Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 16. 11. 2016

Datum konání: 
16. 11. 2016

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, prof. Kvapil, prof. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, A. Haluza, V. Heřman, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: dr. Fišárková, dr. Kočárek, doc. Maxová, dr. Hudák, A. Olšerová

Hosté: doc. Bláhová, dr. Mudrová, dr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 10. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Vývoj relativního objemu prostředků na výuku na 2. LF UK
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 10. Různé
   
 11. Informace k volbám do AS 2. LF a AS UK

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zasedání zahájil předseda AS 2. LF prof. Kvapil.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: prof. Zámečník, D. Kolenčík.
Z podnětu doc. Hrušáka byl doplněn bod 11) Informace k volbám do AS 2. LF a AS UK; program byl poté jednomyslně schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 10. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Hlasování per rollam v mezidobí neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva

Informovali D. Kolenčík a E. Fürstová.

 

6) Zprávy vedení fakulty

Informovaly doc. Bláhová a tajemnice fakulty dr. Mudrová.
Prof. Kvapil na základě předchozího podnětu od děkana fakulty vystoupil s návrhem na nominaci doc. MUDr. Jana Piťhy, CSc., z Interní kliniky do vědecké rady 2. LF a
seznámil přítomné s jeho CV a vědeckými aktivitami.
V tajném hlasování návrh podpořilo 14 senátorů (3 hlasovali proti, 1 se zdržel) a byl schválen.

 

7) Vývoj relativního objemu prostředků na výuku na 2. LF UK

Vzhledem k nepřítomnosti děkana fakulty prof. Komárka požádala v zastoupení doc. Bláhová o odložení tohoto bodu na příští zasedání. Předseda AS 2. LF byl děkanem informován a tento návrh akceptoval.

 

8) Zprávy ze senátu UK

(doc. Hrušák)

 

9) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Ekonomická komise (doc. Keil) – na základě analýzy podkladů připravených na prosincové zasedání bude volen další postup;
legislativní komise (V. Heřman) – byly připomínkovány vnitřní předpisy, předáno pí tajemnici;
pedagogická komise (B. Vakrmanová) – nesešla se;
sociální komise (K. Kučerová) – naplánována schůzka;
komise pro mediální propagaci (B. Bížová) – přípravy Dne otevřených dveří.

 

10) Různé

Prof. Kvapil informoval o plánovaných výběrových řízeních (28. 11.):

 • na přednostu Kliniky dětské neurologie a vedoucího ÚVI (jako zástupce AS 2. LF se přihlásil doc. Hrušák) a na přednostu Kliniky dětské chirurgie (doc. Keil).

Přítomní tyto návrhy odsouhlasili (pro 17, proti 0, zdrželi se 2).

D. Kolenčík pozval na setkání k uctění památky 17. listopadu a jako spoluorganizátor akce přiblížil její program (diskuse s hosty, prezentace studentských spolků).

 

11) Informace k volbám do AS 2. LF a AS UK

Diskuse k organizaci 1. kola voleb – dotazy zodpověděla přítomná členka volební komise B. Vakrmanová (ohledně zveřejnění výsledků, zpracování volebních lístků, formulace a včasného rozeslání pokynů, dozoru u volebních uren v 2. kole).
O celkovém průběhu voleb, volební účasti atd. bude informovat volební komise na prosincovém zasedání.
A. Haluza poukázal na chybné zařazení některých studentů v jednotlivých komunitách a poukázal na menší přehlednost textů týkajících se voleb do AS 2. LF a AS UK a nedostatky stávajících databází.
Předseda senátu jej pověřil vypracováním zprávy s náměty na zlepšení.

Vydáno: 5. 12. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká