Zápis ze 6. zasedání AS 2. LF UK ze dne 16. 10. 2013

Datum konání: 
16. 10. 2013

Zápis ze 6. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 16. 10. 2013

Přítomni: J. Fialová, J. Hort, Z. Kabelka, V. Komárek, H. Maxová, M. Rygl, T. Seeman, J. Zámečník, J. Zuna, B. Beňová, E. Fűrstová, R. Hudák, D. Humlová, M. Kohutiar, L. Mastíková, J. Medal, D. Suk, J. Vítek
Omluveni: O. Cinek, P. Dřevínek, R. Škába,, J. Djakow, A. Jaroš
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 6. 2013
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 3. 10. 2013
   
 5. Hlasování per rollam – podmínky přijímacího řízení
   
 6. Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák
   
 7. Vyhlášení volby děkana – doc. J. Zuna
   
 8. Volby zástupců  2. LF do AS UK – MUC. A. Jaroš
   
 9. Studentské spolky a organizace 2. LF UK prezentace
   
 10. Schválení nového návrhu složení Disciplinární komise 2. LF UK
   
 11. Schválení reakreditace pro obor fyzioterapie
   
 12. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Prof. MUDr. V. Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. J. Fialová
Eva Fürstová

 
Usnesení: Program byl schválen se změnou – předřazení bodu 10 a 11.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 6. 2013

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 3. 10. 2013

 
Informace o sestavení programu na zasedání AS 16. 10. 2013.

 

10) Schválení nového složení Disciplinární komise 2. LF UK

 
Nové složení bylo zasláno všem členům AS mailem.

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 0

Usnesení: AS schválil nové složení disciplinární komise.

 

11) Schválení reakreditace pro obor fyzioterapie

 
Schválení reakreditace pro obor fyzioterapie.

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 0

Usnesení: AS schválil reakreditaci pro obor fyzioterapie.

 

5) Hlasování per rollam – podmínky přijímacího řízení

 
AS schválil proběhlé hlasování per rollam, které se týkalo podmínek přijímacího řízení.
Per rollam řádně hlasovalo 24 senátorů, všech 24 hlasovalo pro.

 

6) Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák

 
Děkan fakulty informoval AS o spuštění přístupu UNISu pro mediky, studentské anketě o hodnocení pedagogů (kontakt: ), novém zapisování volitelných předmětů, novém předmětu K10, problematice šaten a výstavbě na Plzeňské, pozval na oslavu 60. výročí založení fakulty – 27. 11. 2013 v 17 hod. – koncert a raut v Karolinu.

 

7) Vyhlášení volby děkana – doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D.

 
Od 21. 10. 2013 do 1. 11. 2013 návrhové kolo – urna na sekretariátu děkana.
Do 4. 11. 2013 budou navržení kandidáti písemně obesláni, zda přijímají kandidaturu.
Do 15. 11. 2013 zašlou navržení kandidáti písemný souhlas a CV s programem.
20. 11. 2013 volební setkání od 13 hod. ve velké posluchárně – navazuje zasedání AS – volba děkana.
Volební komise: doc. MUDr. Hana Maxová, Ph.D., Dana Humlová, Eva Fürstová

 

8) Volby zástupců 2. LF do AS UK – MUC. A. Jaroš

 
25. a 26. 11. 2013 volby do AS UK.
 

Urny 8–13 hod. – konkurzní místnost děkanátu 2. LF UK
8–13 hod. – Bulovka – sekretariát Dermatovenerologické kliniky
 

Volební komise:
Adam Jaroš, Adam Kalina, Šimon Macháček, MUDr. Jorga Fialová, Alena Škrabánková, Kateřina Lorencová

 

9) Studentské spolky a organizace 2. LF UK – prezentace

 
Za Motolák vystoupili R. Hudák a M. Svatoň – www.motolak.org.
Za IFMSA vystoupili L. Svoboda a T. Slisz – www.ifmsa.cz.

 

12) Různé

 
Senátorka S. Rukavina ukončila studium.
 
Další řádné zasedání AS bude 20. 11. 2013 po skončení volebního setkání v knihovně Neurologické kliniky, 2. patro D.


 

Zapsala: A. Škrabánková
Schválil: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., předseda AS
Vydáno: 20. 11. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK