Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 3. 2017

Datum konání: 
15. 3. 2017

Přítomni: prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, MUDr. Smíšková, prof. Zámečník, V. Heřman, M. Hronová, O. Hubálek, MUDr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni: B. Schrammová

Omluveni: doc. Bronský, dr. Čakrt, doc. Zuna, doc. Dřevínek, prof. Kvapil, MUDr. Hudák, prof. Rygl

Hosté: prof. Kodet, prof. Trka, Ing. Mudrová, Mgr. Andreas, prof. Kachlík


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 2. 2017
   
 4. Zprávy vedení fakulty
 • Návrh usnesení AS o principech rozdělování institucionální podpory na jednotlivé programy PROGRES uskutečňované na 2. LF UK
 • Návrh na přejmenování dvou ústavů fakulty
 • Sloučení fotolaboratoře s Oddělením pro web a média
 • Oblasti vzdělávání 2. lékařské fakulty UK, žádost o schválení AS
   
 1. Zprávy z komisí
   
 2. Struktura personálních nákladů na pracovištích
   
 3. Zprávy ze senátu UK
   
 4. Úložiště senátních dokumentů / intranet AS
   
 5. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program byl schválen. 

Skrutátoři: MUDr. Smíšková, V. Heřman

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 2. 2017

Upřesněno složení komisí AS.

Zápis z 15. 2. bez připomínek.

 

4) Zprávy vedení fakulty
 • Návrh usnesení AS o principech rozdělování institucionální podpory na jednotlivé programy PROGRES uskutečňované na 2. LF UK
  Součet financí každého programu PROGRES se rovná součtu projektů IPE, které jsou k jednotlivým programům PROGRES přiřazeny, a součtu vědeckých částí rozpočtů pracovišť, která jsou k programu PROGRES přiřazena.

  Z: Nebyly dodány dostatečné podklady, návrh by měla projednat ekonomická komise AS. Členům senátu budou zaslány podrobnosti – principy programů, bude následovat hlasování per rollam.
   
 • Návrh na přejmenování dvou ústavů fakulty
  Anatomický ústav 2. LF UK na Ústav anatomie 2. LF UK
  Farmakologický ústav 2. LF UK na Ústav farmakologie 2. LF UK
  Odůvodnění: Změnou názvů dojde ke sjednocení názvů všech ústavů fakulty. Oba přednostové se změnou souhlasí a vítají ji. Žádáme o souhlas AS 2. LF UK.

  Z: Hlasování: SK 10 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo; PK 5 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh byl schválen.
   
 • Sloučení fotolaboratoře s Oddělením pro web a média
  Odůvodnění: Činnost fotolaboratoře zůstane zachována pod oddělením děkanátu v rámci Oddělení pro web a média, změna umožní lepší řízení činností obou útvarů. Žádáme os souhlas AS 2. LF UK.

  Z: Hlasování: SK 10 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo; PK 5 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh byl schválen.
   
 • Oblasti vzdělávání 2. lékařské fakulty UK, žádost o schválení AS
  RUK vypracoval návrh tzv. oblastí vzdělávání zabezpečovaných jednotlivými fakultami UK. Univerzita bude žádat o schválení v rámci žádosti o tzv. institucionální akreditaci u Národního akreditačního ústavu v tomto roce  (příloha – rozeslat všem členům AS).

  Z: Hlasování: SK 10 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo; PK 6 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování. Návrh byl schválen.

 

5) Zprávy z komisí

AS 2. LF UK na doporučení své Pedagogické komise žádá kolegium děkana:

 • o soupis simulátorů a nácvikových modelů používaných při výuce, vč. jejich umístění, vlastnictví (2. LF/FNM), zodpovědné osoby a využití ve výuce.

  Z: Hlasování: SK 10 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo; PK 5 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh byl schválen.
   
 • aby dohlédlo na to, že přednostové ústavů a klinik na fakultních webových stránkách vyvěsí své komentáře k výsledkům ankety z akademického roku 2015/2016. AS se odvolává na usnesení, které přijal na svém zasedání 20. 5. 2015.

  Z: Hlasování: SK 10 hlasů pro, 0 proti, 0 se zdrželo; PK 5 hlasů pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování. Návrh byl schválen.
   

Pedagogická komise se sešla, předsedkyní byla zvolena M. Hronová. Komise jednala o problému studentů 1.–2. roč., kteří nemají zkoušku ani zápočet z histologie a embryologie. Komise se tímto bude nadále zabývat, vedení fakulty také. Situace bude zhodnocena po skončení ak. roku 2017/2018.

Ekonomická komise se sešla, předsedou byl zvolen prof. Kvapil. Projednali plán témat, o kterých budou dále jednat.

Sociální komise se sešla, předsedou byl zvolen V. Veselý. Komise vyzývá k zasílání podnětů k projednání.

Legislativní komise se sešla, předsedou byl zvolen V. Heřman.

 

6) Struktura personálních nákladů na pracovištích

Z důvodu nepřítomnosti velké části pedagogické komory bude tento bod projednán na příštím zasedání AS.

 

7) Zprávy ze senátu UK

Zpráva z jednání o SIS (A. Láznička)

 • připravuje se zcela nová verze SIS, nějakou dobu poběží oba současně, problém s blokovou výukou.
   

Zpráva z jednání ekonomické komise UK (D. Kolenčík)

 • žádosti na nákup knih budou podávány centrálně za UK, žádáme vedení 2. LF o rozšíření této informace.
   

 

8) Úložiště senátních dokumentů / intranet AS (Mgr. Petr Andreas)

 • úložiště na webu 2. LF, přístupné po přihlášení, pro pracovní  materiály, příp. dotazy na Mgr. Andrease, ohledně přihlašování Ing. Prokš/Z. Procházka.

 

9) Různé
 • Vedoucí Personálního a mzdového odd. děkanátu 2. LF UK žádá o vyslání zástupce/ů AS na výběrová řízení akademických pracovníků (tato výběrová řízení se konají bez přítomnosti uchazečů v jednací místnosti děkanátu)
  • 1 akademického pracovníka – učitele vysoké školy s pracovním úvazkem 0,100 pro Anatomický ústav 2. LF UK a FN Motol dne 21. 3. 2017 (úterý) ve 13.00,
  • 5 akademických pracovníků – učitelů vysoké školy s pracovním úvazkem 5x 0,100 pro Chirurgickou kliniku 2. LF UK a ÚVN dne 21. 3. 2017 (úterý) ve 13.15.
    

Z: Obou výběrových řízení se za AS zúčastní prof. Zámečník.

Zapsal: 
H. Ulovcová
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 28. 3. 2017 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová