Zápis z 9. zasedání AS UK 2. LF ze dne 18. 1. 2012

Datum konání: 
18. 1. 2012

Zápis z 9. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 18. 1. 2012

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 12. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 1. 2012
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zpráva o Koordinační poradě předsedů AS o VZZ VŠ
   

 7.  
 8. Program Erasmus
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 21. 12. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 1. 2012

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • den otevřených dveří
 • elektronické materiály – hodnocení studentů
 • přístup do UNISu
 • rozšířené kolegium rektora – zákon o VŠ a finanční pomoci studentům, omezení autonomie, připomínky České konference rektorů

Proděkan pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., informoval přítomné členy AS o grantovém projektu PRVOUK na naší fakultě (www.lf2.cuni.cz/fakulta/clanky/zpravy-a-oznameni/prvouk-nova-reforma-vedy-na-uk).
Dále se zmínil o kontrole akreditační komise na dokumentaci DSPB – vše proběhlo v pořádku.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Zpráva o Koordinační poradě předsedů AS o VZZ VŠ

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval členy AS o schůzce, která proběhla na RUK. Zde se projednával návrh nového vysokoškolského zákona, hlavním bodem jednání bylo sjednotit postup při snaze zabránit omezování autonomie VŠ a jejich svobod, které ze současné verze zákona vyplývá.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávu a vzal ji na vědomí.

 

7) Zprávy zástupce 2. LF v Radě vysokých škol – doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc.

 
Zástupce 2. LF v Radě vysokých škol – doc. RNDr. Hana Krásničanová, CSc., informovala přítomné o její práci a práci Rady vysokých škol všeobecně.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávu a vzal ji na vědomí.

 

8) Program Erasmus

 
Členka AS – Markéta Cikrytová informovala členy senátu o nových smlouvách pro studenty bakalářských oborů.

 

9) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 15. 2. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 15. 2. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK