Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 4. 2015

Datum konání: 
15. 4. 2015

Přítomni: dr. Čakrt, dr. Fišárková, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, dr. Kočárek, doc. Maxová, doc. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, B. Bížová, E. Fürstová, V. Heřman, dr. Hudák, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, M. Mikeš, D. Randák, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: doc. Dřevínek, prof. Kvapil, dr. Abdel

Hosté: prof. Komárek, Ing. Mudrová, Mgr. Andreas


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 3. 2015
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 25. 3. 2015
   
 5. Volba člena předsednictva – doplňující volby
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Komise AS
  (zpráva o prvním setkání komisí a volbě předsedů)
   
 8. Zprávy ze senátu UK
   
 9. Informace o Agentuře pro zdravotnický výzkum po aktuálním zasedání VR
  (granty pro 2. LF a FN Motol) – doc. O. Hrušák
   
 10. Výstup ze seminářů VŠ legislativa a AS – E. Fürstová
   
 11. Různé
   

1) Zahájení a uvítání hostů

Místopředsedkyně AS Eva Fürstová přivítala členy senátu a hosty.

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen, skrutátory byli zvoleni M. Mikeš a prof. J. Zámečník.

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 3. 2015

Bez připomínek.

4) Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 25. 3. 2015

E. Fürstová informovala o zasedání předsednictva, na kterém se probíraly body programu na zasedání AS; od tohoto zasedání budou předsedové komisí AS pravidelně informovat na zasedáních o činnosti komisí.

5) Volba člena předsednictva – doplňující volby

Členkou předsednictva byl zvolena doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
Hlasovalo 10 z 10 přítomných členů pedagogické komory AS (pro doc. Maxovou hlasovalo 8, pro doc. Keila 1, hlasování se zdržel 1)

6) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty informoval o přestavbě poslucháren, došlo k navýšení nákladů, ředitelství FNM přislíbilo navýšit svůj příspěvek. Rekonstrukce by měla skončit v létě 2017.
Bude podepsána smlouva o smlouvě budoucí o multifunkční budově v areálu FN Motol, kde by měl být i nový děkanát fakulty.
Probíhají jednání o přestavbě na Plzeňské, řešila se nová podoba Anatomického ústavu.
22.–23. 4. proběhne Vědecká konference 2. LF, výuka bude v obou dnech do 10 hod., studenti by se poté měli zúčastnit konference. Na programu bude mj. debata o financování vědy a postgraduálním vzdělávání. Jako každý rok bude doprovodný kulturní a sportovní program. Na VK vystoupí také doc. Havlas k problematice specializačního vzdělávání.
Děkan dále informoval o blížících se přijímacích zkouškách, letos je přihlášen rekordně vysoký počet zájemců. Otázky k ústním přijímacím zkouškám prošly revizí, byly upraveny tak, aby byl kladen důraz na postoje a názory studentů, probíhá připomínkování změn.
28. 4. se uskuteční výjezdní zasedání kolegia děkana, kde bude mimo jiné probíráno i curriculum.
Prof. Zámečník: otázky k přijímačkám, zúčastní se připomínkování otázek společně s děkanem a proděkanem Kodetem.
E. Fürstová: je potřeba doplnit Disciplinární komisi, děkan souhlasí s návrhem, aby se členkou komise stala Anna Olšerová, studentka 3. ročníku oboru Všeobecné lékařství. Členům AS bude rozeslán životopis studentky, studentka se přijde představit na květnové zasedání AS, poté proběhne hlasování o návrhu.

7) Komise AS

Ekonomická komise se zatím nesešla, zprávu o činnosti předloží na příštím zasedání AS.

Sociální komise
Předsedkyní byla zvolena Klára Kučerová.
Komise se bude zabývat především zahraniční mobilitou studentů, další zpráva na příštím zasedání.

Legislativní komise
Předsedou byl zvolen Václav Heřman.
Komise se bude zabývat vnitřními předpisy 2. LF, včetně statutu.

Komise pro mediální propagaci
Předsedkyní byla zvolena Beatrice Bížová.
Komise spolupracuje s PR oddělením fakulty – Mgr. Andreasem a Mgr. Kůstkovou.
Komise se bude zabývat webovými stránkami fakulty, převezme správu nad facebookovým účtem fakulty.
Propagační materiály fakulty – členové komise by se rádi zapojili do výběru a přípravy.
Den otevřených dveří – studenti nechtějí zasahovat do formální části DOD, ale rádi by se zapojili.

Prof. Hort: doporučuje komisi více využívat možnosti získávání sponzorských darů, hledat nové sponzory.

Pedagogická komise
Předsedou byl zvolen David Randák.
Komise se bude zabývat anketou – hodnocením učitelů, chce studentům více přiblížit, jaké má anketa výstupy a důsledky pro pracoviště.
Logbook – nutná revize, současná verze neodpovídá zcela tomu, co studenti ve skutečnosti v průběhu výuky absolvují.
Volitelné předměty – zjistit mezi studenty, o které předměty je největší zájem, které naopak chybí, příp. co změnit. Anketa na FB.
Ocenění pro demonstrátory – odměna formou získání kreditu.
Praktická výuka.
Tělocvik pro zahraniční studenty.
Adam Kalina, člen AS UK, by se rád zapojil do činnosti Komise pro mediální propagaci a Pedagogické komise.
Diskuse k anketě:
návratnost ankety – málo odpovídajících
má být anonymní, nebo ne?
Legislativní komise zjistí, jak je to v předpisech UK (fakulty mají povinnost anketu vykazovat)
zpětná vazba ankety z webu – zveřejňovat 2 kladné a 2 záporné komentáře každé kliniky, ke kterým by se vyjádřil přednosta dané kliniky?

Návrh na usnesení AS – rozeslat členům AS, závěr na příštím zasedání AS

8) Zprávy ze senátu UK (dr. Fišárková, doc. Hrušák)
 • předsedou AS UK znovu zvolen T. Nigrin
 • schválen rozpočet
 • další zasedání v květnu
 • bude schvalován dlouhodobý záměr UK, dr. Fišárková připraví na příští zasedání AS 2. LF

 

9) Informace o Agentuře pro zdravotnický výzkum po aktuálním zasedání VR (granty pro 2. LF a FN Motol)

doc. O. Hrušák:

Agentura pro zdravotnický výzkum (AZV), která nyní namísto IGA rozděluje peníze na zdravotnický výzkum, rozhodla o rozdělení financí na čtyřleté až pětileté projekty od letošního roku.

2. LF UK získala prostředky v celkové hodnotě 171 mil. Kč, z toho na první rok řešení připadá necelých 33 mil. Kč. Budeme tak moci řešit 17 projektů, z nichž je velká část zaměřená na dětský věk a spadá do různých oborů od hematologie a onkologie, přes neurovědy, ortopedii a urologii, až po epidemiologii a mikrobiologii. Dalších 11 projektů (111 mil. Kč) získala FN Motol.

Nové granty jsou vynikající zprávou i pro ostatní pracoviště. I ona mohou mít přímý či nepřímý benefit z toho, že začneme na fakultě řešit další dobré projekty. A mezi přímé benefity patří nepochybně režie projektů. Ta činí 20 % z celkových nákladů na projekt.

Způsob hodnocení projektů se od dřívějšího podstatně liší. Současný systém AZV počítá s tím, že s každým projektem se seznámí všichni členové příslušného panelu, kteří nejsou z téže instituce jako navrhovatel. Po vstupním hodnocení, při němž panel hlasováním vyřadí třetinu projektů, zpravodaj určí zahraničního a domácího oponenta. K jejich posudkům panel přihlédne v dalším kole, které jinak probíhá stejně jako předchozí. Při každém kole jsou členové panelu nuceni projekty srovnávat navzájem, stejně jako se to provádí v Grantové agentuře ČR.

2. LF UK letos dopadla nejlépe ze všech institucí. Jistě se na tomto úspěchu podepisuje i podpora vědy na fakultě. Současné vedení pokračuje v odměňování podle publikací a pro řešitele projektů má připraven nejen kvalifikovaný administrativní servis, ale i adresnou finanční podporu ve výši 30 % režie.

10) Výstup ze seminářů VŠ legislativa a AS – E. Fürstová

E. Fürstová informovala o účasti pěti studentů SKAS na dvou celodenních seminářích o vysokoškolské legislativě a akademických senátech pořádaných ACSA (Akademické centrum studentských aktivit). Byli jsme upozornění na pár nedostatků nebo nepřesností v našich vnitřních předpisech. Bylo by vhodné předpisy projít s právníkem a opravit.

Doc. Maxová informovala o nesouladu vnitřních předpisů, Statutu 2. LF, čl. 20, odst. 5 a Volebního a jednacího řádu AS 2. LF, čl. 4, odst. 3, ohledně usnesení týkajících se § 27 odst. 1 písm. a–h Zákona o vysokých školách. Legislativní komise chce situaci konzultovat s právníkem a sladit změny vnitřních předpisů se změnami v předpisech UK, které se budou schvalovat na zasedání AS UK 15. května 2015.

11) Různé
Zapsal: 
H. Ulovcová
Vydáno: 22. 4. 2015 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká