Zápis z 3. zasedání AS UK 2. LF ze dne 15. 4. 2009

Datum konání: 
15. 4. 2009

Zápis z 3. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 15. 4. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 3. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 2. 4. 2009
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Zástupci AS do výběrových řízení
   
 7. Doktorské studium a M.D.-Ph.D. program
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Svatopluk Smutný
Radovan Hudák
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 3. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 2. 4. 2009

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o schůzce předsednictva. Na této schůzce předsednictvo sestavilo pozvánku na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
Zemětřesení v Itálii: pan děkan informoval přítomné členy AS o spolupráci naší fakulty s fakultou v postižené Aquile, bylo zřízeno konto pro zasílání příspěvků
Vědecká konference: proděkan pro vědu a výzkum informoval o vědecké konferenci, po konferenci se poběží Motolská míle – příprava Motolák
Sociální fond: děkan informoval členy AS o příspěvku na stravování ze sociálního fondu
Změna názvu fakulty: schválení AS 2. LF bylo postoupeno na AS UK na jeho květnové zasedání
Problematika skříněk: není k dispozici místnost, kam by bylo možno skříňky umístit
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.
 
Změna člena vědecké rady: děkan požádal o schválení nového člena vědecké rady, za Ing. Petera Šeba, CSc., by nastoupil MUDr. Josef Gut
 

Hlasování: pro: 10
  proti: 8
  zdržel se: 3

 
Usnesení: Akademický senát neschválil navrhovaného člena do vědecké rady.
 
Rozpočet fakulty: tajemnice fakulty Ing. Eva Kuželová projednala s ekonomickou komisí AS rozpočet fakulty na rok 2009
 

Hlasování: pro: 21
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil rozpočet fakulty na rok 2009.

 

6) Zástupci AS do výběrových řízení

 
Zástupcem na všechna výběrová řízení dne 11. 5. 2009 (pondělí) je pan MUDr. Svatopluk Smutný.
Zástupcem na výběrové řízení dne 3. 6. 2009 (středa) je pan doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
 
Usnesení: Akademický senát vzal informaci na vědomí.

 

7) Doktorské studium a M.D.-Ph.D. program

 
Jako první si vzal slovo proděkan pro vědu a výzkum prof. MUDr. Jan Trka, Ph.D, a promluvil o doktorském studiu. Dokumentace jeho sdělení je v příloze.
 
Prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., promluvila o M.D.-Ph.D. programu jako zástupce nemocnice. Informovala přítomné členy AS o průběhu tohoto studia. V posledních letech bylo přijímání studentů omezeno jak početně tak tematicky – FN Motol již preferuje studenty jen v určitých oborech. V letošním roce FN Motol studium M.D.-Ph.D. pro nové studenty neotvírá vůbec, o pokračování v dalších letech ještě není rozhodnuto. Další podrobnější informace jsou k dispozici na internetových stránkách nemocnice ale i fakulty.
 
MUDr. Filip Fencl, Ph.D., informoval přítomné členy AS o svém doktorském studiu, o tom, jak je velice důležité věnovat velkou pozornost výběru tématu, školiteli, oborové radě, a že většina studentů, i když nestudují M.D.-Ph.D. program, je nucena získat úvazek u nemocnice.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

8) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 20. 5. 2009 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval a vidi: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vydáno: 20. 5. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK