo běžná zasedání, podle potřeby by o tom rozhodlo předsednictvo.
 
B. Beňová – jednou z možností pro uzavřenější debatu je jednání komisí AS.
 
Prof. Škába – jednání komisí AS je důležité pro fungování AS, práce má probíhat hlavně v komisích, dříve AS více spolupracoval také s FNM, UK a dalšími fakultami.
Je důležité opakovaně kontrolovat fungování běžících věcí.
 
J. Vítek – sociální komise se nyní prakticky neschází (chybí dva členové), je nutné to změnit, ustanovit novou sociální komisi nebo pracovní skupinu (do sociální komise následně dovoleni doc. Bronský a L. Svoboda); náměty pro práci: mobilita studentů, místnost pro studenty.
 
Prof. Komárek – pro mobilitu studentů a zahraniční spolupráci byl jmenován nový člen KD prof. Starý.
 
L. Mastíková – pokud nastanou změny v rámci výuky, studenti se o tom ne vždy dozvědí předem, pokud nejsou se změnou spokojeni, náprava pak trvá velmi dlouho. Bylo by možné, aby se AS mohl vyjadřovat k návrhům změn?
 
A. Jaroš – změny by měly být včas oznámeny, zveřejněny před začátkem akademického roku.
 
Ing. Mudrová – sylaby a anotace jsou v SIS.
 
Doc. Zuna – závěrečné shrnutí témat pro práci AS, jednotlivé komise by se měly zabývat následujícími tématy:
 
Legislativní komise:

 • nyní rozpor mezi novým jednacím řádem AS (pokud je již definitivně oficiálně schválen? Prof. Škába a D. Humlová se pokusí zjistit) a současným statutem 2. LF – nutno sjednotit,
 • volby v rámci fakulty – vytvořit manuál průběhu voleb pro volby děkanské (doc. Maxová slíbila pomoc), senátní 2. LF a senátní UK.
   

Ekonomická komise:

 • detailní seznámení s rozpočtem a s investičním plánem fakulty.
   

Sociální komise:

 • místnost pro studenty, mobilita studentů (pravidla a kritéria pro výběr účastníků na výměnné stáže).
   

Pedagogická komise:

 • schází se pravidelně, pokračuje v problematice výuky státnicových předmětů, účast na koncepci nové studentské ankety.
   

Složení komisí AS:
 
Legislativní komise

doc. MUDr. Michal RYGL, Ph.D.
prof. MUDr. Richard ŠKÁBA, CSc.
Dana HUMLOVÁ
Lenka MASTÍKOVÁ
Daniel SUK
 
Pedagogická komise
doc. MUDr. Pavel DŘEVÍNEK, Ph.D.
prof. MUDr. Tomáš SEEMAN, CSc.
doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
Barbora BEŇOVÁ
MUDr. Jana DJAKOW
Eva FÜRSTOVÁ
Jakub MEDAL
Lenka MASTÍKOVÁ
 
Ekonomická komise

doc. MUDr. Ondřej CINEK, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
MUDr. Hana MAXOVÁ, Ph.D.
Radovan HUDÁK
Adam JAROŠ
MUDr. Matej KOHUTIAR
 
Sociální komise
doc. MUDr. Ondřej CINEK, Ph.D.
doc. MUDr. Jiří BRONSKÝ, Ph.D.
Dana HUMLOVÁ
Jiří VÍTEK
Daniel SUK
Libor SVOBODA
 
Disciplinární komise

MUDr. Michaela KOTROVÁ
doc. MUDr. Pavel DŘEVÍNEK, Ph.D.
doc. MUDr. Josef ZÁMEČNÍK, Ph.D.
prof. MUDr. Martin VÍZEK, CSc.
Daniel SUK
Libor SVOBODA

 

Zapsala: H. Ulovcová
Schválil: doc. J. Zuna
Vydáno: 21. 5. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK