Zápis ze 7. zasedání AS UK 2. LF ze dne 18. 11. 2009

Datum konání: 
18. 11. 2009

Zápis ze 7. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 18. 11. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 14. 10. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 11. 2009
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zástupci na výběrová řízení
   
 7. Volba děkana 2. lékařské fakulty
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D. Vzpomněl na as. Vávru, který senát na naší fakultě před 20 lety založil.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Svatopluk Smutný
Zdeněk Bílý
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 14. 10. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 11. 2009

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., spolu s jednotlivými proděkany a paní tajemnicí, informoval AS o následujících událostech:
 
Česká hlava: nejvyšší ocenění nadace Česká hlava – Národní cena získal za rok 2009 prof. MUDr. Josef Koutecký, DrSc.
 
Schůzka lékařských fakult v Hradci Králové: v jednotlivých sekcích se probírala daná témata – specializační vzdělávání, financování grantové agentury, zřízení lékařské fakulty na Ostravské univerzitě, další schůzka proběhne 5.–6. 11. 2010 na půdě naší fakulty. Shrnující presentace ze schůzky v Hradci Králové byla rozeslána všem členům AS.
 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., informoval přítomné o průběhu kontroly doby trvání studia na naší fakultě.
 
Třicet devět studentů ukončilo studium podle informací z RUK rychleji – údaje byly prověřeny, chyba matriky – přestupy apod.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Zástupci na výběrová řízení

 
Zástupci na výběrová řízení:
 
Akademický pracovník pro Ortopedickou kliniku – Dětskou a dospělou ortopedii a traumatologii UK 2. LF a FN Motol
dne 2. 12. 2009 (středa) ve 13.00

MUDr. Svatopluk SMUTNÝ
 

Akademický pracovník pro Interní kliniku UK 2. LF a FN Motol
dne 9. 12. 2009 (středa) ve 13.00

doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
 

Akademický pracovník pro Gynekologicko-porodnickou kliniku UK 2. LF a FN Motol
dne 21. 12. 2009 (pondělí) ve 13.00

prof. MUDr. Jiří HOCH, CSc.
 

Usnesení: Akademický senát vzal informace na vědomí.

 

7) Volba děkana 2. lékařské fakulty

 
Akademický senát na svém zasedání zvolil v tajné volbě děkanem pro funkční období 1. 2. 2010 – 31. 1. 2014 pana doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D. (20 hlasů pro, 2 neplatné).

 

8) Různé

 
Ondřej Suchánek informoval přítomné členy AS o schůzce členů AS fakult a o zřízení elektronické konference.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 9. 12. 2009 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 9. 12. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK