Zápis z mimořádného zasedání AS UK 2. LF ze dne 26. 5. 2009

Datum konání: 
26. 5. 2009

Zápis z mimořádného zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 26. 5. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

  1. Zahájení a uvítání hostů
     
  2. Přednáška prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.
     
  3. Vyjádření AS k nominaci
     
  4. Zpráva z hlasování AS UK o změně názvu fakulty

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory, členy kolegia děkana a rektora Univerzity Karlovy v Praze prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

 

2) Přednáška prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc.

 
Prof. RNDr. Václav Hampl, DrSc., přednesl členům AS svůj program na nominaci na rektora Univerzity Karlovy v Praze. Předložil okruh cílů, kterých by chtěl a za jakých podmínek dosáhnout. Poté požádal členy senátu o nominaci na rektora Univerzity Karlovy v Praze.
V diskusi se členové AS 2. LF a kolegia děkana ptali zejména na budoucí systém rozdělení financí na vědu, sjednocení kriterií pro udělení titulu Ph.D., problematiku Universitních nemocnic a školného.

 

3) Vyjádření AS k nominaci

 
Po diskusi bylo přistoupeno k hlasování:
 

Hlasování: pro: 15
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: AS 2. LF v souladu s čl. 11 odst. 5 Statutu UK se jednomyslně rozhodl na svém zasedání dne 26. května 2009 navrhnout AS UK prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., jako kandidáta na funkci rektora pro volební období 2010–2014.

 

4) Zpráva z hlasování AS UK o změně názvu fakulty

 
Prof. Komárek a doc. Hrušák informovali členy AS 2. LF o průběhu hlasování AS UK týkajícího se změny názvu naší fakulty 22. 5. 2009. Pro schválení bylo potřeba 42 kladných hlasů, z 51 přítomných členů AS UK se PRO vyslovilo 41, PROTI 2 a 8 se hlasování zdrželo. Vzhledem k nízké účasti na příslušném zasedání AS UK souhlasí AS 2. LF, aby stejná žádost byla znovu postoupena AS UK v nejbližším možném termínu bez nového projednávání AS 2. LF.


 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 25. 6. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK