Zápis z 6. zasedání AS UK 2. LF ze dne 14. 10. 2009

Datum konání: 
14. 10. 2009

Zápis z 6. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 14. 10. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 25. 6. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 10. 2009
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zástupci na výběrová řízení
   
 7. Vyhlášení voleb děkana 2. lékařské fakulty
   
 8. Studentský spolek – Motolák
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc.&nbsp MUDr. Josef Zámečník, Ph.D.
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 25. 6. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 7. 10. 2009

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., spolu s jednotlivými proděkany a paní tajemnicí, informoval AS o následujících událostech:
 
Přivítání studentů 1. ročníků v Dobronicích: studenti byli spokojeni, více pomáhali studenti ze starších ročníků, velká výpomoc spolku Motolák, poděkování Tomáši Hauerovi, Radovanu Hudákovi a dalším.
Univerzitní nemocnice: bylo upuštěno od formy akciové společnosti, omezená doba na přípravu.
Dotace na výuku: předběžné informace o podmínkách přidělování rozpočtu.
Fond odměn: vedení fakulty plánuje zavést nový fond (fond odměn) určený na finance z rozpočtu UK za výsledky hospodaření fakult.
Erasmus: informace o krácení financí, v průběhu diskuse přinesl Ondřej Suchánek informaci z AS UK, že pro studenty, kteří se z programu ještě neodhlásili, jsou na UK prostředky pro dofinancování v původní výši. Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., požádá MUDr. Rudolfa Černého, CSc., aby ověřil aktuální stav a informoval zejména ty studenty programu, kteří jsou v tuto chvíli v zahraničí.
Absolventská anketa: MUDr. Michal Pelíšek oslovil přes 250 absolventů naší fakulty s otázkami, v jakém oboru pracují, zda by si vybrali opět naši školu, a případně jaká je výše jejich příjmu. Z výsledků mimo jiné vyplývá, že největší počet našich absolventů pracuje v pediatrických oborech a že drtivá většina by pro studium medicíny znovu volila 2. LF.
 
Proděkan pro rozvoj fakulty MUDr. Petr Marusič, Ph.D., informoval členy AS o:
 
Hodnocení pracovišť: rozpočet bude na kalendářní rok, drobné změny v kritériích
Stavba na Plzeňské: stavba zdárně pokračuje, probíhají zateplovací práce, kolaudace je plánována na 5/2010
 
Proděkan pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., informoval AS o:
 
Dotace na vědu: stále není známo, kolik peněz bude rozdělováno a podle jakého klíče. Vzhledem k tomu, že materiál bude projednáván na AS UK, požádal prof. Trka naše zástupce ve „velkém senátu“ o aktivní a jednotný postup, bylo navrženo projednat podrobnosti na společné schůzce.
Přetrvávají problémy s vyplácením prostředků z IGA MZ, byly schváleny změny v řádu GA UK (navýšení režie fakult), veškeré informace o 7. rámcovém programu podá Ing. Renáta El Bourahi.
Koncert: podzimní fakultní koncert s mezinárodní hvězdou, houslistkou a violistkou Gabrielou Demeterovou, se uskuteční 21. 10. 2009 od 19.30 v Karolinu.
 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., a proděkan pro studium klinických oborů doc. MUDr. Petr Zoban, CSc., informovali přítomné o:
 
Přijímací řízení: bylo přijato celkem 266 studentů
Přijímací řízení pro zahraniční studenty: bylo přijato celkem 56 studentů, problematika otázek z fyziky pro zahraniční studenty – na příští zasedání senátu
 
Tajemnice fakulty Ing. Eva Kuželová seznámila členy senátu s:
 
Šatny studentů: pokračuje jednání s nemocnicí, zejména hledání případných využitelných prostor
Stravování: jídelna bude zaručovat 3–4 hlavní jídla, doktorandi mají stejné podmínky jako pregraduální studenti – příspěvek od Kolejí a menz
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí. Problematika otázek z fyziky při přijímacím řízení pro zahraniční studenty bude řešena na příštím zasedání AS, zpravodajem pro tuto problematiku bude doc. MUDr. Josef Zámečník, Ph.D. Doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D., informuje MUDr. Rudolfa Černého, CSc. – koordinátora programu Erasmus – o informacích ze zasedání AS.

 

6) Zástupci na výběrová řízení

 
V září 2009 a začátkem října 2009 proběhla výběrová řízení. Členové pedagogické komory byli e-mailem osloveni k zastupování na těchto řízeních za AS. Zástupci byli tito:
 
Akademický pracovník pro Ústav lékařské chemie biochemie – čtvrtek – 3. 9. 2009 od 13.00
Akademický pracovník pro Ústav imunologie – čtvrtek – 3. 9. 2009 od 13.30
Akademický pracovník pro Ústav jazyků, obor anglický jazyk – čtvrtek – 3. 9. 2009 od 14.00

MUDr. Svatopluk SMUTNÝ
 

Akademický pracovník pro I. infekční kliniku s částečným pracovním úvazkem 0,600 – čtvrtek – 8. 10. 2009 od 13.00

doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
 

Usnesení: Akademický senát vzal informace na vědomí.

 

7) Vyhlášení voleb děkana 2. lékařské fakulty

 
Akademický senát na svém zasedání vyhlásil volby na děkana 2. lékařské fakulty. Pro pedagogickou i studentskou obec platí stejné podmínky – návrhové lístky si během 19. 10. 2009 – 30. 10. 2009 (do 12.00) vyzvednou oproti podpisu na děkanátě – mzdová účtárna, paní Bartejsová, a po navržení kandidáta je vhodí do připravené urny.
Volební komise 30. 10. 2009 odpoledne spočítá návrhové lístky a osloví navržené kandidáty.
Veřejné představení kandidátů na děkana je plánováno na 12. 11. 2009 (od 14 hodin ve velké posluchárně).
Volba děkana proběhne na zasedání AS dne 18. 11. 2009.
 

Členy volební komise jsou: prof. MUDr. Richard Škába, CSc.
Radovan Hudák
Kryštof Krása
 

 

8) Studentský spolek – Motolák

 
Radovan Hudák informoval přítomné o činnosti studentského spolku „MOTOLÁK“.
V průběhu minulého období se MOTOLÁK podílel na 12 akcích různého typu, kulturních, sportovních atd.
Cílem spolku je umožnění mimoškolské aktivity, ale i pomoc při studiu.
MOTOLÁK se podílí na akcích typu: Motolský parník, Motolská míle, Welcome week, Seznamovací soustředění v Dobronicích, Burza učebnic, První pomoc na středních školách atd.
 
Pořádá a zve i na blížící se akce:
MotolArt – výstava obrazů a fotografií studentů a pedagogů – vernisáž 26. 10. 2009 od 18 hod.
Ples 2. LF – již teď probíhají přípravy na ples, který proběhne 27. 2. 2010
 
Usnesení: Akademický senát vzal informace na vědomí.

 

9) Různé

 
Proděkan pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D., informoval členy AS, že fakulta požádalo o prodloužení platnosti tříletých doktorských studijních programů
Usnesení: Akademický senát vzal informaci na vědomí.
 
Pedagogická komise požádala o rozšíření o dva členy – MUDr. Barboru Fišárkovou, Ph.D., a Štěpána Čapka. Informovala členy senátu o průběhu své činnosti. Na prosincové zasedání senátu připraví podklady k dalšímu projednávání problematiky výuky státnicových předmětů v 6. ročníku.
Usnesení: Akademický senát vzal informace na vědomí.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 18. 11. 2009 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 18. 11. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK