Zápis z 8. zasedání AS UK 2. LF ze dne 21. 12. 2011

Datum konání: 
21. 12. 2011

Zápis z 8. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 21. 12. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 11. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 14. 12. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF
   
 7. Připomínky k návrhům věcných záměru ZVŠ a FPS
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 11. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 14. 12. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • nárůst mzdových prostředků
 • změny v dotacích
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Aktualizace dlouhodobého záměru 2. LF

 
Proděkan pro rozvoj fakulty doc. MUDr. Petr Marusič, Ph.D., předložil přítomným členům AS Aktualizaci dlouhodobého záměru UK 2. LF ke schválení.
 

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil aktualizaci dlouhodobého záměru UK 2. LF.

 

7) Připomínky k návrhům věcných záměru ZVŠ a FPS

 
Předseda akademického senátu 2. LF otevřel diskusi k zaslaným dopisům k návrhům věcných záměrů. Po diskusi proběhlo hlasování.
 

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: AS 2. LF na svém zasedání dne 21. 12. 2011 vyjádřil jednomyslně souhlas se stanoviskem a připomínkami ČKR k VZZ VŠ a jednoznačně doporučuje tento záměr zákona v předložené podobě nepřijmout.

 

8) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 18. 1. 2012 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 18. 1. 2012 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK