Zápis ze 7. zasedání AS UK 2. LF ze dne 16. 11. 2011

Datum konání: 
16. 11. 2011

Zápis ze 7. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 16. 11. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 10. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 11. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Návrh na nového člena VR UK 2. LF
   
 7. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 10. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 11. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • stížnost studentů 4. ročníku na velký počet studentů v kruhu
 • přijímací řízení – porovnání výsledků přijímacích řízení za roky 2009–2011
 • informace o přípravě Programu rozvoje vědních oborů na Univerzitě Karlově „PRVOUK“ – dopis z AS FHS UK
 • IFMSA – schůzka, kritéria bodování
 • prospěchová stipendia – vyplácení 24. 11. 2011 a 29. 11. 2011

Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Návrh na nového člena VR UK 2. LF

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., požádal přítomné členy AS o schválení nového člena vědecké rady UK 2. LF pana prof. MUDr. Jana Janouška, Ph.D.
 

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát posoudil a schválil nového člena VR UK 2. LF.

 

7) Různé

 
Proděkanka pro studium klinických oborů doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., informovala členy AS o zajištění volitelného předmětu pro 5. ročníky v Krajské nemocnici Sebnitz, Spolková republika Německo – Diagnostika a léčba poruch dýchání ve spánku (http://www.lf2.cuni.cz/Studium/vp/dipd.htm).

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 21. 12. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 21. 12. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK