Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 2. 2017

Datum konání: 
15. 2. 2017

Přítomni: dr. Bronský, dr. Čakrt, doc. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, prof. Kvapil, doc. Maxová, prof. Rygl, dr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, V. Heřman, M. Hronová, dr. Hudák, dr. Kalina, D. Kolenčík, A. Láznička, J. Novák, B. Schrammová, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni:

Omluveni: O. Hubálek

Hosté: prof. Komárek, doc. Bláhová, dr. Mudrová, dr. Andreas, J. Štorm


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 1. 2017
   
 4. Volba předsednictva
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zpráva ze senátu UK
   
 7. Různé – fotografování nových členů AS 2. LF

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zasedání zahájil prof. Kvapil. Všichni senátoři se stručně představili.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátory byli zvoleni doc. Maxová a V. Heřman.
K programu – fotografování nových členů se uskutečnilo před zahájením zasedání.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 1. 2017

Bez připomínek

 

4) Volba předsednictva

Prof. Kvapil uvedl pravidla pro hlasování, aby se přítomní předem shodli na řešení případných sporných situací.
Kandidaturu předem odmítli doc. Bronský, doc. Keil a prof. Zámečník.
Doc. Maxová a V. Heřman rozdali 10 hlasovacích lístků pro volbu kandidátů z pedagogické komory (dva členové ped. komory se dostavili až po 1. kole hlasování) a 11 lístků pro studentskou komoru. Stejný počet hlasovacích lístků byl odevzdán do volební urny, všechny lístky byly platné.

V. Heřman vyhlásil výsledky 1. kola volby:

Nejvíce hlasů (shodně 6) získali a do 2. kola postoupili doc. Dřevínek a doc. Hrušák, prof. Kvapil obdržel 4 hlasy, doc. Maxová 3 a doc. Zuna 1 hlas.
Ze studentské komory postoupili do 2. kola A. Láznička s 11 hlasy a D. Kolenčík s 8 hlasy, 2 hlasy získal nepřítomný O. Hubálek.

Postupující kandidáti se představili a formulovali své cíle a vize týkající se jejich působení v AS 2. LF, poté byly rozdány hlasovací lístky pro 2. kolo volby (12 lístků pro pedagogickou komoru, 11 pro studentskou).
Zpět bylo odevzdáno 2x 23 lístků, za každou komoru platných 22.

Výsledky 2. kola volby:
Doc. Dřevínek získal 7 hlasů, novým předsedou AS 2. LF byl zvolen doc. Hrušák, který obdržel 15 hlasů. Členy předsednictva za studentskou komoru se stali A. Láznička (15 hlasů) a D. Kolenčík (7 hlasů).

Doc. Hrušák poté převzal vedení zasedání.

 

5) Zprávy vedení fakulty

Děkan fakulty prof. Komárek poděkoval předchozímu předsednictvu a seznámil přítomné s novinkami z oblasti legislativy, ekonomiky, investic a rozvoje.

 1. Informoval o novém zákoně o specializačním vzdělávání, který podepsal 14. 2. 2017 prezident republiky a na jehož přípravě se podílel i proděkan doc. Havlas (možno pozvat jej na další zasedání), a o zákoně o univerzitních nemocnicích. V brzké době se uskuteční schůze se zástupci legislativní komise ohledně vnitřních předpisů, jež by se měly schvalovat v dubnu t. r.
 2. Informoval o nových trendech v přijímání studentů (účel – vyšší počet absolventů); děkan se s tímto směřováním neztotožňuje, 2. LF bude přijímat stejný počet studentů jako v loňském roce. Znovu zmínil systém přerozdělování financí na jednotlivé fakulty (údaje prezentoval doc. Hrušák na lednovém zasedání).
  Proběhne schůzka s ekonomickou komisí ohledně výsledků hospodaření fakulty.
 3. Informoval o operačním programu Primus; probíhají jednání o zlepšení praktické výuky (dr. Vymazal z KARIM – projekt na vytvoření simulačního centra), rektorát inovace výuky podporuje. Pregraduální příprava v rámci státnicových oborů – podnět pro pedagogickou komisi.
 4. Rozvoj fakulty – nyní 3. etapa (výběr zhotovitele a projektanta 4. etapy), plánuje se výstavba multifunkční budovy. Užívat rekonstruované posluchárny bude přednostně 2. LF.
   

Pan děkan připomněl fakultní ples, kde bude mj. tradičně vyhlášena anketa Učitel roku, a termín Vědecké konference (26. a 27. dubna).
D. Kolenčík bude průběžně informovat o přípravě Noci fakulty, která na konferenci naváže.

Doc. Maxová – připomínka k přenosu obrazu a zvuku z poslucháren na Plzeňské; návrh řešení – dr. Kalina (dělený obraz – přednášející/prezentace). Situaci prověří tajemnice dr. Mudrová.
Diskuse o používání simulátorů ve výuce – podnět pro pedagogickou komisi: která pracoviště jimi disponují a jak jsou využívány;
D. Kolenčík – dotaz ohledně univerzitních nemocnic; doc. Hrušák navrhl jako hlavního téma dalšího zasedání.

 

6) Zprávy ze senátu UK

Informoval doc. Hrušák – proběhla dvě zasedání, předsedou opět zvolen PhDr. Nigrin.
Na zasedání AS 2. LF bude pravidelně zván prof. Kachlík, aby referoval o dění v AS UK.

 

7) Různé

Zvolen zástupce na výběrová řízení dne 16. 1. (ak. pracovníci na Kliniku dětské hematologie a onkologie) – zúčastní se doc. Dřevínek.

Sestavení komisí: D. Kolenčík stručně představil činnost jednotlivých komisí, poté se hlásili zájemci o členství:

Legislativní komise:
doc. Maxová, doc. Zuna, V. Heřman, D. Kolenčík, A. Láznička

Pedagogická komise:
dr. Čakrt, prof. Kvapil, dr. Smíšková, doc. Zuna, M. Hronová, D. Kolenčík, A. Láznička, B. Vyhnánková

Ekonomická komise:
dr. Čakrt, prof. Hort, doc. Keil, prof. Kvapil, doc. Maxová, prof. Rygl, D. Kolenčík

Sociální komise:
doc. Bronský, prof. Zámečník, V. Heřman, V. Veselý

Komise pro mediální propagaci byla zrušena.

Doc. Hrušák vyzval členy jednotlivých komisí ke svolání schůzek a volbě předsedů a stanovil termíny dalších zasedání:
15. března, 19. dubna, 24. května a 21. června 2017.

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
doc. Hrušák
Vydáno: 21. 3. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová