Zápis ze 14. zasedání AS UK 2. LF ze dne 18. 6. 2008

Datum konání: 
18. 6. 2008

Zápis ze 14. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 18. 6. 2008

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 22. 5. 2008
   
 4. Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 11. 6. 2008
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Depurace vnitřních předpisů fakulty
   
 7. Věda, výzkum, doktorské studium
   
 8. Harmonogram zasedání AS pro akademický rok 2008/2009 (zimní semestr)
   
 9. Zmocnění předsednictva AS na období od 1. 7. 2008 do 30. 9. 2008
   
 10. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS, prof. MUDr. Richard Škába, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 
Skrutátoři nebyli voleni.
Program zasedání byl schválen všemi přítomnými.

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání AS dne 22. 5. 2008

 
Zápis ze zasedání 22. 5. 2008 byl schválen bez připomínek všemi hlasy.

 

4) Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 11. 6. 2008

 
Předsednictvo se sešlo dne 11. 6. 2008. Na programu bylo sestavení programu zasedání AS dne 18. 6. 2008.
AS vzal zprávu na vědomí tichým souhlasem.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
Univerzitní nemocnice: návštěva ministra zdravotnictví MUDr. Tomáše Julínka, MBA, na naší fakultě, k problematice Univerzitních nemocnic
Hospodaření fakulty: v důsledku dobrého hospodaření byli pracovištím navýšeny prostředky o 4 %
Předpromoční parník: dne 10. 7. 2008 v 19 hodin bude z přístaviště na Kampě vyplouvat předpromoční parník – bližší informace na www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/zpravy-a-oznameni/predpromocni-lod-vyplouva-i-letos-10-7-2008
Knihovna: je již přestěhována do nových prostor, fakulta se podílela na vybavení knihovny
Absolutní kritérium děkana: ubytování na kolejích ve školním roce 2008/2009, z 16 přihlášených se vybírali studenti na 10 míst
Stavba Plzeňská: v součastné době budou probíhat zadávací podmínky pro stavbu
Přijímačky: proděkan pro studium prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., informoval přítomné senátory o průběhu přijímacích řízení. Ve dnech 25. 7. 2008 až 26. 7. 2008 budou probíhat ještě náhradní termíny
Otevřen nový obor: děkan informoval AS o nově otevřeném doktorském studijním oboru v biomedicíně – Zobrazovací metody v medicíně
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Depurace vnitřních předpisů fakulty

 
Členové legislativní komise doporučili přítomným senátorům schválení depurovaných vnitřních předpisů fakulty.
 
Disciplinární řád: bez připomínek

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Jednací řád vědecké rady: zkontrolovat a případně zapracovat změny, které byly schváleny AS UK dne 12. 10. 2007

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Volební a jednací řád akademického senátu: bez připomínek

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Statut fakulty: bez připomínek

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: AS UK 2. LF schválil znění jednotlivých depurovaných vnitřních předpisů a postupuje je AS UK k dalšímu řízení.

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 

7) Věda, výzkum, doktorské studium

 
Prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., informoval o aktualitách v oblasti vědy a výzkumu. Byla uzavřena soutěž GAUK. Hodnocení vědy a výzkumu v rámci hodnocení pracovišť nebylo změněno. Bylo zařazení vedení DSPB.
Doktorské studium – zkouška z Aj bude, po dohodě s Mgr. Eliškou Gýnovou, zjednodušena.
Program M.D./Ph.D. ve spolupráci s FN Motol – nemocnice vyhlásila místa nejvíce lukrativní pro jejich potřeby. Z řad senátorů studentské komory byl vznesen dotaz, zda by mohla fakulta vypracovat obdobný program i s jinou nemocnici.
 
K této problematice se AS bude vracet na svém říjnovém zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy o stavu vědy, výzkumu a doktorském studiu a vzal je na vědomí.

 

8) Harmonogram zasedání AS pro akademický rok 2008/2009

 
Předložen harmonogram zasedání AS pro zimní semestr akademického roku 2008/2009. Harmonogram byl schválen všemi přítomnými.

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 

9) Zmocnění předsednictva AS na období od 1. 7. 2008 do 30. 9. 2008

 
AS zmocnil předsednictvo AS k zastupování senátu na období od 1. 7. 2008 do 30. 9. 2008.

Hlasování: pro: 13
  proti: 0
  zdržel se: 0

 

10) Různé

 
První zasedání AS v novém školním roce 2008/09 se bude konat již 8. 10. 2008, protože 15. 10. 2008 bude děkanský den.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 8. 10. 2008 od 14.30 v malé levé posluchárně fakulty.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Kontroloval: prof. MUDr. Richard Škába, CSc. – předseda AS
Vydáno: 8. 10. 2008 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK