Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 16. 12. 2015

Datum konání: 
16. 12. 2015

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: dr. Fišárková, dr. Hudák, D. Randák

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, doc. Bláhová, prof. Trka, Mgr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 11. 2015
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 12. 2015
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Hlasování o Dlouhodobém záměru 2. LF UK
   
 8. Komise AS
  (zprávy o činnosti komisí)
   
 9. Zprávy ze senátu UK
   
 10. Výzva k zajištění možnosti vygenerování potvrzení o studiu prostřednictvím Studijního informačního systému
   
 11. Návrh na doplnění programu vědecké konference
  (zpráva D. Kolenčíka o kongresu německých lékařských fakult)
   
 12. Hodnocení výuky zahraničních studentů (F. Merkle)
   
 13. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli zvoleni M. Mikeš a prof. Zámečník.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 11. 2015

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Žádné hlasování per rollam v období mezi listopadovým a prosincovým zasedáním neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 12. 2015
 • informoval předseda AS 2. LF prof. Kvapil
   

 

6) Zprávy vedení fakulty

Témata, jejichž význam zdůraznil děkan fakulty prof. Komárek:
Dlouhodobý záměr 2. LF UK, výpomoc mediků v úrovni středního zdravotnického personálu (realizace dr. Jirkovský – kurzy apod.), organizace Dne otevřených dveří.

Tajemnice fakulty Ing. Mudrová seznámila přítomné s novinkami ve výstavbě na Plzeňské.

Doc. Bláhová informovala o počtech zahraničních studentů a absolventů 2. LF (nejpočetnější – medici z Portugalska; reportáž v tamním rozhlase).

Prof. Trka informoval o termínu konání Vědecké konference 2. LF (20. a 21. 4. 2016).

Dotaz B. Vakrmanové na důvod opětovného vypsání výběrového řízení na přednostu Gynekologicko-porodnické kliniky 2. LF UK a FN v Motole – zodpověděl děkan fakulty.

Dr. Kočárek – výtka ke struktuře studentské ankety hodnocení výuky (zjednodušení výsledků, nepřehlednost pro pedagogy) – podnět pro pedagogickou komisi k jednání s dr. Pelíškem, a následně téma na lednové zasedání senátu.

 

7) Hlasování o Dlouhodobém záměru 2. LF UK

Dokument po zapracování připomínek schválen 20 hlasy z 21 přít., 1 se zdržel, proti 0.

 

8) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

komise pro mediální propagaci – schůzka s dr. Pelíškem ohledně kontaktu s absolventy (pozvánky na ples, Vědeckou konferenci a další akce 2. LF), spolupráce s tajemnicí fakulty na přípravě Dne otevř. dveří, informace o reportáži v ČT o Týdnu čtení, jejž organizovali studenti 2. LF

ekonomická komise – podklady k rozpočtu nejsou k dispozici (nebyly dosud zaslány z rektorátu)

legislativní komise – zahájena práce na úpravách studijního řádu a na manuálu pro volby do AS

sociální komise – očekává podněty

pedagogická komise – doc. Bláhová referovala o výstupech schůzky týkající se státnicových oborů; doc. Maxová poukázala na nejasnosti ohledně uznávání docházky zahr. studentů ze stáží v rámci programu Erasmus – nutno předem stanovit podmínky s přednosty jednotlivých klinik

 

9) Zprávy ze senátu UK
 • doc. Hrušák informoval o zasedání AS UK ze dne 11. 12.
   

 

10) Výzva k zajištění možnosti vygenerování potvrzení o studiu prostřednictvím Studijního informačního systému (D. Kolenčík)

Tato služba je k dispozici studentům Právnické fakulty UK – potvrzení lze vytisknout, a následně podepsat na pobočkách Czech point; tajemnice fakulty potvrdila jednání s rektorátem.

 

11) Návrh na doplnění programu vědecké konference

(zpráva D. Kolenčíka o kongresu německých lékařských fakult)

 • možná inspirace, podněty k větší účasti studentů – v jednání s prof. Trkou, organizátorem Vědecké konference na 2. LF UK
   

 

12) Hodnocení výuky zahraničních studentů

F. Merkle prezentoval výsledky průzkumu spokojenosti zahraničních studentů s úrovní výuky na 2. LF UK, jehož se zúčastnilo 87 zahraničních studentů a 5 stážistů v programu Erasmus (viz příloha):

 • připomínky studentů: nedostatečná jazyková vybavenost vyučujících, horší dostupnost výukových materiálů, uvítali by více praxe
 • doc. Keil: při kontaktu s pacienty je rovněž nutné, aby studenti dovedli komunikovat česky
 • podnět k další diskusi mezi pedagogy a studenty
   

 

13) Různé
 • je třeba včas zajistit náhradní prostory pro výuku během rekonstrukce poslucháren (řeší tajemnice fakulty se Studijním oddělením)
 • doc. Maxová – předpokládanou kapacitu přednášek a seminářů nutno konzultovat přímo s přednosty jednotlivých klinik a ústavů s cílem optimalizace využití prostoru místností podle očekávané účasti
Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 4. 1. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká