Zápis z 8. zasedání AS UK 2. LF ze dne 9. 12. 2009

Datum konání: 
9. 12. 2009

Zápis z 8. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 9. 12. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 11. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 2. 12. 2009
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Změna přijímacího řízení pro zahraniční studenty
   
 7. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a přítomné členy kolegia děkana.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Svatopluk Smutný
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 11. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 2. 12. 2009

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., informoval přítomné o průběhu kontroly doby trvání studia na naší fakultě. V první části kontroly dopadla kontrola naší fakulty dobře.
 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová informovala přítomné členy senátu o výsledku jednání AS UK, kde byla žádost o změnu názvu fakulty. Tato žádost jednáním neprošla.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Změna přijímacího řízení pro zahraniční studenty

 
Proděkan pro studium klinických oborů doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., informoval přítomné členy o případné úpravě otázek pro zahraniční studenty. Budou osloveni garanti, kteří upraví formulaci otázek.
 

Hlasování: pro: 12
  proti: 1
  zdržel se: 3

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s přepracováním otázek pro zahraniční studenty.

 

7) Různé

 
Harmonogram zasedání AS v roce 2010.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 20. 1. 2010 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 20. 1. 2010 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK