Zápis ze 4. zasedání AS 2. LF UK ze dne 15. 5. 2013

Datum konání: 
15. 5. 2013

Zápis ze 4. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 15. 5. 2013

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 4. 2013
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 5. 2013
   
 5. Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák
   
 6. Kandidát na rektora UK – prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
   
 7. Schválení rozpočtu fakulty na rok 2013
   
 8. Výběr zástupců AS na výběrová řízení:
  3. 6. 2013 12.30: 5 AP pro Ústav tělesné výchovy 2. LF UK
  12. 6. 2013 12.30: vedoucí Ústavu patol. fyziologie 2. LF UK
  12. 6. 2013 12.30: vedoucí Anatomického ústavu 2. LF UK
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Jednání zahájil prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., a přivítal spectabilis děkana doc. MUDr. Ondřeje Hrušáka, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Hana Maxová, Ph.D.
MUC. Lenka Mastíková
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 17. 4. 2013

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 5. 2013

 
Informace o sestavení programu na dnešní zasedání a dalších plánech předsednictva.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. O. Hrušák, Ph.D., informoval členy AS o:

 • křestu knihy MUC. R. Hudáka „Memorix anatomie“,
 • novinkách: K10, přijímací řízení pro studenty z Porta, Soulu a Německa, IFMSA,
 • koncertu v Karolinu 23. 5. 2013 od 19.30,
 • schůzi přednostů 21. 5. 2013 ve 14 hod. v malé levé posluchárně.

 

6) Kandidát na rektora UK – prof. T. Zima, DrSc., MBA

 
Prof. Zima seznámil AS se svou představou dalšího rozvoje univerzity a její roli ve společnosti, hovořil o významu vzdělanosti a etických hodnotách UK, dále se zmínil o míře autonomie fakult a potřebě mezioborové spolupráci mezi fakultami. V rámci diskuse o novém zákonu o UN přislíbil respektování návrhů AS a děkanů jednotlivých fakult při jmenování zástupců do správní rady UN, odmítl možnost slučování pražských lékařských fakult a v souvislosti s problematikou financování vědy na fakultách se vyjádřil k programu PRVOUK. Další informace a možnosti diskuse jsou na www.tomaszima.cz

 

7) Schválení rozpočtu fakulty na r. 2013

 
Hlasování o návrhu MUC. A. Jaroše na přesunutí bodu na zasedání AS 19. 6. 2013:

Hlasování: pro: 11
  proti: 0
  zdržel se: 7

Usnesení: AS schválil odložení bodu 7 na příští zasedání.

 

8) Výběr zástupců AS na výběrová řízení

 

 • výběrového řízení na místo AP pro Ústav tělesné výchovy se dne 3. 6. 2013 ve 12.30 zúčastní jako zástupce AS doc. MUDr. J. Zuna, Ph.D.
 • výběrového řízení na místo vedoucí Ústavu patol. fyziologie se dne 12. 6. 2013 ve 12.30 zúčastní jako zástupce AS prof. MUDr. T. Seeman, CSc.
 • výběrového řízená na místo vedoucího Anatomického ústavu se dne 12. 6. 2013 ve 13.00 zúčastní jako zástupce AS prof. MUDr. T. Seeman, CSc.

 

9) Různé

 
B. Beňová – text usnesení Pedagogické komise
Pedagogická komise (po zasedání dne 6. 5. 2013 a následující diskusi) navrhuje použít nově alokované prostředky do stipendijního fondu pro navýšení prospěchového stipendia bez změny pravidel pro jeho pobírání (udělování).

Hlasování: pro: 12
  proti: 3
  zdržel se: 0

Usnesení: AS schválil text usnesení pedagogické komise.
 
Další řádné zasedání AS bude 19. 6. 2013 ve 14.30.


 

Zapsala: A. Škrabánková
Schválil: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., předseda AS
Vydáno: 19. 6. 2013 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK