Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 6. 2016

Datum konání: 
15. 6. 2016

Přítomni: dr. Čakrt, dr. Fišárková, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Zámečník, doc. Zuna, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Dřevínek, prof. Hort, dr. Kočárek, prof. Kvapil, prof. Rygl, dr. Abdel

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová, doc. Bláhová, ing. Rašková, mgr. Janoušková, dr. Andreas, dr. Mikeš


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 5. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 8. 6. 2016
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Zprávy ze senátu UK – diskuse ke změně názvu fakulty
   
 8. Výroční zpráva o činnosti fakulty
   
 9. Hlasování o Smlouvě o zřízení věcného břemene
   
 10. Vyhlášení voleb do AS 2. LF
   
 11. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 12. Počet zahraničních mediků – současná situace a budoucnost
   
 13. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zasedání zahájila místopředsedkyně AS 2. LF Eva Fürstová.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: prof. Zámečník, B. Vakrmanová.
Program byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 5. 2016

Z podnětu doc. Zuny byly přeformulovány poznámky k bodům 6) a 9), v této podobě je zápis uveřejněn na webu.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Žádné hlasování per rollam v mezidobí neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 8. 6. 2016

Jednalo se zejména o přípravě voleb do AS 2. LF, byly navrženy termíny voleb – viz bod 10).

 

6) Zprávy vedení fakulty

Děkan 2. LF prof. Komárek informoval o setkání rozšířeného kolegia děkana (30. 5.), o průběhu zasedání AS UK (10. 6.), o přijímacích zkouškách a aktuálním stavu rekonstrukce poslucháren. Dále představil vědecké programy Primus a Progres a informoval o odstoupení prof. Bojara z VR 2. LF – o novém kandidátovi se bude hlasovat per rollam.
Pan děkan rovněž pozval na panelovou diskusi se zástupci vídeňské univerzity (změna termínu z 22. na 21. 6.).
Tajemnice fakulty dr. Mudrová informovala o 3. a 4. etapě výstavby posluchárenského bloku.

 

7) Zprávy ze senátu UK – diskuse ke změně názvu fakulty

O průběhu zasedání informovali doc. Hrušák, dr. Fišárková a D. Kolenčík – v tajném hlasování nebyl návrh na přejmenování 2. LF Akademickým senátem UK schválen.

 

8) Výroční zpráva o činnosti fakulty

Výroční zpráva byla schválena (pro 15 senátorů z 16 přítomných, proti 0, zdržel se 1).

 

9) Hlasování o Smlouvě o zřízení věcného břemene

AS 2. LF UK souhlasí s uzavřením Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (pro hlasovalo 16 senátorů ze 16 přítomných).

 

10) Vyhlášení voleb do AS 2. LF

Akademický senát určil volební komunity a schválen byl návrh na změnu komunity doktorandů na 1.–2. ročník a 3.–8. ročník (pro 16 hlasujících ze 16 přítomných):
1. + 2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. + 6. roč.
Zahraniční studenti
Nelékařské obory
Doktorské studium 1.–2. roč.
Doktorské studium 3.–8. roč.
Zástupci čistě na základě plebiscitu – 4

Následně se hlasovalo o navrženém termínu voleb do AS 2. LF UK:

1. kolo voleb – 31. 10. 2016 a 1. 11. 2016
– pro studentskou a nově i pedagogickou komoru elektronicky;
2. kolo voleb – 28. 11. 2016 a 29. 11. 2016.

Termíny byly schváleny 16 hlasy 16 přítomných senátorů.

Aplikaci pro elektronické hlasování vytvoří A. Lukš, fakultní login a heslo pro přihlášení k fakultním stránkám zajistí na požádání Z. Procházka. Odpovědnou osobou za administrativní průběh voleb je tajemnice fakulty dr. Mudrová.
Všechny informace a instrukce budou včas zveřejněny na fakultním webu a rozeslány.

 

11) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

V mezidobí neproběhla žádná jednání.

 

12) Počet zahraničních mediků – současná situace a budoucnost

Předsednictvo AS 2. LF otevřelo diskusi s děkanem fakulty ohledně počtu zahraničních studentů (možné organizační problémy se zajištěním výuky pro vyšší počet studentů).
Děkan prof. Komárek situaci zdůvodnil zvyšující se kvalitou studentů a s tím souvisejícím narůstajícím počtem absolventů, což je cílem fakulty; problematiku zanalyzují příslušní proděkani doc. Bláhová a prof. Kodet.
Doc. Maxová – je nezbytné včas informovat přednosty klinik a ústavů kvůli přípravě a organizaci (možným řešením je např. zajistit výuku i v odpoledních hodinách, to je však podmíněno odpovídajícím počtem pedagogů na pracovišti a dostatkem finančních prostředků k jejich ohodnocení).
Doc. Hrušák – nelze navyšovat počet přijímaných studentů na úkor kvality výuky.
Na připomínky reagovala a způsob a podmínky přijímacího řízení zahraničních studentů objasnila doc. Bláhová.

 

13) Různé

D. Kolenčík prezentoval usnesení k pozměňovacímu návrhu o specializačním vzdělávání; po úpravě znění na základě připomínek přítomných bylo schváleno (pro hlasovalo 10 senátorů, proti 0, zdrželi se 4).
Tajemnice dr. Mudrová poděkovala členům Akademického senátu 2. LF a členům akademických spolků za jejich činnost.

Zapsal: 
J. Palacká
Vydáno: 1. 7. 2016 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká