Zápis ze 17. zasedání AS UK 2. LF ze dne 17. 12. 2008

Datum konání: 
17. 12. 2008

Zápis ze 17. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 17. 12. 2008

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 19. 11. 2008
   
 4. Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 10. 12. 2008
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Dlouhodobý záměr
   
 7. Výsledek jednání o kritériích pro přidělování stáží Erasmus
   
 8. Podmínky přijetí studentů z jiných lékařských fakult
   
 9. Kreditní systém ve 3. ročníku
   
 10. Zprávy z Voleb do AS UK 2. LF
   
 11. Zástupci do výběrových řízení dne 19. 12. 2008 a 5. 1. 2009
   
 12. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS, prof. MUDr. Richard Škába, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátoři nebyli navrženi pro nedostatečný počet přítomných senátorů.
 
Návrh usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 19. 11. 2008

 
Předsednictvo AS neobdrželo k zápisu z jednání 19. 11. 2008 žádné připomínky.
 
Návrh usnesení: Zápis ze zasedání 19. 11. 2008 byl schválen.

 

4) Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 10. 12. 2008

 
Předsednictvo AS na svém zasedání dne 10. 12. 2008 sestavilo program zasedání AS dne 17. 12. 2008.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vzal zprávu na vědomí tichým souhlasem.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
Stavba na Plzeňské: dne 12. 12. 2008 proběhlo předání smluv s firmou Zlínstav, a. s., o výstavbě výukových prostor na Plzeňské.
Kolejné zahraničních studentů: není přímou problematikou fakulty.
Předání cen a uznání od MZČR: mezi oceněnými řešiteli byli také akademičtí pracovníci naší fakulty.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Dlouhodobý záměr

 
Proděkan pro rozvoj fakulty MUDr. Petr Marusič, Ph.D., předložil členům AS aktualizaci dlouhodobého záměru fakulty na rok 2009 a odpověděl na vznesené dotazy.
 
Návrh usnesení: AS schválil na návrh děkana aktualizaci dlouhodobého záměru UK 2. LF na rok 2009.

 

7) Výsledek jednání o kritériích pro přidělování stáží Erasmus

 
Místopředseda AS MUC Ondřej Suchánek přednesl návrh změn dosavadních kriterií, mimo jiné i možnost dozvědět se své pořadí.
 
Návrh usnesení: Akademický senát projednal předložená kritéria a vyjádřil k nim kladné stanovisko.

 

8) Podmínky přijetí studentů z jiných lékařských fakult

 
Proděkan pro studium prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., předložil členům AS podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult.
 
Návrh usnesení: Akademický senát předložený návrh projednal a podmínky pro přijetí studentů z jiných LF schválil.

 

9) Kreditní systém ve 3. ročníku

 
Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., přednesl členům AS návrh na změnu vnitřního předpisu „Pravidla pro studium na UK 2. LF“ v čl.4, odstavec 1c, ve kterém se upravuje počet požadovaných kreditů ze 171 na 168.
 
Návrh usnesení: Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., předloží navrženou změnu v písemné podobě všem členům AS. Po vyjádření Legislativní komise bude návrh hlasován na příštím zasedání AS 21. 1. 2009.

 

10) Zprávy z Voleb do AS UK 2. LF

 
Předseda volební komise prof. MUDr. Petr Goetz, CSc., informoval členy AS o výsledcích voleb do AS UK 2. LF a přečetl jim jména nově zvolených senátorů.
 
Návrh usnesení: Akademický senát vyslechl zprávu volební komise a vzal ji na vědomí.
Současně postupuje výsledek tajemníkovi AS UK.

 

11) Zástupci do výběrových řízení dne 19. 12. 2008 a 5. 1. 2009

 
Předložena žádost o zástupce AS do výběrových řízení.
 
19. 12. 2008 od 12.30 – přednosta Kliniky anesteziologie a resuscitace UK 2. LF a FN Motol

Zástupce AS: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka
 

5. 1. 2009 od 13.30 – přednosta Pediatrické kliniky UK 2. LF a FN Motol
5. 1. 2009 od 14.00 – přednosta Kliniky dětské hematologie a onkologie UK 2. LF a FN Motol
5. 1. 2009 od 14.30 – Vedoucí Ústavu fyziologie UK 2. LF

Zástupce AS pro všechna řízení dne 5. 1. 2009 MUDr. Svatopluk Smutný

 

12) Různé

 
Změna v Legislativní komisi – za slečnu MUDr. Veroniku Hernychovou se stal členem komise Tomáš Tesner.
 
Vzhledem k tomu, že zasedání AS již nebylo podruhé usnášeníschopné, zúčastnilo se pouze 11 senátorů (6 PKAS, 5 SKAS) a nebylo tedy možno o navržených usneseních hlasovat, budou navržená usnesení předložena k hlasování na zasedání AS 21. 1. 2009, kdy bude hlasován i zápis z jednání AS v listopadu 2008.
 
Předsednictvo AS UK 2. LF přeje všem členům AS i celé naší akademické obci radostné vánoční svátky a v nastávajícím roce 2009 vše dobré!
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 21. 1. 2009 od 14.30 v malé levé posluchárně fakulty. Je to společné zasedání střídajících se AS, dejme mu důstojnou formu svou účastí!

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Kontroloval: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka – tajemník AS
Schválil: prof. MUDr. Richard Škába, CSc. – předseda AS
Vydáno: 21. 1. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK