Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 16. 3. 2016

Datum konání: 
16. 3. 2016

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Hrušák, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, D. Kolenčík, K. Kučerová, M. Mikeš, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Dřevínek, dr. Fišárková, prof. Hort, doc. Keil, prof. Zámečník, V. Heřman, dr. Hudák, F. Merkle, D. Randák

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová, dr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 2. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 3. 2016
   
 6. právy vedení fakulty
   
 7. Žádost o rozšíření akreditace Bc. studijního oboru Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, o studium v anglickém jazyce
   
 8. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 9. Zprávy ze senátu UK
   
 10. Různé
   
 11. Pozvánka na Ples 2. LF UK

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zahájil předseda AS 2. LF prof. Kvapil.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: M. Mikeš, B. Vakrmanová.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 2. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Žádné hlasování per rollam v období mezi únorovým a březnovým zasedáním neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 3. 2016

Informoval předseda AS 2. LF prof. Kvapil.

 

6) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty prof. Komárek informoval o jednání s proděkany prof. Babjukem a doc. Havlasem ohledně univerzitního projektu na vybudování simulačního centra pro výuku medicíny a o schůzi s prim. Šoupalem (výuka urgentní medicíny); vyzval k účasti na fóru o nové koncepci studia, jež se bude konat 21. 6.
Dále informoval o operačních programech Progres a o návrhu rozpočtu univerzity.
Byl zřízen institut ombudsmana pro zahraniční studenty (Mgr. Petra Fabingerová).
Tajemnice fakulty dr. Mudrová informovala o investičních projektech a o náhradních prostorách pro výuku v průběhu rekonstrukce poslucháren (plánované dokončení – červen 2017).

 

7) Žádost o rozšíření akreditace Bc. studijního oboru Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie, o studium v anglickém jazyce

Dotazy zodpověděl dr. Čakrt, pro hlasovalo 15 z 15 přítomných, proti 0, zdržel se 0.

 

8) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

komise pro mediální propagaci – podílí se na organizaci Vědecké konference;
ekonomická komise – proběhla dvě jednání (informoval předseda AS prof. Kvapil);
legislativní komise – tajemnice fakulty doplnila informaci o novém VŠ zákoně (účinnost od 1. 7. 2016), na jehož základě se budou měnit předpisy UK, a následně fakultní předpisy;
sociální komise – D. Kolenčík informoval o semináři o studiu v zahraničí a o přípravě soutěže, jež má motivovat studenty stážující v zahraničí k poskytnutí zpětné vazby;
pedagogická komise (M. Mikeš) – proběhla schůze s dr. Pelíškem zejména ohledně studentské ankety hodnocení výuky.
Přítomní se shodli na největším významu slovního hodnocení (zejména u negativních příspěvků), bylo však poukázáno na nízkou účast hlasujících, jež snižuje objektivnost ankety, a na rozdílné podmínky výuky klinických a preklinických oborů.

 

9) Zprávy ze senátu UK

Informoval doc. Hrušák.

 

10) Různé

15 hlasy z 15 přítomných byla zvolena coby zástupce AS 2. LF UK u výběrového řízení na akademického pracovníka pro Ústav patologie a molekulární medicíny (24. 3.) jeho místopředsedkyně E. Fürstová.

 

11) Pozvánka na Ples 2. LF UK
Vydáno: 30. 3. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká