Zápis z 5. zasedání AS UK 2. LF ze dne 15. 6. 2011

Datum konání: 
15. 6. 2011

Zápis z 5. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 15. 6. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 5. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 8. 6. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Vyjádření k návrhu děkana na obsazení místa tajemnice 2. LF – Ing. Eva Kuželová
   
 7. Schválení podmínek pro přijímací zkoušky na rok 2012/13
   
 8. Schválení návrhu závěrečná zkouška z Čj pro zahraniční studenty ve 3. roč.
   
 9. Zřízení center
  • Centrum molekulární epidemiologie a diabetologie
  • Centrum dědičných neuropatií
    
 10. Volební a jednací řád AS 2. LF
   
 11. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Místopředseda AS 2. LF Štěpán Čapek přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 19. 5. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 8. 6. 2011

 
Štěpán Čapek informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • otevření budovy teoretických ústavů na Plzeňské – 17. 6. 2011
 • rozbor hodin vyučujících, mzdový rozpočet
 • předběžné informace o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2011/2012

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

6) Vyjádření k návrhu děkana na obsazení místa tajemnice 2. LF

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., požádal přítomné členy AS o vyjádření ohledně obsazení místa tajemnice 2. LF – Ing. Eva Kuželová
 

Hlasování: pro: 15
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí s návrhem děkana na obsazení místa tajemnice 2. LF paní Ing. Evou Kuželovou.

 

7) Schválení podmínek pro přijímací zkoušky na rok 2012/13

 
Pro nedostatečný počet členů AS proběhne schválení e-mailem.

 

8) Schválení návrhu – závěrečná zkouška z Čj pro zahraniční studenty ve 3. roč.

 
Na žádost Ústavu jazyků se projednával návrh na závěrečnou zkoušku z Čj pro zahraniční studenty ve 3. ročníku.
 
Usnesení: Akademický senát navrhovanou změnu schválil.

 

9) Zřízení center – Centrum molekulární epidemiologie a diabetologie, Centrum dědičných neuropatií

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., požádal přítomné členy AS o schválení zřízení center.
 

Hlasování: pro: 15
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát souhlasí se zřízením center.

 

10) Volební a jednací řád AS 2. LF

 
Doc. Jan Zuna, Ph.D., přednesl členům AS případné změny a úpravy ve Volebním a jednacím řádu AS 2. LF.
 
Usnesení: Na příštím zasedání proběhne další diskuse a případné úpravy.

 

11) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 19. 10. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: Štěpán Čapek – místopředseda AS
Vydáno: 19. 10. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK