Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 10. 2014

Datum konání: 
15. 10. 2014

Přítomni: doc. Cinek, doc. Dřevínek, MUDr. Fialová, doc. Hort, doc. Maxová, prof. Seeman, prof. Škába, doc. Šumník, doc. Zámečník, doc. Zuna, MUDr. Beňová, E. Fürstová, MUDr. Hudák, D. Humlová, MUDr. Kohutiar, L. Mastíková, G. Mlčochová, L. Svoboda, J. Vítek, P. Zůna
Nepřítomni: J. Medal
Omluveni: doc. Rygl, MUDr. Djakow, doc. Bronský
Hosté: prof. V. Komárek, Ing. M. Mudrová, P. Andreas

Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 6. 2014
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva ze dne 2. 10. 2014
   
 5. Zprávy vedení fakulty
  • Děkan fakulty žádá AS o vyjádření – prof. E. Seemanová odstoupila z VR 2. LF, nově navrženým členem je prof. E. Amler
  • Děkan fakulty žádá AS o schválení Dětského kardiocentra jako součásti 2. LF UK
    
 6. Vyhlášení voleb do AS 2. LF UK
   
 7. Doplnění Studentské komory AS a předsednictva AS za SK AS
   
 8. Nominace delegáta do RVŠ – doc. MUDr. Krásničanová
   
 9. Schválení hlasování per rollam o doplnění Disciplinární komise
   
 10. Rozhodnutí děkana o změně uspořádání výuky traumatologie
   
 11. Novela zákona o VŠ (projednáváno emaily v červenci)
   
 12. Dílčí změny vnitřních předpisů UK
   
 13. Zpráva ze setkání lékařských fakult ČR a SR na Štrbském Plese (D. Humlová)
   
 14. Výběrová řízení
   
 15. Různé

 


1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátorkami byly určeny doc. Maxová a L. Mastíková.

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 6. 2014

Bez připomínek.
 

 • Mikrobiologie I a II
  E. Fürstová: mohou ve studiu mikrobiologie II pokračovat ti studenti, kteří sice splňují nově formulované nároky na prerekvizity a korekvizity, ale nesplňují ty původní, stále ještě platné? Studenti žádají o úpravu.
  • Děkan projedná se studijními proděkany + tajemnicí a oznámí rozhodnutí (bude vydáno jako doplněk k opatření děkana)

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 2. 10. 2014

+ ad 7)
představení „staronových členů AS“ – MUDr. B. Beňová, MUDr. R. Hudák a J. Vítek
2 noví členové – Gabriela Mlčochová a Petr Zůna

5) Zprávy vedení fakulty
 • Děkan fakulty žádá AS o vyjádření – prof. E. Seemanová odstoupila z VR 2. LF, nově navrženým členem je prof. E. Amler
   
  AS vyjádřil svým hlasování souhlas s navrženým novým členem VR
  (hlasování: SK pro 9, proti 0, zdržel se 1, PK pro 9, proti 0, zdržel se 1)  
 • Děkan fakulty žádá AS o schválení Dětského kardiocentra jako součásti 2. LF UK
  AS souhlasí se zařazením Dětského kardiocentra pod 2. LF
  (hlasování: SK pro 10, proti 0, zdržel se 0, PK pro 10, proti 0, zdržel se 0)
 • Děkan informoval  průběhu přijímacího řízení a o počtech přijatých studentů
 • Vědecká konference bude 22.–23. 4. 2015
 • Koncert fakulty a FNM se uskuteční 11. 11. 2014 od 18.30 v Karolinu, vystoupí Nostitz Quartet
 • Děkan informoval o setkání lékařských fakult ČR a SR na Štrbském Plese
 • Rekonstrukce poslucháren – bude zahájena možná už koncem roku 2014, jedná se o náhradních prostorách pro výuku a přijímací řízení.
   
