Zápis z 2. zasedání AS UK 2. LF ze dne 18. 3. 2009

Datum konání: 
18. 3. 2009

Zápis z 2. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 18. 3. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 2. 2009
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 3. 2009
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Schválení výroční zprávy
   
 7. Změna názvu fakulty
   
 8. Zpráva komise pro Curriculum
   
 9. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.
Zdeněk Bílý
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 18. 2. 2009

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 11. 3. 2009

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné, že na zasedání předsednictva byl zvolen tajemník senátu – doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., omluvil nepřítomnost rektora prof. RNDr. Václava Hampla, DrSc., a informoval AS o následujících událostech:
 
Ples: pan děkan poděkoval za přípravu plesu
Hodnocení fakulty v Hospodářských novinách: fakulta v tomto hodnocení vyšla jako nejlepší mezi lékařskými fakultami
Stavba na Plzeňské: děkan informoval členy AS o pokračování stavby
Kardiologická klinika: informace o personálním řešení do příštího zasedání připraví doc. MUDr. Jan Leffler, CSc.
Propedeutika: problém s úschovou věcí – řešení připraví prof. MUDr. Martin Vízek, CSc.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Schválení výroční zprávy

 
Tajemnice fakulty Ing. Eva Kuželová předložila členům AS výroční zprávu fakulty ke schválení. Před zasedáním senátu proběhla schůzka ekonomické komise s paní tajemnicí. Žádost členů ekonomické komise o informaci o příjmu z klubu „U Vojáka“. Rozpočet na rok 2009 ještě není k dispozici.
Ekonomická komise doporučila členům AS schválení výroční zprávy.
 

Hlasování: pro: 18
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil výroční zprávu fakulty.

 

7) Změna názvu fakulty

 
Děkan fakulty požádal AS o vyjádření ke změně názvu fakulty a ke změně znění Statutu fakulty.
 
Usnesení: Akademický senát schvaluje návrh děkana fakulty na změnu znění Statutu fakulty, které vstoupí v platnost v případě schválení změny názvu fakulty akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze.

 

8) Zpráva komise pro Curriculum

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné členy o práci komise. Komise měla na starost kontrolu přiměřenosti rozložení výuky.
Po sdělených skutečnostech proběhla k tomuto tématu diskuse.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

9) Různé

 
Zástupce na výběrové řízení vedoucího Ústavu lékařské etiky a humanitních základů medicíny UK 2. LF dne 1. 4. 2009.
E-mailem se přihlásil MUDr. Otakar Nyč, Ph.D.

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 15. 4. 2009 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 15. 4. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK