Zápis z 3. zasedání AS UK 2. LF ze dne 20. 4. 2011

Datum konání: 
20. 4. 2011

Zápis z 3. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 20. 4. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 3. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 4. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Schválení rozpočtu fakulty na rok 2011
   
 7. Složení a koncepce vědecké rady 2. LF
   
 8. Vysokoškolský zákon – připomínky k věcnému záměru zákona o vysokých školách
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 3. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 13. 4. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání. Oznámil rovněž rozhodnutí místopředsedy SK AS UK 2. LF Tomáše Hauera odstoupit z předsednictva AS. SK si nového člena předsednictva zvolí na příštím zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • navyšování tarifních platů akademickým pracovníkům
 • zpráva ze setkání vedení se zahraničními studenty
 • zhodnocení vědecké konference
 • pozvánka na koncert fakulty – 24. 5. 2011
 • pozvánka na slavnostní otevření nové budovy 2. LF na Plzeňské – 17. 6. 2011
   

Doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., předložil členům AS zprávu proděkana pro vědu a výzkum, zahraniční styky a doktorské studium prof. MUDr. Jana Trky, Ph.D., o snaze Univerzity sjednotit „vizuální styl“ UK. Tlumočil celkovou představu UK, předvedl navrhované „logotypy“ a shrnul některé dosavadní reakce (vesměs negativní) jednotlivých fakult. Zástupce naší fakulty v AS UK Adam Jaroš, který je členem konzultační skupiny této aktivity UK, pak komentoval podrobněji některé body a další postup UK. Vyzval člen AS 2. LF k zaslání konkrétních připomínek, které by případně mohl tlumočit na zasedáních konzultační skupiny.
 
Členové akademického senátu se připojují k stanovisku vedení fakulty (viz příloha).
 

Hlasování: pro: 14
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Schválení rozpočtu fakulty na rok 2011

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová, předložila přítomným členům AS rozpočet fakulty na rok 2011. Ekonomická komise doporučila rozpočet fakulty na rok 2011 ke schválení
 

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předloženou zprávu a schválil rozpočet fakulty na rok 2011.

 

7) Složení a koncepce vědecké rady 2. LF

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o složení a náplni práce vědecké rady 2. LF a o některých legislativních podkladech jejího fungování. Ze zprávy mimo jiné vyplývá, že vědecká rada nemá omezené funkční období.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

8) Vysokoškolský zákon – připomínky k věcnému záměru zákona o vysokých školách

 
Akademický senát projednal Připomínky Univerzity Karlovy k pracovnímu návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách. V diskusi se AS UK 2. LF rozhodl nevytvářet vlastní stanovisko k tomuto návrhu, ale podpořit oficiální stanovisko rektora UK.
 

Hlasování: pro: 12
  proti: 1
  zdržel se: 1

 
Usnesení: Akademický senát se připojuje k Připomínkám k věcnému záměru zákona o vysokých školách formulovaných rektorem UK v Praze.

 

9) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve čtvrtek dne 19. 5. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 19. 5. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK