Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 14. 12. 2016

Datum konání: 
14. 12. 2016

Přítomni: dr. Čakrt, doc. Dřevínek, doc. Hrušák, dr. Kočárek, prof. Kvapil, doc. Maxová, prof. Rygl, prof. Zámečník, doc. Zuna, dr. Abdel, B. Bížová, E. Fürstová, A. Haluza, V. Heřman, D. Kolenčík, K. Kučerová, F. Merkle, J. Štorm, B. Vakrmanová

Nepřítomni:

Omluveni: dr. Fišárková, prof. Hort, doc. Keil, dr. Hudák, A. Olšerová

Hosté: prof. Komárek, dr. Mudrová, dr. Charvátová, Ing. Rašková, dr. Andreas, A. Kantorová, D. Dus, D. Lauer (studenti z 3. LF UK), účastníci soutěže o nejlepší esej a fotografii ze zahraniční stáže, nově zvolení senátoři ze studentské komory AS


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 11. 2016
   
 4. Informace o per rollam hlasování
   
 5. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 12. 2016
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Vyhlášení výherců soutěže o nejlepší esej a fotografii ze zahraniční stáže
  (dr. Andreas; diplomy a ceny předají děkan prof. Komárek a zástupce IFMSA)
   
 8. Zpráva o průběhu voleb do AS 2. LF UK a AS UK
   
 9. Vývoj relativního objemu prostředků na výuku na 2. LF UK
   
 10. Zprávy ze senátu UK
   
 11. Komise AS (zprávy o činnosti komisí)
   
 12. Různé
   

 

1) Zahájení a uvítání hostů

Zasedání zahájila Eva Fürstová.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Skrutátoři: prof. Zámečník, D. Kolenčík.
Původní bod 7) byl zařazen před bod Zprávy vedení fakulty, program byl poté schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 11. 2016

Bez připomínek.

 

4) Informace o per rollam hlasování

Hlasování per rollam v mezidobí neproběhlo.

 

5) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 12. 2016

Informovali D. Kolenčík a E. Fürstová.

 

6) Vyhlášení výherců soutěže o nejlepší esej a fotografii ze zahraniční stáže (dr. Andreas)

Oceněni byli M. Lejsková, T. Sladkovská, E. Petríková a T. Ježek, hlavní cenu za esej získal P. Tatíček, za fotografii G. Ramos Meyers. Diplomy a ceny předali děkan prof. Komárek a zástupkyně IFMSA T. Jílková.

 

7) Zprávy vedení fakulty

Děkan prof. Komárek informoval o investičních plánech; rekonstrukce poslucháren by měla být dokončena v řádném termínu, zároveň je v plánu výstavba multifunkčního výukového centra.
Přislíbil podporu účastníkům bývalých programů IPL, kteří dále nepokračují v IPE.
Připomněl termín Dne otevřených dveří na 2. LF (14. ledna 2017).
Tajemnice fakulty dr. Mudrová přiblížila současný stav veřejné zakázky na dodavatele stavby – jsou vyhodnocovány nabídky; zodpověděla dotazy týkající se pozemku pro multifunkční kampus a umístění poslucháren. Dotaz ohledně termínu předložení rozpočtu – fakulta zatím neobdržela rozpočet z rektorátu UK.
Dále dr. Mudrová připomněla zasílání podnětů ke změnám vnitřních předpisů fakulty.

 

8) Zpráva o průběhu voleb do AS 2. LF a AS UK

Informovala předsedkyně volební komise dr. Charvátová. Upozornila na nižší účast pedagogů (možný důsledek elektronického hlasování), v 2. kole voleb však byla účast vyšší než v minulých letech. Volební protokol je k nahlédnutí na sekretariátu AS 2. LF UK.
Dr. Charvátová poděkovala všem, kdo se na přípravě voleb podíleli, následovala diskuse. Přítomní se shodli, že elektronické hlasování by mělo být zachováno i v budoucnu. V diskusi bylo zdůrazněno, že i pro příští volby je třeba včas zveřejnit přesné a jednoznačné informace a pokyny. Rovněž byla diskutována možnost zjednodušení přístupu k heslu do konkrétní aplikace, aby byla zaměstnancům usnadněna orientace na webu.

 

9) Vývoj relativního objemu prostředků na výuku na 2. LF UK

Prezentoval předseda AS 2. LF prof. Kvapil. Diskutovány byly trendy v alokaci prostředků na jednotlivé kliniky a ústavy ve vztahu objemu výuky a výstupů vědeckých publikací. Doc. Maxová přiblížila situaci na preklinických ústavech.
Téma bude znovu otevřeno na příštím zasedání.

 

10) Zprávy ze senátu UK

Zasedání AS UK je naplánováno na 16. 12. 2016.
Ve volbách byli jako zástupci 2. LF pro další volební období zvoleni doc. Hrušák a prof. Kachlík, za studentskou komoru pak D. Kolenčík a J. Štorm.

 

11) Komise AS (zprávy o činnosti komisí)

Ekonomická komise
legislativní komise – zabývá se připomínkami ke změnám vnitřních předpisů, v plánu další schůzka
pedagogická komise
sociální komise
komise pro mediální propagaci
– podílí se na organizaci Dne otevřených dveří, připravuje nové propagační materiály fakulty

 

12) Různé

AS 2. LF schválil předsednictvem navržené termíny zasedání na leden a únor 2017 (18. 1. a 15. 2.).

Zapsal: 
J. Palacká
Vidi: 
prof. Kvapil
Vydáno: 12. 1. 2017 / Odpovědná osoba: Mgr. Jana Palacká