Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 1. 2014

Datum konání: 
15. 1. 2014

Zápis ze zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 15. 1. 2014

Přítomni: O. Cinek, P. Dřevínek, J. Fialová, J. Hort, H. Maxová, M. Rygl, T. Seeman, R. Škába, Z. Šumník, J. Zámečník, J. Zuna, B. Beňová, E. Fűrstová, R. Hudák, D. Humlová, A. Jaroš, M. Kohutiar, L. Mastíková, L. Svoboda, J. Vítek
Omluveni: J. Medal
Nepřítomni: Z. Kabelka, J. Djakow
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 12. 2013
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 1. 2014
   
 5. Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.
   
 6. Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013 – doc. Hrušák
   
 7. Volba předsedy AS
   
 8. Zprávy z komisí
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Místopředsedkyně AS Dana Humlová přivítala na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.
Byl představen nový člen AS doc. MUDr. Zdeněk Šumník, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátory byli určeni doc. MUDr. Hana Maxová a Lenka Mastíková.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 12. 2013

 
Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 1. 2014

 
Dana Humlová informovala přítomné o sestavení programu na zasedání AS a oznámila oficiální rezignaci prof. MUDr. Vladimíra Komárka na post předsedy AS ke dni 9. 1. 2014.

 

5) Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.

 

 • je vypsán 1 termín přijímacího řízení navíc pro zahraniční studenty – 28. 5. 2014
 • den otevřených dveří proběhne 18. 1. 2014 – zatím není zástupce za studenty
 • na webových stánkách bude zveřejněno vyjádření k původnímu volebnímu programu doc. Hrušáka se souhrnem toho, které body programu se podařilo za dobu jeho osmiletého působení ve funkci děkana splnit a které ne
 • postupné předávání agendy prof. Komárkovi
 • inaugurace prof. Komárka do funkce děkana fakulty proběhne 4. 2. 2014

 

6) Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013 – doc. Hrušák

 
AS vyslechl zprávu doc. Hrušáka o formě, jakou je v novém statutu UK formulováno vybírání školného za výuku v angličtině, a jak s touto novou úpravou naloží děkanát.

 

7) Volba předsedy AS

 
Novým členem předsednictva za pedagogickou komoru na místo odstupujícího prof. Komárka byl pedagogy zvolen doc. MUDr. Pavel Dřevínek počtem 8 hlasů.
Předsedou AS byl hlasováním obou komor následně zvolen doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. s celkovým počtem 15 hlasů.

 

8) Zprávy z komisí

 
Za pedagogickou komisi informovali AS doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., a Barbora Beňová o aktuální situaci ve výuce pediatrie. Na jejich podnět se otevřela diskuse, jestli je správné, že některé kruhy mají část výuky společně se zahraničními studenty v angličtině.

 

9) Různé

 
Doc. Hrušák poděkoval členům AS za spolupráci v období celého volebního období a doc. Zuna jménem celého AS následně děkanovi poděkoval za vše, co pro fakultu ve své funkci za osm let udělal.


 

Zapsala: A. Škrabánková
Schválil: doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D., předseda AS
Vydáno: 19. 2. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK