Zápis ze 17. zasedání AS UK 2. LF ze dne 8. 12. 2010

Datum konání: 
8. 12. 2010

Zápis ze 17. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 8. 12. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 10. 11. 2010
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 30. 11. 2010
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Schválení nového externího člena vědecké rady 2. LF
   
 7. Zástupci Kardiologické kliniky
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a z vedení fakulty paní tajemnici Ing. Evu Kuželovou.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 10. 11. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 30. 11. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání elektronickou formou.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Tajemnice fakulty Ing. Eva Kuželová informovala přítomné členy o následujících bodech:

 • Den otevřených dveří – 15. 1. 2011
 • koncert 2. LF – 14. 12. 2010
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Schválení nového externího člena vědecké rady 2. LF

 
Ing. Eva Kuželová předložila členům AS žádost o schválení nového externího člena vědecké rady 2. LF.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předloženou žádost, ale ke schválení nedošlo. Chtěl by vidět seznam členů vědecké rady 2. LF, jejich funkční období a rád by na příštím zasedání prodiskutoval složení.

 

7) Zástupci Kardiologické kliniky

 
Na zasedání AS byli pozvání zástupci Kardiologické kliniky prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., a MUDr. Martin Malý, Ph.D.
Prof. MUDr. Josef Veselka, CSc., přednesl členům AS stávající výuku kardiologie na 2. LF a informoval je o své představě, jak by to do budoucna mohlo vypadat.
Do diskuse o výuce promluvila i proděkanka pro studium klinických oborů doc. MUDr. Květa Bláhová, CSc., Informovala přítomné členy, že výuka kardiologie je v tomto roce v začátcích – na klinice probíhá výuka od letošního října a že se výuka bude upravovat.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené informace a na některé příští zasedání AS doporučil pozvat zástupce Interní kliniky a Kardiologické kliniky.

 

8) Různé

 
Člen akademického senátu 2. LF doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., požádal členy AS o vyjádření podpory výzvě „Děkujeme, odcházíme“.
 

Hlasování: pro: 12
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát 2. lékařské fakulty na zasedání dne 8. 12. 2010 vyjádřil podporu s výzvou „Děkujeme, odcházíme“.

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 19. 1. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 19. 1. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK