Zápis z 5. zasedání AS UK 2. LF ze dne 25. 6. 2009

Datum konání: 
25. 6. 2009

Zápis z 5. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 25. 6. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 5. 2009 a mimořádného zasedání 26. 5. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 17. 6. 2009
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011
   
 7. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc.&nbsp MUDr. Zdeněk Kabelka
Zdeněk Bílý
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 20. 5. 2009 a mimořádného zasedání 26. 5. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 17. 6. 2009

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Za přítomné členy kolegia si vzala slovo paní tajemnice Ing. Eva Kuželová a informovala AS o následujících událostech:
 
přijímací řízení: v letošním roce se přihlásilo více studentů, jen na obor všeobecná sestra je tento počet nižší
stavba na Plzeňské: hrubá stavba pokračuje dle harmonogramu
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011

 
Proděkan pro studium prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., přednesl členům senátu Informace o studiu a přijímacím řízení pro akademický rok 2010/2011.
 

Hlasování: pro: 14
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil předložený materiál.

 

7) Různé

 
Pedagogická komise sestaví dopis pro přednosty klinik státnicových oborů. Požádá je o vyjádření do konce srpna a na jedno ze svých zasedání budou přednostové pozváni.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 14. 10. 2009 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 14. 10. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK