Zápis z 2. zasedání AS UK 2. LF ze dne 16. 3. 2011

Datum konání: 
16. 3. 2011

Zápis z 2. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 16. 3. 2011

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 2. 2011
   
 4. Zprávy ze zasedání předsednictva dne 4. 3. 2011
   
 5. Zprávy vedení fakulty
   
 6. Schválení poplatků spojených se studiem
   
 7. Akreditace – Všeobecné lékařství
   
 8. Výroční zpráva o hospodaření fakulty (hospodářský výsledek)
   
 9. Zástupci na výběrová řízení
   
 10. Zpráva pedagogické komise – žádost MUDr. Šárky Cihelkové
   
 11. Dlouhodobý plán aktivit AS 2. LF
   
 12. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s panem děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: MUDr. Barbora Fišárková, Ph.D.
Dana Humlová
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen.

 

 

3) Kontrola zápisu ze zasedání dne 16. 2. 2011

 
Usnesení: Zápis byl schválen bez připomínek.

 

4) Zprávy ze zasedání předsednictva dne 4. 3. 2011

 
Prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., informoval přítomné o sestavení pozvánky na dnešní zasedání.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl zprávy předsednictva senátu a vzal je na vědomí.

 

5) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval přítomné členy AS o následujících bodech:

 • provoz na Plzeňské – provizorně spuštěn, otevření by mělo proběhnout 17. 6. 2011
 • ples 2. LF – velká účast, vyhlášení ankety učitel roku
 • tarifní složka mzdy – rozdíl mezi nemocnicí a fakultou, jednání o nápravě
   

Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

6) Schválení poplatků spojených se studiem

 
Poplatky spojené se studiem byly schváleny elektronickou cestou vyjádřením členů AS 2. LF.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

7) Akreditace – Všeobecné lékařství

 
Proděkan pro studium teoretických a preklinických oborů prof. MUDr. Roman KODET, CSc., představil členům AS 2. LF Žádost o akreditaci magisterského studijního programu – Všeobecné lékařství.
 

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a souhlasí s navrhovanou podobou Žádosti o akreditací magisterského studijního programu – Všeobecné lékařství.

 

8) Výroční zpráva o hospodaření fakulty (hospodářský výsledek)

 
Paní tajemnice Ing. Eva Kuželová předložila členům AS 2. LF Výroční zprávu o hospodaření fakulty. Ještě před zasedáním senátu se s paní tajemnici sešli členové Ekonomické komise. Ekonomická komise doporučila Výroční zprávu o hospodaření fakulty ke schválení.
 

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a schválil Výroční zprávu o hospodaření fakulty.

 

9) Zástupci na výběrová řízení

 
Výběrového řízení dne 4. 4. 2011 (pondělí) od 13.00 na akademického pracovníka Ústavu lékařské chemie a biochemie UK 2. LF se zúčastní:

MUDr. Jana KOTAŠKOVÁ
 

Výběrového řízení dne 18. 4. 2011 (pondělí) od 14.00 na vedoucího Ústavu histologie a embryologie UK 2. LF se zúčastní:

doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
 

Výběrového řízení dne 18. 4. 2011 (pondělí) od 14.30 na vedoucího Ústavu lékařské chemie a biochemie UK 2. LF se zúčastní:

doc. MUDr. Jan ZUNA, Ph.D.
 

Výběrového řízení dne 18. 4. 2011 (pondělí) od 15.00 na přednostu I. infekční kliniky UK 2. LF a FN Na Bulovce se zúčastní:

doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.
 

Výběrového řízení dne 18. 4. 2011 (pondělí) od 15.30 na přednostu Kardiologické kliniky UK 2. LF a FN Motol se zúčastní:

doc. MUDr. Jakub HORT, Ph.D.

 

10) Zpráva pedagogické komise – žádost MUDr. Šárky Cihelkové

 
Pedagogická komise prostudovala zaslané podklady MUDr. Šárky Cihelkové a informovala členy AS 2. LF, že neshledává nic, v čem by AS mohl v této kause rozhodnout a přijmout usnesení, a že tedy není důvod ke slyšení MUDr. Šárky Cihelkové před AS 2. LF. Pedagogická komise doporučila zabývat se systémově vztahem školitel – student v průběhu doktorského studia, nejspíše cestou Legislativní komise AS 2. LF.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené informace a vzal je na vědomí.

 

11) Dlouhodobý plán aktivit AS 2. LF

 
Členové AS 2. LF doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D., a Štěpán Čapek připravili a předložili členům senátu dlouhodobý plán aktivit (viz příloha), které by měl v příštích měsících senát projednávat.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené informace a vzal je na vědomí.

 

12) Různé

 
Předseda AS 2. LF požádal členy senátu, aby si prostudovali Pracovní návrh věcného záměru zákona o vysokých školách, který je zveřejněný na stránkách MŠMT:
http://www.msmt.cz/uploads/Pracovni_navrh_vecneho_zameru_23_02_2011.pdf
Zatím byly termíny pro zasílání připomínek v rámci UK stanoveny takto:

 • 23. března 2011 – připomínky ke koncepci, event. zásadní připomínky
 • 8. dubna 2011 – zásadní připomínky
 • 30. dubna 2011 – připomínky k části první a druhé návrhu
 • 13. května 2011 – připomínky k ostatním částem návrhu
   

Návrhy zasílejte panu prof. MUDr. Vladimíru Komárkovi nebo paní Gabriele Bartejsové.
 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 20. 4. 2011 od 14.30 v knihovně Neurologické kliniky dospělých, 2. patro, uzel D.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Zpracoval: doc. MUDr. Jan Zuna, Ph.D. – tajemník AS
Vidi: prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc. – předseda AS
Vydáno: 20. 4. 2011 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK