Zápis z 8. zasedání AS 2. LF UK ze dne 18. 12. 2013

Datum konání: 
18. 12. 2013

Zápis z 8. zasedání akademického senátu 2. lékařské fakulty UK
ze dne 18. 12. 2013

Přítomni: O. Cinek, P. Dřevínek, J. Fialová, J. Hort, V. Komárek, H. Maxová, T. Seeman, R. Škába, J. Zámečník, J. Zuna, B. Beňová, D. Humlová, A. Jaroš, M. Kohutiar, L. Mastíková, J. Medal, L. Svoboda, J. Vítek
Omluveni: Z. Kabelka, M. Rygl, E. Fűrstová, R. Hudák
Nepřítomni: J. Djakow, D. Suk
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 11. 2013
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 12. 2013
   
 5. Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.
   
 6. Žádost prof. Kodeta o schválení „podmínek pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. LF UK“
   
 7. Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013
   
 8. Žádost o schválení dlouhodobého záměru 2. LF UK na rok 2014
   
 9. Harmonogram zasedání AS na rok 2014
   
 10. Zpráva pedagogické komise AS
   
 11. Zavedení volebních komunit při volbách PK AS
   
 12. Různé

 


 

1) Zahájení a uvítání hostů

 
Prof. MUDr. V. Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.
Byla představena pí Tereza Kůstková – správce web stránek.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 11. 2013

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 12. 2013

 
Sestavení programu na zasedání AS dne 18. 12. 2013.

 

5) Zprávy vedení fakulty – doc. MUDr. O. Hrušák, Ph.D.

 
Děkan fakulty informoval o koncertě a dále diskutována otázka změny názvu fakulty.

 

6) Žádost prof. Kodeta o schválení „podmínek pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult, kteří chtějí pokračovat ve studiu na 2. LF UK“

 

Hlasování: pro: 13
  proti: 1
  zdržel se: 3

Usnesení: AS schválil podmínky pro přijetí studentů z jiných lékařských fakult.

 

7) Návrh dílčí Změny přílohy č. 6 Statutu UK, čj. 238/2013

 
AS pověřuje děkana, aby neprodleně požádal o zapracování možnosti plošného snížení poplatků u zahraničních studentů.

 

9) Harmonogram zasedání AS v r. 2014

 
Harmonogram bude zveřejněn na web stránkách.

 

10) Zpráva pedagogické komise

 
Tento bod byl zrušen – jednání pedagogické komise se nekonalo.

 

11) Zavedení volebních komunit při volbách PK AS

 
Diskuse byla otevřena na žádost J. Vítka, který případně připraví návrh změny volebního a jednacího řádu AS 2. LF UK.

 

8) Žádost o schválení dlouhodobého záměru 2. LF UK na rok 2014

 

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

Usnesení: AS schválil Dlouhodobý záměr 2. LF UK na r. 2014.

 

12) Různé

 
Prof. MUDr. V. Komárek, CSc., poděkoval za dosavadní spolupráci všem senátorům a oznámil, že ukončí své působení v senátu před lednovým zasedáním, kdy proběhne volba nového předsedy AS.
Stanovení zástupců AS na výběrová řízení, která se konají 8. 1. 2014 (prof. V. Komárek, MUDr. M. Kohutiar).


 

Zapsala: A. Škrabánková
Schválil: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., předseda AS
Vydáno: 15. 1. 2014 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK