Zápis ze 14. zasedání AS UK 2. LF ze dne 20. 6. 2012

Datum konání: 
20. 6. 2012

Zápis ze 14. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 20. 6. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 9. 5. 2012
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 6. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Podmínky pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014
   
 7. Sloučení Ústavu lékařské chemie a biochemie a Ústavu klinické biochemie a patobiochemie
   
 8. Informace o specializačním vzdělávání
   
 9. Problematika teoretických ústavů
   
 10. Harmonogram zasedání AS od října 2012
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 9. 5. 2012

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 6. 2012

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o výsledku kontrolního úřadu, který kontroloval stavbu na Plzeňské.
Dále pan děkan informoval o výjezdním zasedání kolegia děkana a o probíraných tématech.
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Podmínky pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014

 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., předložil přítomným členům senátu Podmínky pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014. Zároveň požádal o schválení prodloužení akreditace pro Všeobecnou sestru s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství.

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil Podmínky pro Přijímací řízení na akademický rok 2013/2014 a prodloužení akreditace.

 

7) Sloučení Ústavu lékařské chemie a biochemie a Ústavu klinické biochemie a patobiochemie

 
Proděkan pro vnitřní záležitosti doc. MUDr. Jan Leffler, CSc., předložil přítomným členům senátu žádost o schválení sloučení obou ústavů. Nový název: Ústav lékařské chemie a klinické biochemie.

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil sloučení ústavů a jejich nový název.

 

8) Informace o specializačním vzdělávání

 
Proděkan pro specializační vzdělávání doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., seznámil přítomné členy AS s týmem pro Specializační vzdělávání a o jejich činnosti. Více informací je k dispozici na webových stránkách www.lf2.cuni.cz/statut-specializacniho-vzdelavani.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl informace a vzal je na vědomí.

 

9) Problematika teoretických ústavů

 
Prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., požádal AS o možnost vystoupit na jeho zasedání s problematikou teoretických ústavů:

 • zastoupení v senátu
 • financování změn v nové budově
 • personální problematika
   se:

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl informace a vzal je na vědomí.

 

10) Harmonogram zasedání AS od října 2012

 
Viz příloha.

 

11) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 17. 10. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 17. 10. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK