Zápis z 18. zasedání AS UK 2. LF ze dne 21. 1. 2009

Datum konání: 
21. 1. 2009

Zápis z 18. zasedání akademického senátu UK 2. lékařské fakulty
ze dne 21. 1. 2009

Přítomni: podle prezenční listiny
Omluveni: podle prezenční listiny
 
Program:
 

 1. Zahájení a uvítání hostů
   
 2. Volba skrutátorů a schválení programu
   
 3. Kontrola zápisu a hlasování jednotlivých návrhů usnesení ze zasedání AS dne 19. 11. 2008 a 17. 12. 2008
   
 4. Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 14. 1. 2009
   
 5. Změna vnitřního předpisu – Pravidla studia na UK 2. LF
   
 6. Zprávy vedení fakulty
   
 7. Portál MOODLE – informace
   
 8. Různé

 


 

1) Zahájení

 
Předseda AS, prof. MUDr. Richard Škába, CSc., přivítal na zasedání přítomné senátory a vedení fakulty s děkanem doc. MUDr. Ondřejem Hrušákem, Ph.D.

 

2) Volba skrutátorů a schválení programu

 

Skrutátory byli navrženi: doc. MUDr. Tomáš Seeman, CSc.
Roman Mizera
 
Usnesení: Program zasedání byl schválen bez připomínek.

 

 

3) Kontrola zápisu a hlasování jednotlivých návrhů usnesení ze zasedání AS dne 19. 11. 2008 a 17. 12. 2008

 
Senát hlasoval o návrhu usnesení k zápisu ze zasedání dne 19. 11. 2008. Zápis byl schválen v celém znění jednomyslně všemi přítomnými.
Návrhy usnesení ze zasedání dne 17. 12. 2008 se hlasovaly nejprve jednotlivě:
bod 6) Dlouhodobý záměr

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

bod 8) Podmínky přijetí studentů z jiných lékařských fakult

Hlasování: pro: 16
  proti: 0
  zdržel se: 0

Po dílčích hlasováních se hlasovalo o celém znění zápisu, který byl schválen bez připomínek
 
Usnesení: Zápisy ze zasedání 19. 11. 2008 a 17. 12. 2008 byly schváleny.

 

4) Zpráva ze zasedání předsednictva AS ze dne 14. 1. 2009

 
Předsednictvo AS na svém zasedání dne 14. 1. 2009 sestavilo program zasedání AS dne 21. 1. 2009 a předložilo zprávu o činnosti AS za období 2007–2009, s přílohou – zpráva o činnosti SKAS.
 

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil zprávu o činnosti AS za období 2007–2009.

 

5) Změna vnitřního předpisu – Pravidla studia na UK 2. LF

 
Proděkan pro výuku prof. MUDr. Martin Vízek, CSc., předložil senátu návrh na změnu Pravidel studia na UK 2. LF čl. 4 bod c) – ze 171 kreditů na 168 kreditů a bod 4) – úprava textu.
 

Hlasování: pro: 17
  proti: 0
  zdržel se: 0

 
Usnesení: Akademický senát schválil na návrh děkana změnu vnitřního předpisu – Pravidla studia na UK 2. LF a postupuje ho ke schválení akademickému senátu Univerzity Karlovy.

 

6) Zprávy vedení fakulty

 
Děkan fakulty doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D., informoval AS o následujících událostech:
 
Stavba na Plzeňské: stavba pokračuje pracemi, které jsou možné v tomto období
Den otevřených dveří: proběhl za velké účasti akademických pracovníků i uchazečů o studium na fakultě
E-shop: na webových stránkách fakulty byl spuštěn E-shop, kde je možné si zakoupit trička nebo pláště s logem 2. LF
Vědecká konference: proběhne 22.–23. 4. 2009 (podrobnější informace budou na webových stránkách fakulty)
Ples fakulty bude 28. 2. 2009
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předložené zprávy a vzal je na vědomí.

 

7) Portál MOODLE – informace

 
MUDr. Jitka Feberová představila přítomným členům senátu portál MOODLE a MEFANET. Prezentovala jejich využití na fakultách Univerzity.
 
Usnesení: Akademický senát vyslechl předloženou prezentaci a vzal ji na vědomí.

 

8) Různé

 

 • Další řádné zasedání akademického senátu se bude konat ve středu dne 18. 2. 2009 od 14.30 v malé levé posluchárně fakulty.

 

Zapsala: Gabriela Bartejsová
Kontroloval: doc. MUDr. Zdeněk Kabelka – tajemník AS
Schválil: prof. MUDr. Richard Škába, CSc. – předseda AS
Vydáno: 18. 2. 2009 / Odpovědná osoba: Administrátor 2. LF UK