Zápis ze zasedání AS 2. LF UK ze dne 11. 4. 2018

Datum konání: 
18. 4. 2018

Přítomni: doc. Bronský, dr. Čakrt, prof. Dřevínek, prof. Hort, doc. Hrušák, doc. Keil, doc. Maxová, prof. Rygl, dr. Smíšková, prof. Zámečník, doc. Zuna, M. Hronová, O. Hubálek, dr. Kalina, A. Láznička, J. Novák, B. Schramm, D. Slovák, V. Veselý, B. Vyhnánková

Nepřítomni: D. Kolenčík

Omluveni: dr. Hudák, prof. Kvapil, V. Heřman

Hosté: prof. Komárek, Mgr. Šmejcká, prof. Kachlík


Program:

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 3. 2018
   
 4. Zprávy vedení fakulty
   
 5. Návrh rozpočtu 2. LF UK 2018
   
 6. Žádost o projednání změn ve složení vědecké rady 2. LF UK (pro období 2018–2022)
   
 7. Žádost o projednání návrhu a akreditace Bc. studijního programu Dětská sestra (včetně schválení alternativního názvu) a schválení alternativního názvu oboru Všeobecná sestra
   
 8. Žádost o projednání akreditace nového doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace
   
 9. Zprávy z komisí
   
 10. Zprávy ze senátu UK
   
 11. Různé

 

1) Zahájení a uvítání hostů

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

Program schválen. Skrutátoři: D. Slovák, prof. Zámečník

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 3. 2018

Bez připomínek

 

4) Zprávy vedení fakulty

Děkan informoval o zasedání rozšířeného kolegia rektora – akreditační úřad schválil akreditaci UK, jednotlivé další žádosti o akreditaci nyní přes UK.
Partnerství čtyř univerzit (UK, Sorbonna, Heidelberg, Varšava) – plánuje se setkání rektorů v Praze.
Rektor informoval o jednání s ministerstvy.

Dnes 18. 4. se sejde Ekonomická komise AS UK – jednání se zúčastní prof. Komárek a doc. Hrušák. Ekonomická komise AS 2. LF se sešla 10. 4., projednala návrh rozpočtu fakulty (navýšení mzdových tarifů).

Děkan informoval o hokejovém utkání fakultního týmu Motol Pelicans, kteří 11. dubna porazili v derby tým 3. lékařské fakulty 5:4.

Tajemnice informovala o jednání s FN Motol o nájemních smlouvách. Byl projednán a schválen provozní řád, řešil se proces otevírání / zavírání učeben, klíče budou k dispozici na Studijním odd. děkanátu. Nárok na užívání poslucháren a obsazenost se zatím neřešila. Jednání budou pokračovat.

Děkan se sejde s ředitelem FN Motol 20. 4., budou jednat mimo jiné o funkčních obdobích přednostů.

 

5) Návrh rozpočtu 2. LF UK 2018

Návrh rozpočtu byl projednán Ekonomickou komisí, komise vyjádřila kladné stanovisko. Žádný zápis z jednání komise nebyl dodán, předseda EK se omluvil ze zasedání AS.
Na UK budou  probíhat další kulaté stoly o rozpočtu, kdokoli z AS se může zúčastnit.

Hlasování o návrhu rozpočtu:
Pro 17, proti 0, zdržel se 0

Z: AS schválil návrh rozpočtu 2. LF UK.

 

6) Žádost o projednání změn ve složení Vědecké rady 2. LF UK (pro období 2018–2022)

Děkan informoval o odstoupení několika členů VR a o návrhu nových členů (3 interní, 4 externí). Životopisy navrhovaných byly k nahlédnutí (nelze rozesílat předem mailem).

Z VR 2. LF UK odstupují:
prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D. – z důvodů vytíženosti jinými prac. povinnostmi
prof. Mgr. Jana Roithová, Ph.D. – změna pobytu a prac. zařazení mimo ČR
prof. MUDr. Jiří Šnajdauf, DrSc. – členství ve VR UK
prof. Ing. Peter Šebo, CSc. – vytíženost jinými prac. povinnostmi

Nově navržení členové:
doc. MUDr. Tomáš Kalina, Ph.D., KDHO 2. LF UK a FN Motol
doc. MUDr. Tomáš Vymazal, Ph.D., MHA, KARIM 2. LF UK a FN Motol
prof. MUDr. Michal Rygl, Ph.D., Klinika dětské chirurgie 2. LF UK a FN Motol
prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., ČVUT

V případě, že prof. Rygl přijme členství ve VR 2. LF UK, bude muset odstoupit z AS 2. LF UK a od 1. 5. 2018 ho nahradí další v pořadí zvolený člen AS.

Hlasování o nových členech VR 2. LF UK:

doc. Kalina pro 18, proti 0, zdržel se 0
doc. Vymazal pro 14, proti 2, zdržel se 2
prof. Rygl pro 17, proti 0, zdržel se 1
prof. Konvalinka pro 16, proti 0, zdržel se 2

Z: AS schválil navržené nové členy VR 2. LF UK.

 

7) Žádost o projednání návrhu a akreditace Bc. studijního programu Dětská sestra (včetně schválení alternativního názvu) a schválení alternativního názvu oboru Všeobecná sestra

Žádost o schválení změny názvu v podání návrhu studijního programu:

Původní název studijního programu: Všeobecná sestra
Nový název studijního programu: Všeobecné ošetřovatelství
Typ studijního programu: bakalářský studijní program
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 3 roky

Změna názvu studijního programu na základě dopisu MZ ČR ze dne 12. 4. 2018, čj.: MZDR 56051/2017-5/ONP, kterým uznávací orgán vysvětluje změnu požadavků na názvy studijních programů a žádá o změnu názvu původně schváleného studijního programu Všeobecná sestra na název Všeobecné ošetřovatelství (původně schváleno na zasedání AS 2. LF dne 20. 12. 2017 s názvem studijního programu Všeobecná sestra).

Hlasování: pro 17, proti, 0, zdržel se 0

Z: AS 2. LF UK schválil změnu názvu bakalářského studijního programu Všeobecná sestra na Všeobecné ošetřovatelství a podání návrhu studijního programu Všeobecné ošetřovatelství.

 

8) Žádost o projednání akreditace nového doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace

Žádost o schválení podání návrhu studijního programu:

Název studijního programu: Kineziologie a rehabilitace
Typ studijního programu: doktorský studijní program
Forma studia: prezenční a kombinovaná
Standardní doba studia: 4 roky

Dr. Čakrt zdůvodnil, proč se oborová rada rozhodla otevřít tento obor – nebyla návaznost pro studenty, absolventy fyzioterapie, všeobecného lékařství a biomedicínského inženýrství.

Prof. Kachlík informoval o jednání s prorektorkou UK, chystá se propojení oborů napříč lékařskými fakultami UK.

Hlasování: pro 17, proti, 0, zdržel se 0

Z: AS 2. LF UK schválil podání návrhu doktorského studijního programu Kineziologie a rehabilitace.

 

9) Zprávy z komisí
 • Pedagogická komise projednala definice pojmů přednáška, seminář a praxe.

  Návrh definic:

  Přednáška
  Forma výuky určená pro větší množství studentů/posluchačů, jejímž cílem je zprostředkování nových, aktuálních informací, vědeckých a odborných problémů. Je vhodná především pro vysvětlení teoretických poznatků, které jsou výchozí pro další prohlubování a osvojování vědomostí v dané oblasti. Účast studentů je dobrovolná.

  Seminář
  Forma výuky pro menší skupinu (max. 40 osob), která předpokládá aktivní spolupráci studentů na výuce s cílem rozvíjet myšlení a samostatnou práci jedinců. Zprostředkovává studentům vizuální, auditivní, audiovizuální hmatové aj. podněty, umožňuje analýzu částí celku a pochopení jejich vztahů, zdůraznění podstatných stránek, hlubší poznání podstaty jevů aj. Výuka je povinná.

  Praxe
  Forma výuky pro menší studijní skupinu (max. 40 osob), při níž se uplatňuje přímý kontakt s jinými osobami (zdravotnickým personálem, s pacienty a jejich rodinnými příslušníky), předměty a jevy a/nebo rozvíjí manuální zručnost. Umožňuje studentům uplatnit teoretické vědomosti v konkrétních praktických situacích. Výuka je povinná.

  Doc. Maxová navrhuje konzultovat text s právníkem, bude potřeba upřesnit formulace ohledně počtů ve skupinách. Podle opatření děkana je max. počet studentů v kruhu 20.

  Bude dále projednáno na dalším zasedání AS.
   
 • Ekonomická komise se sešla, viz zápis u bodu 5.
   
 • Sociální komise se nesešla.
   
 • Disciplinární komise dostala podnět k projednání, více na dalším AS.

 

10) Zprávy ze senátu UK

 

11) Různé

Příští zasedání AS je 16. 5., kdy se rovněž koná Rektorský den. Senát se sejde ve 14.30 na knihovně Neurologické kliniky.

Zapsal: 
Helena Ulovcová
Vydáno: 28. 5. 2018 / Odpovědná osoba: Helena Ulovcová