  Děkan rovněž jedná s FNM o výstavbě nového děkanátu
  E. Furstová: počítá se tam s místností pro studenty? – Ano
  MUDr. Hudák: společné používání prostor FNM a 2. LF? – Vybavení poslucháren zajistí fakulta, bude v jejím majetku, používání bude ošetřeno smlouvou
 • Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF:
  Vzdělávací činnost
  Vědecká a výzkumná činnost
  Zahraniční styky
  Vnější vztahy, informační a poradenské služby, infrastruktura
  Organizace a personální politika
  Investice a rozvoj
  (viz příloha)
   
  AS souhlasí
  (hlasování: SK pro 10, proti 0, zdržel se 0, PK pro 10, proti 0, zdržel se 0)
   

Prof. Škába: 1. LF nabízí svým studentům možnost navštěvovat přednášky spolku lékařů, je vedeno jako volitelný předmět (1x týdně) – stejná možnost i pro 2. LF? – Prof. Škába pošle návrh děkanovi

6) Vyhlášení voleb do AS 2. LF UK

Termíny:
1. kolo: 19.–21.listopadu 2014
2. kolo: 1.–2.prosince 2014
 
Volební komise:
PK AS:
MUDr. Dita Smíšková, Ph.D. (I. infekční klinika)
Mgr. Petr Bitnar (Klinika rehabilitace a tělovýchovného lékařství)
MUDr. Zuzana Charvátová, Ph.D. (Ústav patologické fyziologie)
 
SK AS:
Michael Svatoň, 5. ročník, předseda komise
Štěpán Fojtů, 2. ročník
Jana Kopecká, 1. ročník
 
Volební komise odsouhlaseny
 
Volební místa: děkanát (1. kolo – u paní tajemnice, 2. kolo – konkursní místnost), Nemocnice Na Bulovce, Plzeňská
 
Studentské komunity:
1. + 2. ročník
3. ročník
4. ročník
5. + 6. ročník
zahraniční studenti
nelékařské obory
(fyzioterapeuti a ošetřovatelky)
DSPB 1.–3. ročník
DSPB 4.–8. ročník

 
Seznamy studentů a pedagogů – bude brán stav k 1. 11. 2014
 
Hlasování o návrhu voleb – schváleno
(SK pro 10, proti 0, zdržel se 0, PK pro 10, proti 0, zdržel se 0)
 
Zprávu na web připraví P. Andreas

7) Doplnění Studentské komory AS a předsednictva AS za SK AS

doplnění předsednictva za SK – volí se tajným hlasováním, D. Humlová zůstává
 
Členem předsednictva AS za SK AS zvolen Jiří Vítek

8) Nominace delegáta do RVŠ – doc. MUDr. Krásničanová

Rada VŠ – každá fakulta nominuje 1 člena, rada se v současnosti zabývá novelou zákona o VŠ. AS navrhuje současnou kandidátku dr. Krásničanovou – je ochotná pokračovat do r. 2017

9) Schválení hlasování per rollam o doplnění Disciplinární komise (září 2014)

hlasování per rollam schváleno

10) Rozhodnutí děkana o změně uspořádání výuky traumatologie (srpen 2014)

AS bere na vědomí

11) Novela zákona o VŠ (projednáváno emaily v červenci 2014)

Bez připomínek

12) Dílčí změny vnitřních předpisů UK

Bez připomínek

13) Zpráva ze setkání lékařských fakult ČR a SR na Štrbském Plese (D. Humlová)

Projednávala se mj. novela Zákona o VŠ – jak zasahuje do pravomocí AS

 • zápis ze zasedání pošle děkan na vědomí AS (důvěrný dokument)

14) Výběrová řízení

 

15) Různé

D. Humlová: budova na Plzeňské – Žížala svěřena do správy 2. LF
Jiné úspěchy, evaluace – vázáno přípravou nového webu, děkan bude referovat na schůzi přednostů v pátek 17. 10.

 

Zapsala: H. Ulovcová
Zápis schválil: doc. J. Zuna
Vydáno: 24. 10. 2014 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová