Zápis ze 14. zasedání AS UK 2. LF ze dne 16. 6. 2010

Datum konání: 
16. 6. 2010

Zápis ze 14. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 16. 6. 2010

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 5. 2010
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 6. 2010
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Schválení Informace o studiu a přijímacím řízení
   
 7. Zrušení Ústavu lékařské informatiky
   
 8. Příprava voleb do akademického senátu UK
   
 9. Dokončení změn ve výuce státnicových oborů v návaznosti na specializační vzdělávání
   
 10. Kritéria výběru studentů na stáže – ERASMUS, IFMSA, Kings College
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Svatopluk Smutný
Zdeněk Bílý
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 5. 2010

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 6. 2010

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy o následujících bodech:

 • úspěch studentů na Rallye Rejvíz 2010 – první místo
 • průběh přijímacího řízení na fakultě
 • změna ve výuce při zrušení Ústavu lékařské informatiky
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Schválení Informace o studiu a přijímacím řízení

 
Prof. MUDr. Roman Kodet, CSc., předložil členům AS Informace o studiu a přijímacím řízení ke schválení.

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s předloženým materiálem.

 

7) Zrušení Ústavu lékařské informatiky

 
Na zasedání promluvili hosté MUDr. Ing. Jan Vejvalka a MUDr. Kryštof Slabý, oba by chtěli výuku informatiky zachovat.
Poté informoval členy AS děkan o koncepci výuky informatiky na fakultě.
Proběhla diskuse.

Hlasování: pro: 10
  proti: 3
  zdržel se: 3

 
Usnesení: Akademický senát neschválil zrušení Ústavu lékařské informatiky.

 

8) Příprava voleb do akademického senátu UK

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné členy AS o tom, že koncem roku 2010 proběhne na fakultě volba členů do akademického senátu UK.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávu a vzal ji na vědomí.

 

9) Dokončení změn ve výuce státnicových oborů v návaznosti na specializační vzdělávání

 
Proběhla diskuse o změnách, vylepšení, ale i nedostatcích ve výuce státnicových oborů.

 

10) Kritéria výběru studentů na stáže

 
Členové studentské komory představili AS kritéria výběrů jednotlivých programů – ERASMUS, IFMSA, Kings College – o jednotlivých cílech těchto programů a na koho by měl být který program zaměřen.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávu a vzal ji na vědomí.

 

11) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 20. 10. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 20. 10. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK