Zápis z 6. zasedání AS UK 2. LF ze dne 19. 10. 2011

Datum konání: 
19. 10. 2011

Zápis z 6. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 19. 10. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 6. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 10. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Posouzení a schválení změn názvů klinik
   
 7. Posouzení a schválení zřízení Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých
   
 8. Volební a jednací řád AS UK 2. LF
   
 9. Zástupce do Rady vysokých škol pro funkční období 2012–2014
   
 10. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS UK 2. LF prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 15. 6. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 12. 10. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • přijímací řízení – přijatí a zapsaní studenti – zájem o 2. LF
 • anketa – Hodnocení pracovišť
 • Vysokoškolský zákon
 • Koncert – 8. 11. 2011
   

Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová informovala přítomné členy senátu o hospodaření fakulty za rok 2010 a požádala o převedení zisku do fondu odměn:

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Proděkan pro vnitřní záležitosti doc. MUDr. Jan Leffler, CSc., požádal přítomné členy akademického senátu o zrušení Ústavu lékařské informatiky:

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 2

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy vedení fakulty a vzal je na vědomí.

 

6) Posouzení a schválení změn názvů klinik

 
Proděkan pro vnitřní záležitosti doc. MUDr. Jan Leffler, CSc., požádal přítomné členy akademického senátu o posouzení a chválení změn názvů klinik:
 

Současný název: Ortopedická klinika – Dětská a dospělá ortopedie a traumatologie
Nový název: Klinika dětské a dospělé ortopedie a traumatologie
 
Současný název: Dětská stomatologická klinika
Nový název: Stomatologická klinika dětí a dospělých
 
Současný název: Klinika anesteziologie a resuscitace
Nový název: Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
 
Současný název: Kardiochirurgická klinika
Nový název: Klinika kardiovaskulární chirurgie
 
Současný název: Neurologická klinika dospělých
Nový název: Neurologická klinika
 

Usnesení: Akademický senát posoudil a schválil navržené změny názvů klinik.

 

7) Posouzení a schválení zřízení Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých

 
Proděkan pro vnitřní záležitosti doc. MUDr. Jan Leffler, CSc., požádal přítomné členy akademického senátu o posouzení a schválení zřízení Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých:
 

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát posoudil a schválil zřízení Neurochirurgické kliniky dětí a dospělých.

 

8) Volební a jednací řád AS UK 2. LF

 
Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., předložil členům senátu pozměňovací návrhy ke změnám ve Volební a jednacím řádu AS 2. LF a Statutu UK 2. LF:
 
Statut UK 2. LF
 
Článek 20, odstavec 5
2/3 všech členů AS UK 2. LF zachovat u těchto hlasování:

 • návrh vnitřních předpisů fakulty
 • když děkan nesouhlasí s usnesením
 • kde tak senát sám předem rozhodne

U ostatních hlasování nadpoloviční většina všech členů.

Hlasování: pro: 19
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Článek 26, odstavec 2:
znění: Každý člen akademické obce má právo navrhnou kandidáta na funkci děkana...
návrh: Nepřijímat anonymní návrhy, pouze podepsané, a návrhy následně zveřejnit

Hlasování: pro: 1
  proti: 15
  zdržel se: 3

 
Volební a jednací řád AS UK 2. LF
 
Článek 9, odstavec 1, 3, 7
Upravuje počet studentů, složení komunit.

Hlasování: pro: 10
  proti: 8
  zdržel se: 1

 
Článek 9, odstavec 4, 6
V prvním (odstavec 4) respektive druhém (odstavec 6) kole volí volič vždy alespoň dva zástupce ze své komunity (změna z „...alespoň jednoho...“)
Článek 9, odstavec 5
Do druhého kola postupují za každou komunitu 4 kandidáti s nejvyšším počtem hlasů... Do druhého kola dále postupuje dalších 10 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů z těch kandidátů, kteří již nebyli zařazeni... (změna z „...2 kandidáti...“)

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Článek 14, odstavec 9, 10, 11 (Volba děkana)
návrh: Do III. kola postupuje pouze kandidát, který získal ve II. kole nejvyšší počet hlasů (v případně rovnosti hlasů na 1. místě i všichni další se stejným počtem hlasů) a AS rozhoduje pouze o něm (stále je potřeba nadpoloviční většina všech členů senátu).

Hlasování: pro: 7
  proti: 2
  zdržel se: 8

 
Usnesení: Akademický senát vzal výsledky na vědomí.

 

9) Zástupce do Rady vysokých škol pro funkční období 2012–2014

 
Předseda senátu prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné členy o delegování zástupce do Rady vysokých škol za naši fakultu. Navrhl stávajícího delegáta: doc. RNDr. Hanu Krásničanovou, CSc.
 

Hlasování: pro: 11
  proti: 1
  zdržel se: 6

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s delegací doc. Krásničanové do RVŠ.

 

10) Různé

 
Členové akademického senátu UK informovali přítomné o průběhu zasedání:

 • úprava financování
 • postgraduální vzdělávání
   

Na některé z příštích zasedání pozvat paní doc. RNDr. Hanu Krásničanovu, CSc.
 
Harmonogram zasedání AS 2. LF na rok 2012 – ještě třeba upřesnit zasedání v květnu 2012
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 16. 11. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 16. 11. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK