Zápis ze 4. zasedání AS UK 2. LF ze dne 19. 5. 2011

Datum konání: 
19. 5. 2011

Zápis ze 4. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 19. 5. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 4. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 5. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Volba místopředsedy SK AS 2. LF
   
 7. Různé – studentská anketa

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty zastoupené paní tajemnicí Ing. Evou Kuželovou.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 4. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 9. 5. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová neměla žádné zprávy za vedení.

 

6) Volba místopředsedy SK AS 2. LF

 
Členové SK AS 2. LF si ze svých zástupců volili nového místopředsedu:
 

Hlasování: 5x Radovan Hudák
  1x Petr Bartoš
  1x zdržel se

 
Usnesení: Členem předsednictva AS 2. LF se stává Radovan Hudák – místopředseda SK AS.

 

7) Různé

 
Studentská anketa:

 • Studentská komora navrhla případnou úpravu – po prokonzultování
 • K čemu anketa slouží – ukazatel porovnání pracovišť, zpětná vazba pro pracoviště
 • Rozdělit anketu na 2 části
 • Zveřejnění všech výsledků

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl návrhy a odložil problematiku ankety na některé další zasedání. Tuto problematiku si za AS vezmou na starost Štěpán Čapek a Pavel Svítil.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 15. 6. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 15. 6. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK